"létezik" English translation

HU

"létezik" in English

HU

létezik {verb}

volume_up
létezik (also: van)
Itt nem létezik ok, nem létezik eszmecsere, nem létezik igazi bizalom.
There was no reason, there was no exchange of ideas, there was no genuine trust.
Nem létezik egyetlen igazság, számos igazság létezik, és ezek gyakran ellentmondanak egymásnak.
There is no one truth, there are several truths and they often contradict each other.
De ez a biztosító nem létezik, és a Denvers Street sem létezik.
There is no Denvers Street and there seems to be no such person as Mr Curry.
létezik (also: van, él, fennáll)
A gazdaság azért létezik, illetve azért kellene, hogy létezzen, hogy a lakosságot szolgálja.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Tegyük fel, hogy ez a szervezet létezik, és kapcsolatban áll az apa eltűnésével.
Assuming the network does exist, it's related to what happened to the missing father.
Létezik-e menetrend a vonatkozó határozatok meghozatalára?
Does a time schedule exist for taking the relevant decisions?
Mérlegelnünk kell, miféle Európában akarunk élni, mert tökéletes biztonság nem létezik.
We need to consider what kind of Europe we want to live in, because total security does not exist.
Olyan helyek élek, ahol létezik a terrorizmus.
I live in a region where terrorism exists.
Fel kell tennünk a kérdést, hogy hajlandóak vagyunk-e olyan világban élni, ahol létezik a rabszolgaság?
Okay, we have to ask ourselves, are we willing to live in a world with slavery?

Context sentences for "létezik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAmi engem illet, én azt hiszem, hogy csupán egyetlen faj létezik - az emberi faj.
As far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
HungarianDe ez a kihívás a schengeni térséghez tartozó tagállamok esetén ugyanúgy létezik.
However, this challenge also concerns Member States already in the Schengen area.
HungarianEttől az az ötletem támad, létezik egy forrás, gyorsan változó kódnév ciklussal.
That makes me think there's a source with a rapidly changing code-name cycle.
HungarianEz a felelősségre vonhatósági szint egyetlen nemzetközi struktúrában sem létezik.
That is a level of accountability that exists in no other international structure.
HungarianA problémát az jelenti, hogy ma ez mind még mindig csak elméleti síkon létezik.
The problem is that, today, this is all still in the realm of the theoretical.
HungarianEz már létezik a marhahús, a halak és a friss zöldség- és gyümölcsfélék esetében.
It is already in place for beef, for fish, and for fresh fruit and vegetables.
Hungarian(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, immár létezik egy második Barroso-Bizottság.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we now have a second Barroso Commission.
HungarianHa létezik megfelelő szabályozás, ezek a készségek és szaktudás is felhasználhatók.
If there is adequate regulation, these skills and expertise can also be utilised.
HungarianSem a fizikában, sem pedig a gazdaságban nem létezik olyan, hogy örökös mozgás.
There is no such thing as perpetual motion either in physics or in economics.
HungarianÖrülnék, ha még több pénz jutna kutatásra, de feneketlen bankszámla nem létezik.
I would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
HungarianEllenőrizze, hogy a mappa létezik-e, és a szűrők érvényes célmappára mutatnak-e.
Verify that the folder exists, and that filters point to a valid destination folder.
HungarianMost egy demokratikusabb látásmód és zenélési mód létezik -- egy interaktív módszer.
We now have a more democratic view and way of making music -- a two-way street.
HungarianVagy lopott a jármű, vagy hamis a rendszám, vagy nem létezik a cím motyogta Preston.
Its either a stolen vehicle, a false plate, or a blind address, muttered Preston.
HungarianMegidézted Robin Hoodot, és Robin Hood nem létezik; mégis eljött, és valóság volt.
You called up Robin Hood, and there is no Robin Hood, but he came, and he was real.
HungarianTehát sokféle képesség létezik, és minden ország a maga módján járul hozzá ehhez.
So there is a multiplicity of skills, with each country contributing in its own way.
HungarianA január 23-i tűzszünet rendkívül törékeny, és tulajdonképpen csak papíron létezik.
The cease-fire of 23 January is extremely fragile and only really exists on paper.
HungarianA nők és férfiak bérezése közötti megkülönböztetés azonban létezik a munkaerőpiacon.
However, wage discrimination between women and men exists on the labour market.
HungarianA nyilvántartás átvizsgálása alapján kijelentheti, hogy nem létezik ilyen ember.
There could be no comebacks on the basis of the search of records that had been made.
Hungarian- Ha van élet a halál után, és létezik Isten, gyűlölni fog azért, amit tettél.
And if there were an afterlife and a god, he would hate you for what you are.
HungarianMár létezik ilyen nevű fájl.Használja a "Létező fájl hozzáadása" párbeszédablakot!
A file with this name already exists.Please use the Add existing file dialog.