HU létrehoz
volume_up
{verb}

1. general

létrehoz (also: kivált, kelt, előidéz, alkot)
Új fájl létrehozásaLétrehoz egy új fájlt és hozzáadja a kiválasztott célponthoz.
Create new fileCreates a new file and adds it to a currently selected target.
Új fájl létrehozásaLétrehoz egy új fájlt és hozzáadja az aktuális csoporthoz.
Create new fileCreates a new file and adds it to a currently selected group.
A program most létrehoz egy ideiglenes tömörített fájlt(%1) a titkosítás végrehajtásához.
KGpg will now create a temporary archive file:%1 to process the encryption.
létrehoz (also: nemz, okoz, kelt)
Ugyanakkor Németország és Oroszország létrehoz egy orosz-német energiaügynökséget.
At the same time, Germany and Russia are establishing a Russian-German energy agency.
E miatt nagyon örülök annak, hogy a biztos megígérte, hogy az ügy vizsgálatára létrehoz egy bizottságot.
Because of this I am very pleased that the Commissioner has promised to establish a committee to examine this matter.
Ez utóbbi érdekében az elfogadott jelentés a Bizottság és a Parlament számára közös új szabályokat vezet be és létrehoz egy "átláthatósági nyilvántartást”.
In order to achieve this, the report adopted establishes new rules and creates a 'transparency register' which is common to both the Commission and Parliament.
létrehoz (also: kivált, termel, okoz, előidéz)
Az egész rendszer létrehoz egy óriási felületet, hogy több enzim támadhassa meg a fennmaradó olajat.
This whole system generates a huge surface to allow more enzymes to attack the remaining oil.
létrehoz (also: nemz, alkot)
létrehoz (also: termel, előidéz, alkot, létesít)
Ha ingereljük, létrehoz egy szimfóniát.
You stimulate it; it produces a symphony.
létrehoz (also: felszerel, elindít, emel, bevezet)
A máltai kormány most bejelentette, hogy létrehoz egy ilyen nyilvántartást.
The Maltese Government has now announced that it is going to set up such a register.
Közösségi és nemzeti szinten létrehoz-e válságmenedzselési mechanizmust?
Will it set up a crisis management mechanism at Community and national level?
Ha mégsem, akkor a nép hagyja magára a törzsfőnököt, elmegy máshová és létrehoz egy új települést.
If not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.
létrehoz (also: működik, művel, hat, feldolgoz)

2. figurative

létrehoz (also: szül)

Context sentences for "létrehoz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianUgyanakkor Németország és Oroszország létrehoz egy orosz-német energiaügynökséget.
At the same time, Germany and Russia are establishing a Russian-German energy agency.
HungarianLétrehoz egy új stílust a kijelölt objektum formázási jellegzetességeiből.
Creates a new style using the formatting characteristics of a selected object.
HungarianÉs azt hiszem, ahogy ez pszichológiailag hat ránk, az, hogy létrehoz egy egyenletet.
And I think what that does to us psychologically is it creates an equation.
HungarianLétrehoz egy új stílust az aktuális bekezdés, oldal vagy kijelölés formázásából.
Creates a new style based on the formatting of the current paragraph, page, or selection.
HungarianLétrehoz egy új szöveg-o-mata kategóriát, a Név mezőbe begépelt néven.
Creates a new AutoText category using the name that you entered in the Name box.
HungarianLétrehoz egy új szöveg-o-mata bejegyzést a jelenlegi dokumentumban lévő kijelölésből.
Creates a new AutoText entry from the selection that you made in the current document.
HungarianAlprojekt hozzáadásaLétrehoz egy új alprojektet a kijelölt alprojektben.
Add subprojectCreates a new subproject in currently selected subproject.
HungarianLétrehoz egy növekvő sorozatot meghatározott növekménnyel és felső határral.
Creates a growth series using the defined increment and end value.
HungarianLétrehoz egy új kifejezésgyűjteményt, amelybe más gyűjtemények és kifejezések helyezhetők
Adds a new phrase book into which other books and phrases can be placed
HungarianMegnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt, és létrehoz egy új párbeszédablakot.
Opens the %PRODUCTNAME Basic editor and creates a new dialog.
HungarianLétrehoz egy szűrőt, amely maximum nyolc kritériumot tartalmazhat.
Defines a filter that can combine up to eight different filter criteria.
HungarianLétrehoz egy új %PRODUCTNAME-dokumentumot és egy rá mutató hivatkozást.
Creates a new %PRODUCTNAMEdocument and adds a link to the document.
HungarianAmikor létrehoz egy hang-projektet a K3b-ben, a program úgyis újragenerálja a szünet-szakaszokat.
When creating a K3b audio project you will regenerate these pregaps anyway.
HungarianKiszámítja x Fisher-transzformáltját, és létrehoz egy normális eloszláshoz közeli függvényt.
Returns the Fisher transformation for x and creates a function close to a normal distribution.
HungarianMegnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt, és létrehoz egy új modult.
Opens the %PRODUCTNAME Basic editor and creates a new module.
HungarianA hívási grafikon exportálásaLétrehoz egy.dot kiterjesztésű fájlt a GraphViz csomag eszközeihez.
Export Call GraphGenerates a file with extension .dot for the tools of the GraphViz package.
HungarianAz egész rendszer létrehoz egy óriási felületet, hogy több enzim támadhassa meg a fennmaradó olajat.
This whole system generates a huge surface to allow more enzymes to attack the remaining oil.
HungarianLétrehoz egy háromdimenziós alakzatot, a kijelölt objektum függőleges tengelye körüli megforgatásával.
Creates a three-dimensional shape by rotating the selected object around its vertical axis.
HungarianLétrehoz egy új diát, amelyen az aktuális diát követő diák címei vannak felsorolva.
Creates a new slide that contains a bulleted list from the titles of the slides that follow the selected slide.
HungarianAlprojekt felvételeLétrehoz egy új, vagy felvesz egy már létező alprojektet az aktuális alprojektbe.
Add subprojectCreates a new or adds an existing subproject to a currently selected subproject.