"lakik" English translation

HU

"lakik" in English

HU

lakik {verb}

volume_up
Valóban lakik egy halhatatlan ember abban a múmiakoporsóban, Julie házában, Mayfairben?
Is there an immortal man in that mummy case in Julie's house in Mayfair?
- Köztük a ház, ahol Boothe szeretője lakik - jegyezte meg Laura.
'Including the house where Boothe keeps his mistress,' Laura said.
Az anyám egy gyönyörű, viktoriánus házban lakik, Pico Mundo legrégebbi részében.
MY MOTHER LIVES IN A LOVELY VICTORIAN HOUSE IN the historical district of Pico Mundo.
Látod-e a szellemet, amely bennünk lakik, az éhes szellemet, ami vámpírrá tesz?
Do you see the spirit that inhabits us, the hungry spirit that makes us vampires?
- Kivara... egy másik személyiség, aki az elmémben lakik, és osztozik velem a testemen.
Kivara is... another entity who inhabits my mind and shares my body with me.
Hiszen Algéria Franciaország, Franciaország része, amelyet hárommillió francia lakik.
Algeria was France, a part of France, inhabited by three million Frenchmen.
A nővérem a férjével együtt lakik majd velünk az udvari kisházban.
My sister is going to live in the backyard, with her husband, in the pool house.
Ma közel 100 millió ember lakik előre gyártott épületekben.
Today nearly 100 million people live in prefabricated buildings.
Már emlékezett rá, hogy Reggie nem itt lakik; az ő szobája a garázs fölött van.
He now remembered that Reggie didn't live there; she was above the garage.
Folliat csak ott lakik a kapusházban, nemde? kérdezte kihívóan.
Folliat be living up to l Lodge' bain't she? he dennanded.
Folliat, aki az egykori kapuslakásban lakik.
Folliat who lives in what used to be the lodge.
Azzal talán találkozott is fent, fönn lakik most a kapusházban, ott bizony.
Yu've seen her, maybe-- lives at the Lodge now, she du.
Ön Henry Charles Mitchell, és Wandsworthben, a Shoeblack Lane 11-ben lakik?
The coroner said: Your name is Henry Charles Mitchell and you reside at 11 Shoeblack Lane, Wandsworth?
Negyvennyolc gyermek lakik benne, egyikük sem idősebb hatévesnél - bár némelyikük jóval öregebbnek látszik.
Forty-eight children currently reside herein, every one below the age of six - though some appear older.
Ezen üzenetből megtudhatod, hogy itt lakik Mangeon a csodálatos!
This message confides That Mangeon the Marvellous herein resides!
Albérletben lakik, nehezen jön ki a nyugdíjából.
She was living in one room, trying to subsist on her old age pension.
- Ki lakik a kastély szegletétől számított második szobában?
'Who occupies the second room on the left from the end?'
Nem tudom, hogy ki lakik abban a szobában, de megtudhatom, ha megkérdem Maryt.
I don't know who has that room, but I can find out by asking Bundle.

Context sentences for "lakik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTudod te, ki az, tudod, hol lakik, azt is tudod, hogy most éppen Velencében van.
You know who he is, you know where he lodges, you know that he is in Venice now.
HungarianLátod-e a szellemet, amely bennünk lakik, az éhes szellemet, ami vámpírrá tesz?
Do you see the spirit that inhabits us, the hungry spirit that makes us vampires?
HungarianA talaj összetétele és bő terméshozama következtében sok ember lakik a környéken.
Villages and farms are numerous up to the very borders of the mountain forests.
HungarianAz ön grófnéja nem más, mint Anastasie de Restaud, aki a Helder utcában lakik.
Your countess is called Anastasie de Restaud, and she lives in the Rue du Helder.
HungarianEgy fickó, aki pont szemben lakik velem... napi 24 órában vámpírként öltözik.
This guy that lives in my neighbonood... lives right across the street from me.
HungarianMindegyikükről tudta, hol lakik, vannak-e gyerekei és unokái, s ha igen, hány.
He knew where each lived and the number of children and grandchildren, if any.
HungarianDe a küldöncünk azt állítja, hogy a Joseph által megadott címen senki nem lakik.
But the messenger we sent over says that no one lives at the address Joseph gave us.'
HungarianFrank megállt a Jacuzzi medence mellett, és megkérdezte tőlük, hol lakik Jimmy Ortiz.
Frank stopped at the edge of the Jacuzzi and asked them where Jimmy Ortiz lived.
HungarianElvált, távol van a gyerekeitől, és egy olyan városban lakik, amelyik nem az otthona.
He's single, far away from his children and living in a city that's not his home.
HungarianMi sem könnyebb ennél, mondta Fender, mivelhogy ugyanott lakik, ahol dolgozik.
He told her that would be easy, since he lived and worked at the same place.
HungarianMarsh azt mondja, nem tudta, hol lakik George, és hogy nem voltak ügyfelei.
Marsh says he didn't know where George lived and George didn't have any customers.
HungarianÕrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.
Keep the good thing committed to thy trust by the Holy Ghost who dwelleth in us.
HungarianCsak annyit mondott, hogy a szomszédságban lakik, talán velük egy tömbben.
She says he's from the neighborhood, though-probably from right there on the block.
HungarianEgy kis piti csaló, egy mérföldre lakik onnan, ahol lelőtték Gloria Torres-t...
He's a two-time loser, lives a mile from where Gloria Torres was shot...
HungarianCsak azt kell kiderítenünk melyik lakásban lakik... és onnantól már követhetjük is.
We just need to find out what apartment he's in... and we'll stalk him from a distance.
HungarianRumfoord és Kazak egy szigeten lakik, másfél kilométernyire a Winston-tenger partjától.
Rumfoord and Kazak lived there on an island one mile from shore in the Winston Sea.
HungarianMondjon valamit arról a helyről, ahol most ön lakik! az ön washingtoni rejtekhelyéről...
Uh-- Tell me about this place you got here, Will--your little Washington hideaway.
HungarianHiszen Algéria Franciaország, Franciaország része, amelyet hárommillió francia lakik.
Algeria was France, a part of France, inhabited by three million Frenchmen.
HungarianEzért nem köt néhány bank szerződést olyan ügyféllel, aki nem az adott országban lakik.
Some banks may therefore have a policy not to accept non-resident customers.
Hungarian- Kivara... egy másik személyiség, aki az elmémben lakik, és osztozik velem a testemen.
Kivara is... another entity who inhabits my mind and shares my body with me.