"lap" English translation


Did you mean: láp
HU

"lap" in English

volume_up
lap {noun}
EN

"lap" in Hungarian

volume_up
lap {noun}

HU lap
volume_up
{noun}

1. general

Ott volt a naplóból kitépett lap, a baba kerek porcelánfejével lenyomtatva.
And the page of the diary, weighted down by the doll's round porcelain head.
Első lap a vagyontárgyak felsorolása, az én esetemben ez gyors és könnyű feladat.
Listing of assets on one page, a quick and easy task in my case.
A(z) %1 konfigurációs lap beállításai megváltoztak.
The settings for configuration page %1 have been changed.
- És még egy utolsó lap - mondta Beav, mintha erkölcsi győzelmet aratott volna.
'And one for last card,' the Beav said, as if he had won a moral victory.
A téma iránti érdeklődés is lanyhult a Piros lap kampány és a világbajnokság óta.
Regard for this subject has also declined since the Red Card campaign and the World Cup.
Az ajtaján levő faliújság sarkában egy üres, fehér lap van.
In the comer of his door's bulletin board is a blank white card.
A háromcsillagos váll-lap láttán megtorpant, és ellátottá a száját.
The sentry there was a senior sergeant of twenty years with pimples on his face and an untidy uniform.
Szél kélt a láp felől, és nedves ködfoltokat sodort a lány arcába.
A wind came sighing off the moor to dampen her face with mist.
A láp az egyik oldalon egészen a sziklák tövéig ér, a másikon pedig tizenkét mérföld hosszan elnyúlik.
The tar seeps out of the face of a cliff, and the bogs run on for leagues out into the foothills.'
lap (also: ív, tepsi, burkolat, vitorla)
volume_up
sheet {noun}
De ennek is meg kell lenni, s ha ad nekem egy lap papírt, rögtön megírom.
But it ought to done, and if you will give me a sheet of paper, it shall be done directly.
Sokáig gondolkozott, aztán pontosan a lap közepére a következőt írta:
He meditated for a long time, and at last wrote, exactly in the middle of the sheet:
Továbbra is egy teljesen üres lap van előttem.
I still have before me a completely blank sheet.
A feladó a lap jobb oldalán, a címzettől jobbra fog megjelenni.
The sender will appear on the right-hand side of the page, to the right of the addressee.
Mikor Merrick megfordította a tárgyat, láttam, hogy a másik lap egy egész alakot ábrázol.
As Merrick turned the object, I saw that a full figure was etched into the other side.
A lap jobb oldalán látható szöveg (3.2.1.3.1. és 3.2.1.3.5. pont) az alábbiak szerint módosul:
The text on the right hand side of the page (items 3.2.1.3.1 to 3.2.1.3.5) shall read as follows:
lap (also: darab, tábla, szelet, lemez)
volume_up
slab {noun}
Az izzadó törpe hangos nyögéssel ragadta meg a lap egyik végébe rögzített vasgyűrűt.
Grasping an iron ring hinged at one end of the slab, the sweating Dwarf pulled upward with an audible groan.

2. "kardé"

lap (also: penge, szál, toll)
volume_up
blade {noun}

3. "könyvben"

volume_up
leaf {noun} (leaves)
A lényeg, hogy Eddie úgy tekintette, hogy ezzel most tiszta lap kezdődik.
The point is, I think Eddie saw getting it as a new leaf he was supposed to turn over.

Context sentences for "lap" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA lap mintázata elég élesen kirajzolódott a tenyerén, akár egy spirális tetoválás.
The design of the rings was burned quite clearly onto her palm, a spiral tattoo.
HungarianReszkető ujjai között rohanó bogárlábakhoz hasonlatos hangot hallatott a lap.
The brittle clipping made a crisp, scurrying-insect sound in his trembling fingers.
HungarianNem volt túl jó lap, mégis a legjobb, amit Chandraskatta jelenleg a kezében tartott.
The Admiral sipped at his tea, making a show of his imperturbable nature.'
HungarianTragikus... tragikus... lihegte, miközben a lap szélére körmölte a részleteket.
Tragic... tragic... hebreathed as he jotted down fragments in margins.
HungarianFoltrigg és Fink nyújtották be, az ő aláírásuk díszelgett az utolsó lap alján.
Foltrigg and Fink were the petitioners, their signatures at the bottom.
HungarianJól indult, de a dobás hosszúnak bizonyult, és a lap a sapka ellenzőjére pottyant.
This one started out well, then went long and landed on the cap's bill.
HungarianTehát, ha a Sír nem adja meg magát, miért marad itt olyan makacsul a lap?
If the Barrow is in no danger of yielding, then why does this tile persist?
HungarianNézd, mily csodás ez a láp, puszta és tiszta, és gyönyörű színek szövik át.
See how these moors stretch, sheer and clean, of marvellous subtle color.
HungarianŐk azt hiszik, ha bármi is ellenük irányul, akkor mi egy ellenzéki lap vagyunk.
They think that if there's anything against them, then we are being an opposition newspaper.
Hungarian- Sok mindenre kellett figyelniük - mutatott a lap aljára írt megjegyzésekre Jones.
'You had a lot of clutter to worry about,' Jones said, pointing to notations on the pages.
HungarianA láp véget ért, holt tőzegfoltokba, jókora, repedezett agyagos laposokba olvadt át.
The marshes were at an end, dying away into dead peats and wide flats of dry cracked mud.
HungarianDe a láp már azóta lett, az nyelte el a szírjukat, ma isz cak kúszik, kúszik tovább.
But the Marshes have grown since then, swallowed up the graves; always creeping, creeping.'
HungarianEgy keskeny sávot téptek le sebészi precizitással hosszában a lap széléről.
A narrow strip had been surgically shaved from the length of its edge.
HungarianEgy képügynökség archívumából került elő, és minden lap ezt a képet hozta le.
It had been found in the archives of a picture agency and the same photo was in every paper.
HungarianKeresztül-kasul kaszabolták, darabjaira szabdalták a láp vidéket.
They crisscrossed the fragile delta with a slashing array of neat little ditches.
HungarianEgyenruhás rendőr várta itt őket, mégpedig magas rangú a kék ingen lévő váll-lap alapján.
In it was a uniformed police officer, a se-one, judging by the braid on his blue blouse.
HungarianTartsa lenyomva a középső egérgombot egy lap fülén, és húzzá át valahová..
Hold the middle mouse button on a tab and drag it where you want it..
HungarianAmikor befejezte, azon kapta magát, hogy szeme visszavándorol a lap tetejére, a 8-as utasításra:
When he had finished, he found himself glancing back up at instruction number 8:
HungarianMost ott állt az ajtóm előtt, hóna alatt a lap egy összehajtogatott példányával.
Now he was outside the door with a copy folded under his arm.
HungarianKiadja az Ifjúsági Lap és Könyvkiadó Felelős kiadó: dr. Petrus György
End of The Project Gutenberg Etext of The Adventures of Sherlock Holmes