"mód" English translation

HU

"mód" in English

HU mód
volume_up
{noun}

A Sorbaállítás gomb lenyomásakor az aktuális letöltési mód sorbaállítás lesz.
Queued button sets the mode of selected transfers to queued.
A Szakértői mód gombbal lehet a szakértői módot ki-be kapcsolni.
Expert mode button toggles the expert mode on and off.
Speciális mód (hang-, adat- és vegyes mód)
Advanced mode (Audio, Data, Mixed mode)
Jellemző az a mód, ahogyan a merytoni bálról beszélgettek.
The manner in which they spoke of the Meryton assembly was sufficiently characteristic.
Ez az a mód, ahogyan meghaltam: a homlokomra sütött bélyeg.
The manner of my death marking me on the forehead.
A mód, ahogy előadtam nézeteimet, minden értelmes embert felvilágosított és meggyőzött volna.
I put forward my views in a manner to enlighten and convince any reasonable person.
E másik támadási mód gyakorlásához Paul és Chris asztalra helyezett ceruzákat használt.
Practicing this second method of attack, Chris and Saul put pencils on a table.
Van mód F. sürgőős elérésére, sugallta London.
There is a method of contacting N at short notice, suggested London.
A törlési mód változója, a felhasználó számára nem látható.
Deletion method placeholder, never shown to user.
mód (also: divat, szokás, szabás, fazon)
Az egyetlen mód ezen elképzelések bizonyítására az volt, hogy előállítunk egy mesterséges kromoszómát azokkal a génekkel, és ezt egy kazetta alapú vonalon kellett megcsinálnunk.
The only way to prove these ideas was to construct an artificial chromosome with those genes in them, and we had to do this in a cassette-based fashion.
A váltóállítás szó felfedte a lapokat, s az a tréfás mód, ahogyan az amerikai használta a kifejezést, azt jelezte: átmeneti időre békét ajánl a hidegháborúban.
The word Monk had used gave the game away, and the fact that he would use it in a joking fashion indicated he was suggesting a brief truce in the Cold War.
mód (also: módszer)
volume_up
modus {noun} (modi)
mód (also: fajta, féle)
volume_up
sort {noun}
Ha jól sejtem, nincs rá mód, hogy még a belső város lezárása előtt kisurranjak valamelyik kapun, ugye?
'I don't suppose you could see your way clear to sort of let me slip outside the inner wauls before you close the gates, could you?'
mód (also: modor, fajta, típus, jelleg)
volume_up
style {noun}
volume_up
way {noun}
Ez nem a polgárokhoz vagy a parlamenti képviselőkhöz közeli döntéshozatali mód.
This is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Nincs rá mód, hogy visszataláljon kamaszkora szelíd mezőire.
There was no way back to the bland pastures of adolescence and early womanhood.
Az alagút természetellenes közlekedési mód volt egyik helyről a másikra.
The tunnel was an unnatural way to pass from place to place.

Context sentences for "mód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNekünk úgy tűnik, hogy a Parlament eljárási szabályzata alapján erre nincs mód.
It seems to us that, according to the rules of Parliament, that is not possible.
HungarianA 85. módosítás megszavazása esetén nem lesz mód a szállítási idő csökkentésére.
Voting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
HungarianÁltalában megvan rá a mód, hogy legalább az évtizedet biztonságosan meghatározzák.
In normal cases one can place a man in his true decade with tolerable confidence.
HungarianAz értéknek 0 és 3999 között kell lennie, a mód egy 0 és 4 közötti egész szám.
The value range must be between 0 and 3999, the modes can be integers from 0 to 4.
HungarianAz iránygombok használatával mód van módosítani a számok kipróbálási sorrendjén.
You can arrange the order the numbers are tried by using the arrow buttons.
HungarianCsak a kiváncsiság kedvéért.. van rá mód, hogy elmondja, hogy honnan jött a panasz?
For our own curiosity... any chance you could tell us where the complaint came from?
HungarianEz egy mód felett élő probléma, különös tekintettel az olimpiai játékok közeledtére.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
HungarianDe észre kell vennünk, hogy van számtalan más mód a csúcsok elkerülésére.
But the thing to notice is that there will be many more ways not to be on a peak.
HungarianSzámos egyéb mód és lehetőség kínálkozik ugyanannak a célnak az elérésére.
There are many other ways and possibilities by which to achieve the same aims.
HungarianNem kell rá figyelnetek, gyermekeim, de ha egy mód van rá, ne ásítsatok az arcomba.
You don't really have to listen, but try not to yawn in my face if you can avoid it.'
HungarianMivel ezek nem egymás ellen hatnak, az integrált megközelítési mód valóban hasznos lehet.
With nothing working against each other, an integrated approach can really help.
HungarianÁltalánosságban ez tükröződik a közös munkaerő foglalkoztatás és a termelési mód alapján.
In general this is indicated by a common use of labour and means of production.
HungarianTalán egy-két nappal később vissza kellett volna hívniuk, de erre már nem volt mód.
Perhaps they would've hired him back a day or two later, but they never had the chance.
HungarianTiberius, az én alacsony sorsom furcsa mód kapcsolatban van a te ragyogó életeddel.
Tiberius, my humble fate is curiously bound up with your illustrious one.
HungarianCefet mód nem tetszett neki, és olyan magányos volt, hogy azt hitte, becsavarodik.
No, she didn't like it one damn bit and she was so lonely she was going out of her head.
HungarianA tengeri szállítás sokkal energia-hatékonyabb közlekedési mód, mint a közúti szállítás.
Haulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
Hungarian(RO) Való igaz, hogy a légi közlekedés a legbiztonságosabb az összes közlekedési mód közül.
(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
HungarianMéltányolnunk kell, hogy a hajózás az egyik legtisztább szállítási mód.
It must be appreciated that shipping is one of the cleanest ways of transportation.
HungarianHa ez a Szivárvány problémát jelent, van-e rá mód, hogy lecsapjanak rá?
If this Rainbow was a problem, would it be possible to strike at it directly?
HungarianAz EU-n belül nincs mód olyan növekedésre, ami az egyszerű emberek érdekeit helyezi előtérbe.
Within the EU there can be no path to growth that prioritises the common people.