"működik" English translation

HU

"működik" in English

HU

működik {verb}

volume_up
Ezenfelül Jordánia remélhetőleg katalizátorként működik majd a térségbeli tudományos együttműködés terén.
Moreover, it is hoped that Jordan will act as a catalyst for scientific cooperation in its region.
Mostanra kiderült, a kapitalizmus sem működik, ezért időszerű valamit tennünk.
But now that capitalism clearly is not working either, it is high time to act on that realisation.
A jogi aktus több másik tagállamban pedig csak részlegesen működik.
The act functions only partially in several other Member States.
Minden áramköröm elég jól működik... hogy feltartóztassam Lore-t.
I will function sufficiently... to stop Lore.
Mindíg a kapitányon múlik, hogyan működik a hajója.
For a ship and crew to function well, it starts with the captain.
Ráadásul a villamosenergia-piac nem fog megfelelően működni, ha a földgázpiac nem működik megfelelően.
Moreover, the electricity market will not function properly if the gas market does not function properly.
- A lézergyűrűs giró és a műholdrendszer működik - jelentette.
The ring-laser gyro and satellite systems are ready to go, McLanahan said.
Arra nincs időnk, hogy ennek minden részletébe belemenjünk, de alapvetően ez is működik.
We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.
Ismét a rossz utat kell járniuk és olyan rendszer mellett kell érvelniük, amelyik nem működik.
Once again, you have to go down the wrong road and advocate a system that does not work.
Néhány kisebb független vállalat is működik azonban a piacon.
Some smaller independent companies however also operate on the market.
Információs szempontól a legtöbb légüres térben működik.
Most of them operate in a complete information vacuum.
Így a parkolóházak, buszok, vonatok, mind ugyanazon rendszeren belül működik.
So parking garages, buses, trains, they all operate within the same system.
Tisztelt képviselők, az egyperces felszólalás utolsó percben már nem működik.
Colleagues, the one minute intervention does not work at the last minute.
Most pedig itt van ami működik, a személyre szabott információ működik.
Now here's what does work: personalized information works.
Mert a jelenlegi status quo nem működik és soha nem is fog működni.
Because the status quo has not worked, does not work and never can work.
Gordon megfújkálta kurta csövű fegyverét, és gondosan ellenőrizte, működik-e.
Gordon blew on the snub-nosed weapon and carefully checked its action.
- Tehát így működik a Nulladik Törvény.
Your Zeroth Law in action...
A Külügyi Szolgálat több mint egy éve működik; most már jogosan várunk tőle eredményeket.
The External Action Service has been in operation for more than a year: we can now expect some results from it.
működik (also: üzemben van)
Ha az első működik, a másodikat a robbanás megsemmisíti.
If the first works, the second bomb will be destroyed in the blast.
Az emberi test nem sokáig működik megfelelő karbantartás nélkül.
The human body will not run for long without the proper maintenance.
- Azt hiszem, mi is tudjuk, hogyan működik a Cég, katona - reccsent rá Gaunt.
I think we know how the agency is run, soldier, growled Gaunt.
Nem sok, de ahhoz elég, hogy kiderítse, működik-e ez az átkozott vacak.
Not very much, but enough to see if the damn thing would run.
Tisztelt képviselők, az egyperces felszólalás utolsó percben már nem működik.
Colleagues, the one minute intervention does not work at the last minute.
Most pedig itt van ami működik, a személyre szabott információ működik.
Now here's what does work: personalized information works.
Mert a jelenlegi status quo nem működik és soha nem is fog működni.
Because the status quo has not worked, does not work and never can work.

Context sentences for "működik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs bizonyos értelemben a zene, amit ehhez a helyhez írnak, tökéletesen működik.
And in some ways, the music that they're writing for this place works perfectly.
HungarianSőt, 28 ilyen program van, mert Belgiumban két fő közösség és támogatás működik.
In fact we have 28, because in Belgium there are two main communities and support.
HungarianÁllítólag már az a helyi tévéadó sem működik, amely világgá kürtölte az eseményt.
The local TV station that originated the report, they say, is now off the air.
HungarianGillian sajnálkozva nézett, és azt mondta, hogy a fanatikusok agya nem így működik.
She had looked at him pityingly and told him that fanatics never worked that way.
HungarianÚgy gondolja, hogy az Európai Bankok Központi Rendszere most megfelelően működik?
Do you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
HungarianAz EU - a Lisszaboni Szerződéssel összhangban - képviseleti demokráciaként működik.
The EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
HungarianEzért levonjuk-e a tanulságokat mindebből a tekintetben, ahogy Európa működik?
Are we therefore going to learn any lessons from this for the way Europe operates?
Hungarian- (CS) Az európai fegyverpiac azért nem működik hatékonyan, mert széttagolt.
- (CS) The European arms market operates inefficiently because it is fragmented.
HungarianMa is működik és nem csak azért, hogy saját erőforrásainak begyűjtését biztosítsa.
It is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
HungarianÉn Münchent képviselem, és az Ujgur Világkongresszus központja Münchenben működik.
I represent Munich, and the headquarters of the World Uighur Congress is in Munich.
HungarianHolnap reggel Clyde és Peoria átmeggy a Blondie-ba, amely újra kinyitott, működik.
The difference is that Dave had a Mike Arnold and, behind Mike, an Owen King.
HungarianBizonyos országokban működik a verseny, és a fogyasztók számára könnyű a választás.
In some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
HungarianEz a mostani vita mutatja, hogy nem működik a szolidaritás az Európai Unióban.
This current debate shows that solidarity within the European Union is not working.
HungarianEz egyértelműen jelzi azt, mi működik alapvetően rosszul az Európai Unióban.
This is symptomatic of what is going fundamentally wrong in the European Union.
HungarianA Bizottság a 2003. évi rendeletére hivatkozott, de az egyszerűen nem működik.
While the Commission has referred to the 2003 regulation, it is simply not working.
HungarianA 116 000-ás segélyvonal jelenleg csak 12 tagállamban működik teljes körűen.
At the moment, the 116 000 hotline is fully operational only in 12 Member States.
Hungarian- Az alakom emberi, a testem a tiedhez hasonlóan működik; látok, hallok, ízlelek.
My shape is human; my body like yours performs its functions; I see, I hear, I taste.
HungarianAz összes statisztikai mutató azt állította, hogy a gazdaság kissé hevesen működik.
All the statistical indicators said the •conomy was running a little too hot.
HungarianA zászlóshajó legénysége pedig úgy működik, mint egy tökéletesen beállított gépezet.
And the crew of her flagship was working together like a finely tuned machine.
HungarianEgyetlen lámpán akadt meg a szeme ami azt jelezte, hogy egy légkupola működik.
One of the telltales caught his eye -- it indicated an airdome in operation.