"megállapodás" English translation

HU

"megállapodás" in English

HU

megállapodás {noun}

volume_up
1. general
Az AKCS-EK partnerségi megállapodás (Cotonou-i megállapodás) második felülvizsgálata (
Second revision of the ACP-EU Partnership Agreement (Cotonou Agreement) (
Ez egy megállapodás - egy vívmány - és ez a megállapodás ezen e tényen nem változtat.
This is an agreement - an acquis - and this agreement changes nothing about this fact.
Végezetül pedig, az ideiglenes megállapodás csupán ideiglenes megállapodás.
Finally, the interim agreement is only an interim agreement.
- az Egyesült Államok és a Közösség között a sajtokról létrejött megállapodás;
- ARRANGEMENT BETWEEN THE UNITED STATES AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESES ;
- Az Argentin Köztársaság és a Közösség között létrejött megállapodás a marhahúsról;
- ARRANGEMENT CONCERNING BEEF BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE COMMUNITY ;
Az Ausztrália és a Közösség között a marhahúsról létrejött megállapodás tartalma
CONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE COMMUNITY CONCERNING BEEF
megállapodás (also: kompromisszum, kiegyezés)
A kompromisszumos megállapodás nem váltja valóra az európai Európa ambícióját.
The compromise agreement does not achieve the ambition of a European Europe.
Ugyanakkor a megállapodás elérése érdekében kompromisszumra volt szükség.
Nevertheless, a compromise was necessary to reach an agreement.
A megállapodás egy kompromisszumos csomag minden árnyékelőadó általi elfogadásán alapult.
This agreement was based on the acceptance of a compromise package by all the shadows.
megállapodás (also: szerződés, paktum)
A második prioritás a bevándorlási és menedékügyi megállapodás végrehajtása.
The second priority is the implementation of the Pact on Immigration and Asylum.
A paktum egy államok közötti megállapodás.
A pact is an agreement between States.
Az Európai Bevándorlási és Menedékjogi Megállapodás, két okból is, meghatározó dokumentum a francia elnökség számára.
The European Pact on Immigration and Asylum is an essential document for the French Presidency, for two reasons.
megállapodás (also: egyezség, szerződés)
A megállapodás azonban Melancthe-ra vonatkozott, aki most igencsak nagy bajban van.
But the compact concerned Melancthe, and now she is beyond need.
A "megállapodás", ahogy te nevezed, csupán könnyed beszélgetés volt egy kupa bor felett.
The ‘compact’, as you put it, was only loose talk over wine.
Először is, a módosított megállapodás tartalma jelentősen szűkült.
First, the revised settlement has been significantly narrowed in scope.
Az EU és Marokkó között kötendő, vitarendezési mechanizmus létrehozásáról szóló megállapodás (
EU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism (
Biztosítani kell e megállapodás végrehajtását, de először véget kell vetni az erőszaknak.
The implementation of this settlement must be ensured, but the violence has to be ended first.
megállapodás (also: támasz, tartó, támaszték, állás)
Egy olyan megállapodás, amely megállja a helyét, nagyra törő, valamint kiegyensúlyozott.
An agreement that can stand up, which is ambitious as well as balanced.
Ez a különleges rendelkezés egy esetleges későbbi nemzetközi megállapodás létrejöttekor is érvényben marad.
This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.
A barangolást illetően tegnap elért megállapodás szenzációs, és az európai polgárok valószínűleg jól járnak majd vele.
Yesterday's deal on roaming was sensational and the citizens of Europe stand to gain from it.
megállapodás (also: szerződés)
Aztán erre alapozva azzal érvelnek, hogy a régi megállapodás idejétmúlt, újra kell tárgyalni.
Then use it to argue that the old treaty is flawed, that it needs to be revised.
Az Európai Bizottság nélkül ez nem került volna bele az ACTA-megállapodás tervezetébe.
It would not be in the draft ACTA Treaty without the European Commission.
Másodszor, ez a szerződés mindössze egy országot érint, tehát kétoldalú megállapodás.
Secondly, this treaty involves only one country, so it is a bilateral agreement.
Úgy hangzott, mintha mégis lenne köztetek valami megállapodás.
It sounded as if you did have some kind of an understanding.
Volt ezenkívül még egy megállapodás, amit Mary Kathleen éppen most szegett meg.
There was a further understanding, which Mary Kathleen had now violated.
Ez a megállapodás még érvényben van.
That understanding is in force.
2. law
megállapodás (also: szövetség, egyezmény)
Az emberek és gyilkanyesszek között létrejött megállapodás szigorúan korlátozza a tankok fegyverzetét, így a párbajok nagyjából negyven százalékát a gyilkanyeszszek nyerik.
There are rigid restrictions to the equipment the tanks can carry, covenants established between men and Bandersnatchi, so that the Bandersnatchi win about forty percent of the duels.

Context sentences for "megállapodás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRemélhetőleg a következő néhány napban megállapodás születik az ír programról.
Hopefully, the Irish programme will be agreed and adopted in the coming days.
HungarianEzt a tevékenységet a Grúziával nemrégiben aláírt két megállapodás is előmozdítja.
This action will also be boosted by the two agreements signed recently with Georgia.
HungarianNem a legelegánsabb megállapodás, de nagyobb demokráciát biztosít Európa számára.
It is not the most elegant of agreements, but it does ensure more democracy in Europe.
HungarianIlyen megállapodás van már Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Üzbegisztánnal.
Such agreements already exist in the case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Hungarian- Nem, mert a megállapodás úgy szól,...hogy nem szólnak bele a forgatásba.
- No, because the deal is... they're going to leave me alone during the shooting.
HungarianA 2005. január 1-jén életbe lépő megállapodás kezdetben három évre szól.
It is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
HungarianA védzáradék a szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésétől alkalmazható.
This safeguard clause can be invoked from the entry into force of the FTA.
HungarianA "gazdasági partnerségi megállapodás” elég hosszú kifejezés, különösen a németben.
'Economic partnership agreements' really is quite a mouthful, particularly in German.
HungarianKönnyű volt elfelejteni, hogy ő is mindig ott van, néz: a megállapodás szerint él.
It was easy to forget that he was always there, watching; living by proxy.
HungarianE megállapodás aláírása hatalmas előnyt jelent mind Európa, mind pedig Korea számára.
There will be enormous benefit to both Europe and Korea on the signing of this deal.
HungarianAz éghajlatváltozásról szóló megállapodás költségekkel jár, de lehetőségeket is jelent.
There will be costs in a climate-change deal, but there are opportunities too.
HungarianEbből következik, hogy ez az egyik legfontosabb szabad kereskedelmi megállapodás.
Therefore, this is also one of the most important free trade agreements.
HungarianA megállapodás a választáson - tudják vagy nem - az, hogy...szavazz rám kedden...
The contract with the election, whether they know it or not... is vote for me Tuesday...
HungarianVégül azonban megszületett a megállapodás, aláírtak néhány papírt, azután mi történt?!
But in the end, the terms had been agreed, some document duly signed, and then what?
HungarianSzerintem ez inkább egy megállapodás része... amit ön elvállalt, Clarice.
Rather, I suppose it is part of the bargain... but you accepted it, Clarice.
HungarianAzonban mindezek alapján állítható, hogy a megállapodás a két gazdasági fél ügye.
In all this, however, it holds that agreements are a matter for the two sides of industry.
HungarianA megállapodás partnerségi filozófiájának megfelelően nem ez az Európai Unió álláspontja.
According to its partnership philosophy, that is not the European Union's position.
HungarianA megállapodás a meritokrácia és a Palota között jött létre, két évszázaddal ezelőtt.
And you do face charges of sedition and treasonthirty-nine such charges, at the moment.
HungarianHatályba lép az Észtországgal, Lettországgal és Litvániával kötött Európa-megállapodás.
The Europe Agreements with Estonia, Latvia and Lithuania enter into force.
HungarianHatályba lép a Vietnammal, illetve Nepállal kötött együttműködési megállapodás.
The cooperation agreements with Vietnam and Nepal enter into force.