"megdöbbentő" English translation

HU

"megdöbbentő" in English

HU megdöbbentő
volume_up
{adjective}

megdöbbentő (also: ijesztő, szörnyű)
Tárgy: Szegény perui gazdák haszonlesésből elkövetett megdöbbentő legyilkolása
Subject: Appalling murders of poor Peruvian farmers for profit
El kell mondanom, hogy megdöbbentő a Bizottság hozzáállása a kérdéshez.
I have to say that the Commission's attitude to the matter has been appalling.
Szellemirtó évei alatt sem volt része ilyen megdöbbentő látványban.
Never in all his years as a Ghostbuster had he witnessed such an appalling sight.
"Pompás mondta magában, amint a Vadember elkezdte megdöbbentő produkcióját.
Splendid, he said to himself, as the Savage started his astonishing performance.
felelte puha, megdöbbentő egyszerűséggel.
Come to me, Gifford, he answered with a smooth astonishing simplicity.
Megdöbbentő volt, hogy azonnal milyen melegség áradt belőle.
It was astonishing the warmth emanating from him, the immediacy.
megdöbbentő (also: gyalázatos, undorító, borzasztó, vacak)
Ez igencsak megdöbbentő, nagyon megdöbbentő.
This is very shocking, very shocking.
Megdöbbentő, hogy ilyesmi megtörténhet, gyakorlatilag a szemünk előtt.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
Végezetül pedig Iránból megdöbbentő számadatok jutottak hozzánk.
Finally, shocking figures are reaching us from Iran.
megdöbbentő (also: megrázó)
Saját választókörzetemben úgy becsülik, hogy mi az energiánk megdöbbentő 96%-át importáljuk.
In my own constituency it is estimated that we import a staggering 96% of our energy.
Amit látunk magunk körül, az megdöbbentő komplexitás.
What we see around us is staggering complexity.
A többváltozós egyenletekben az egészen kicsi eltérések is megdöbbentő módon befolyásolhatják a végeredményt.
Tiny differences in every coupled variable can produce staggering changes.
megdöbbentő (also: riasztó, elképesztő, meglepő, ijesztő)
Ezek a látszólagos ellentmondások gyakran megdöbbentő igazságokat takarnak.
These apparent contradictions often are masks for startling truth.
Erőszakos haláluk ugyanolyan megdöbbentő volt mint maga az Argonaut-szerencsétlenség.
Their brutal deaths had been as startling as the Argonaut disaster.
Ravelston arca ekkor megdöbbentő hirtelenséggel fölengedett.
And then with startling suddenness Ravelstons face cleared.

Context sentences for "megdöbbentő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMegdöbbentő, milyen messzire jutottak együtt, és milyen közel kerültek egymáshoz.
It surprised him how far they had come together and how close they had grown.
HungarianEz volt az a megdöbbentő mondat, az a szófüzér, amely mindent felborított.
That was the disturbing sentence, the chain of words which had thrown everything off.
HungarianHa megvizsgálom az SNCB infrastruktúráját, megdöbbentő hanyagságot látok.
When I look at the infrastructure of the SNCB, the neglect is striking.
HungarianÁm az megdöbbentő ügyességgel tartotta távol magától a nagy, izzadó testet.
But she held away the great sweating body with an amazing dexterity.
HungarianTalán olyan megdöbbentő dolgokat tartogat nekünk, amelyekről fogalmunk sincsen.
Perhaps she has shocks in store for us, of which we're unaware.
Hungarian- Ha ő azt mondja, hogy pontosan úgy nézett ki, akkor a hasonlatosság legalábbis megdöbbentő.
If she said he looked exactly like Frye, the resemblance must, indeed, be remarkable.
HungarianMűködni kezdtek a nyálmirigyek, a gyomra megdöbbentő hevességgel reagált.
Salivary glands flowed, and his stomach reacted with an eagerness that felt positively eerie.
HungarianMegdöbbentő, ahogy az emberek átalakulnak a halálban, gondolta Jamata.
It was amazing how people transformed in death, Yamata thought coldly.
HungarianA következő vándort, aki erre jár, gondolta, megdöbbentő kép fogadja.
The next person to enter the hut would discover a sight to startle him.
HungarianAzután az öregember felemelte kezét, és megdöbbentő, ijesztő csend lett, tökéletes csend.
Then the old man lifted his hand and, startlingly, terrifyingly, there was absolute silence.
HungarianMegdöbbentő volt, mert pontosan ezt vártuk a keringés során készített képektől is.
And it was a shocker, because it was everything we wanted those other pictures taken from orbit to be.
Hungarian- Megdöbbentő, hogy milyen könnyen el lehet terelni a figyelmedet!
Ah, it's that sort of thing which surprises me, the ease with which you can be distracted.
HungarianMegdöbbentő látványt nyújtott, különösen turbópropelleres hajtóművei.
It was truly an imposing sight, especially the turboprop engines.
HungarianKépzeljék csak el, milyen megdöbbentő lehetett a szá- mára megtudni az igazságot, ilyen nyersen megfogalmazva!
Imagine the shock it must have been to her to hear the truth, brutally spoken!
HungarianA hatás olyan megdöbbentő volt, hogy Tuppence -nek leesett az álla.
The effect was so magical that she was quite taken aback.
HungarianÁtérezte megdöbbentő felfedezésemet, hogy a lány, akit feleségül vettem, nem hűséges feleségnek való.
The shock of my discovery that the girl I had married was not the kind who makes a faithful wife.
HungarianValójában megdöbbentő számomra, hogyan lehetséges, hogy korábban európai szinten nem létezett ez a program.
I am, in fact, astonished at how this programme has not existed on a European level before.
HungarianMagasan a feje fölött olyan megdöbbentő fényességgel ragyogtak a csillagok, amilyet csak a forró égöv alatt látni.
Far above, the stars glittered with that amazing brightness only seen in the tropics.
HungarianNem tartott sokáig, hogy megfejtsem az első oldalra írott, megdöbbentő nevet: Camille Blackwood!
It didn't take long to decipher the name on the first page, and to my surprise it was Camille Blackwood.
Hungarian- Éppenséggel megdöbbentő, de nem egyedülálló! - jelentette ki Lady Desdea.
Remarkable but not unique! said Lady Desdea.