HU

megegyezés {noun}

volume_up
Megegyezés született a Tanáccsal és a Bizottsággal.
We have reached an agreement with the Council and the Commission.
Az első ponttal akkor tehát végeztünk az elvi megegyezés megvan.
`That then is the first point disposed of-agreement in principle.
A Parlament által elért megegyezés nagyra törő, de ugyanakkor megvalósítható.
The agreement reached by Parliament in this respect is ambitious, but also feasible at the same time.
A rendőrséggel való megegyezés alapján alig szivárgott ki valami.
By arrangement with the police, very little was allowed to come out.
A második pont az a megegyezés volt, amely szerint a Parlamentnek szorosabban részt kellene vennie a biztonsági rendelkezések folytatódó fejlesztésében.
The second point was the arrangement whereby Parliament was to be more closely involved in the continuing development of the security provisions.
Soha nem gondolta volna, hogy ha Wickhamet rá lehet is bírni a házasságra, ez olyan kevés áldozattal jár majd, mint az ajánlott megegyezés.
He had never before supposed that, could Wickham be prevailed on to marry his daughter, it would be done with so little inconvenience to himself as by the present arrangement.
megegyezés (also: konszenzus)
Megegyezés kihirdetése a humanitárius segélyről (szavazás)
Proclamation of consensus on humanitarian aid (vote)
Széleskörű megegyezés jellemezte a vitát, és úgy gondolom, ennek három oka van.
There was a lot of consensus in that debate, and I think there were three reasons for that.
Koszovó függetlenségét csak a Szerbiával való megegyezés és megállapodás útján lehet elérni.
Independence for Kosovo is something that can only be achieved by consensus and agreement with Serbia.
megegyezés (also: egyetértés, egyezés)
megegyezés (also: szerződés, házasság)
Ha megegyezés születik a kérdésben, akkor ki fogunk mellette állni.
If it is agreed, then we will go for it.
Felvethető a kérdés, hogy mit is csinál pontosan az EU annak érdekében, hogy Durbanben megegyezés szülessen?
One could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
Ráadásul a megegyezés vázlatát egy pénteki napon mutatták be nekünk Brüsszelben, amikor az európai parlamenti képviselők Strasbourgba mentek.
Nevertheless, we were presented with an outline of the agreement on a Friday in Brussels, when the MEPs had gone to Strasbourg.
Ez a költségvetési megszorításokból eredő megegyezés, amelyekkel a tagállamok jelenleg szembesülnek.
That is the understanding of the budgetary constraints that the Member States currently face.
Egy intézményközi közös megegyezés szintén jelentős szerepet játszhatna a hatékonyabb szabályozási menetrend e fontos részében.
A common interinstitutional understanding can also play a significant role in this important part of the better regulation agenda.
Másodszor, szerintem azt nevezhetjük egyeztetésnek, amikor a két fél kompromisszumot köt eredeti nézeteihez képest egy megegyezés érdekében.
Secondly, my understanding of conciliation is where two parties compromise their views in order to reach an agreement.

Context sentences for "megegyezés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJogtalan követelés, vagy csak szóbeli megegyezés, Pinero tudni fogja, mit akarunk.
Enforceable or just a gentleman's agreement, Mr Pinero will know what we want.
HungarianHogyan lehet felosztani egy porszívót és egy mosógépet, ha nincs megegyezés?
How do you divide a vacuum cleaner and a washing machine if there is no agreement?
HungarianKérem, Rudy, mi mindent megteszünk, hogy létrejöjjön a megegyezés mondja Drummond.
Look, Rudy, we're making a good-faith effort to settle here, Drummond says.
HungarianDe kikapcsoltam a képernyőt, és a kölcsönös megegyezés szellemében azt mondtam: Rendben.
But I switched the screen off and said, in the spirit of compromise, All right.
HungarianSzéleskörű megegyezés jellemezte a vitát, és úgy gondolom, ennek három oka van.
There was a lot of consensus in that debate, and I think there were three reasons for that.
HungarianCélunk, hogy az év végére az egész intézkedéscsomaggal kapcsolatban megegyezés szülessen.
Our goal is to have an agreement on the whole package by the end of the year.
HungarianEzek közül 24-ről harmadik olvasatban, sikeres egyeztetést követően született megegyezés.
Of these, 24 were concluded at the third reading following successful conciliation.
HungarianMost a Tanácson belül szilárd megegyezés mutatkozik, és a Tanács készen áll a tárgyalásokra.
Now we have solid agreement in the Council, and the Council is ready to negotiate.
HungarianMindezidáig nem született megegyezés egy az oslói folyamatról kialakított uniós álláspontról.
So far no agreement has been reached on an EU position concerning the Oslo Process.
HungarianHa ezzel megvagyunk, egy átfogó megegyezés keretében partnerségi lehetőséget ajánlunk nekik.
Having done that, we offer partnership opportunities as part of an overall agreement.
HungarianNagyon sajnálom, hogy a két intézménynek nem sikerült megteremtenie a megegyezés alapjait.
I very much regret that the two institutions did not succeed in finding any common ground.
HungarianAmi azonban továbbra is nyugtalanít bennünket, természetesen, az a megegyezés minőségének a kérdése.
But the thing that concerns us still, of course, is the quality of the agreement.
HungarianA fontos az, hogy megszületett ez a megegyezés, és hogy az Unió egységes hangon szólalt meg.
The important thing is that agreement was reached and that the Union spoke with one voice.
HungarianDe ha nincs megegyezés a Tanáccsal, akkor mit javasolnak, mit tegyünk?
But if it is not agreed with the Council, what do you propose we do?
HungarianKözel a megegyezés, de még át kell ültetni jogi nyelvezetre.
The compromise is in the pipeline but has yet to be transposed into legal language.
HungarianA Parlament által elért megegyezés nagyra törő, de ugyanakkor megvalósítható.
The agreement reached by Parliament in this respect is ambitious, but also feasible at the same time.
HungarianAz este folyamán megegyezés született: a duzzasztógát meg fog épülni.
Even the head of the Sierra Club's local branch had been in on it.
HungarianMegegyezés szerint a hajók bármilyen színnel jelezhettek, kivéve a lámpagyújtogatók sárgáját.
By convention, boats would show any color except lamplighter yellow.
HungarianEzenkívül egy alapvetően új európai pénzügyi felügyeleti struktúráról is megegyezés született.
In addition, we agreed on a fundamentally new structure for financial supervision in Europe.
HungarianA kultúrát és az oktatást illetően célunk a megegyezés a politikai párbeszéd megindításáról.
Concerning culture and education, our objective is to agree on the launch of a policy dialogue.