HU

megengedett {adjective}

volume_up
A II. osztályba tartozó külső visszapillantó tükör használata megengedett.
CLASS II EXTERIOR REAR-VIEW MIRRORS ARE ADMISSIBLE .
Ezek közül sokat a járművezetők olyan véralkoholszintjének tulajdonítanak, amely a törvényes megengedett határ alatt van.
Many are attributed to alcohol levels in drivers' blood which are below the existing legal limits.
A jelenlegi kormány minden, egy európai alkotmányos államban megengedett jogi eszközzel küzd a politika és gazdaság szabályozatlan összefonódásai ellen.
The present government is combating the unregulated binding relationship between politics and economics, using every legal instrument permitted in a European constitutional state.

Context sentences for "megengedett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEz segíti a felhasználókat a maszkolt mezőben megengedett értékek felismerésében.
This helps the user to identify which values are allowed in a pattern control.
HungarianArra gondolt, mit visz most a táskájában, s megengedett magának egy kis mosolyt.
He thought of what he carried in his briefcase and permitted himself a small smile.
HungarianLegnagyobb megengedett pozitív vagy negatív hibák a szimulációs vizsgálatok alatt
Maximum permissible errors, positive or negative, during simulation tests 7.3.1.1.
HungarianAz N2 és az N3 osztály járműveinél megengedett egy belső tükör felszerelése.
AN INTERIOR REAR-VIEW MIRROR MAY BE FITTED TO VEHICLES IN CATEGORIES N2 AND N3 .
HungarianAdja meg a Szókiegészítés listában tárolható szavak legnagyobb megengedett számát.
Enter the maximum number of words that you want to store in the Word Completion list.
HungarianMind azt gondolják, hogy az öröm ártatlan, és a boldogság megengedett dolog.
All think that happiness is innocent, and that pleasure is permitted to man.
Hungarian2015-re a finom részecskék (PM2,5) legfeljebb 25 mikrogrammja lesz megengedett.
By 2015 a maximum of 25 micrograms of fine particulate matter (PM2.5) will be permitted.
HungarianAz övezet határától számított tíz mérföldön belül a kutatás megengedett.
Exploration is allowed within ten miles of the boundaries of the zone, Daniel.
HungarianMásfelől tudjuk azt, hogy vannak olyan kivételek, amelyek esetében megengedett a kivitel.
On the other hand, we know that there are exceptions where export is allowed.
HungarianAz egyik folyamat túllépte a megengedett maximális várakozási időt (ami %1 másodperc).
A delay occurred which exceeded the current timeout limit of %1 seconds.
Hungarian(Az elnök a felszólalás befejezését sürgeti, mivel a felszólaló túllépte a megengedett időt)
(The President urged the speaker to conclude as he had exceeded his speaking time)
HungarianLegnagyobb megengedett tengelyterhelés minden egyes tengelyre, elölről hátrafelé sorrendben.
MAXIMUM PERMITTED ROAD WEIGHT FOR EACH AXLE , LISTED IN ORDER FROM FRONT TO REAR .
HungarianA böjtölés az egyetlen, a katolikus egyház által megengedett módja az öngyilkosságnak.
Fasting is the only method of suicide permitted by the Catholic Church.
HungarianA közhatóságok esetében különösen nem megengedett a 30 naptól való eltérés.
Derogation from the 30 days is particularly not allowed in the case of public authorities.
HungarianSzámomra rendkívül nyugtalanító, hogy ön megengedett ilyesmit folytatta.
'I find it most disturbing that you should have allowed this to happen.
HungarianEzt elég egyértelműen tisztáztuk a megengedett maradékanyag-határértékéről szóló rendeletben.
This is clarified quite clearly in the Regulation on Maximum Residue Levels.
HungarianAz európai politika joghatósága iránti kérdésfeltevés bizonyára megengedett ezen a területen.
Questioning the jurisdiction of European policy is certainly permissible in this area.
HungarianTárgy: A gépjárművezetők esetében megengedett véralkoholszint eltérései az EU tagállamaiban
Subject: Disparities in driver blood-alcohol limits in EU Member States
HungarianMegengedett, ha emberi élet forog kockán vagy van veszélyben ismerte el.
It is permitted if human life is at stake or in danger, he conceded.
Hungarian(2) A bizonyítványon (vagy a kérelmen) sem kitörlés, sem felülírás nem megengedett.
(2) Neither erasures nor superimpositions should be allowed on the certificates (or applications).