HU

megfelel {verb}

volume_up
1. general
Támogatom ezt a költségvetés-módosítást, mivel megfelel a jogilag érvényes követelményeknek.
The legal requirements having been fulfilled, I agree with this amending budget.
A zéró menetidej utazás tökéletesen megfelel.
'Instantaneous travel appears to agree with me.
Megfelel, hogy a fekete jelentse a nemet, a fehér pedig az igent?
'Is it agreed that the black means no and the white yes?'
Nekünk éppen megfelel mondta udvariasan Leia.
This will do just fine, thank you, Leia said, her gratitude genuine.
Nincs megáldva, de mostanra megfelel mondta.
'This isn't blessed, but it will have to do for now,' she said.
Ez megfelel? mutatta fel a parkoláshoz használatos kártyáját.
Will this do? she said, showing him the card she used to operate the barrier in the car park.
Ennek az elképzelésnek nyilvánvalóan számos reform megfelel.
Obviously, there are many reforms that fit in with this idea.
- Azt hiszed, egy nyeszlett kétszázas megfelel ajánlat az én pozíciómban?
'You imply that a measly two hundred is a fit bet for an officer of my standing?
Ez vajon megfelel? Igen, megfelel: 33, 38, illetve 63 éves volt ezek készültekor.
Does that fit? Yes, it does. He was 33, 38 and 63 when these were made.
Az összes olyan gép, amelynek leírása megfelel a megadottnak, meg fog jelenni.
All systems, whose description matches the search term, will be displayed.
A DPRODUCT függvény összeszoroz minden olyan cellát az adattartományban, ahol a cella tartalma megfelel a keresési feltételnek.
DPRODUCT multiplies all cells of a data range where the cell contents match the search criteria.
Csak ezen az alapon hozhatunk létre egy olyan KAP-ot, amely megfelel az új évezred igényeinek és követelményeinek.
Only on this basis can we establish a CAP that matches the needs and requirements of the new millennium.
A vetőmag megfelel a következő szabványoknak:
The seed shall conform to the following standards :
A vámtranzithoz szükséges árunyilatkozat megfelel az illetékes hatóságok által előírt hivatalos mintának.
Goods declaration forms for customs transit shall conform to the official model prescribed by the competent authorities.
A tény, hogy meg tudta venni, azt jelenti, hogy a szóban forgó banán mérete és görbülete megfelel az európai előírásoknak.
The fact that you were able to buy it means that its size and curvature conform to European standards.
Az ekliptika, ami a nap, a hold és a bolygók útvonala, megfelel egy eltolási körnek.
The ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets correspond to an offset circle.
Úgy tűnik, megfelel elvárásainknak, jóllehet a legnagyobb viták a méretére vonatkoztak, mint általában.
It appears to correspond to our expectations, though the most heated debate has centred on its size, as is usually the case.
Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak nagyra törő költségvetésre van szüksége, amely megfelel az előttünk álló kihívásoknak.
I believe that the European Union needs an ambitious budget, which will correspond to the challenges facing us.
Örülnek a dolgok alakulásának, ez az élet tökéletesen megfelel nekik.
They were happy at the outcome of this, this life would suit them perfectly.
Csupán egyetlen eseményt sikerült felderítenem, amelyik megfelel az ízlésének.
There's only one incident I've been able to rake up that might suit your book.
Rögtön megfelel, amint bebizonyosodik, hogy hat, de előbb nem.
178 ANDRE NORTON It will suit me when it is proved successful and not before.
2. "vminek"
- Válaszolok a kérdésére, ha ön is megfelel az enyémre - mondta.
I will answer your question if you will answer mine, Kallusin said.
A válasz az, hogy bizonyos típusú parlamenti képviselők összes elvárásának megfelel.
The answer is that it ticks all the boxes of a certain kind of Member of this House.
- Jött valaki a bejárati ajtóhoz, aki megfelel ennek a leírásnak?
'Anyone answering that description come to the front door?'

Context sentences for "megfelel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÖrülünk, hogy a KHV-ról szóló osztrák törvény most már megfelel az irányelvnek.
We are pleased that the Austrian act on the EIA now complies with the directive.
HungarianA torka rettenetesen fájt, de legalább a megfelel szögben csatlakozott a testéhez.
His throat felt sore, but at least it was properly connected to his head again.
HungarianKijelentem, hogy az e számlán megadott információ teljes, és megfelel a valóságnak."
I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
HungarianA kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági feltételeknek.
The application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
HungarianA szöveg teljes mértékben megfelel a szubszidiaritás elvének és tisztességes is.
The text complies completely with the principle of subsidiarity, and it is also fair.
HungarianNekem ez is megfelel, csak maga vigyázzon, hogy a szilánkok meg ne sértsék.
It's all right with me, if you're sure none of the flying pieces will hurt you.
HungarianBár az ország megfelel a politikai kritériumoknak, még sok munka áll előtte.
While the country met the political criteria, there is still much work to be done.
HungarianMegfelel a valóságnak az, amit ön mondott az általunk kifejtett erőfeszítésekről.
It is true what you were saying about the huge efforts that have been made.
HungarianMarlowe, ha megfelel az időpont.
The General would like to see you this morning, Mr. Marlowe, if it's convenient.
HungarianEz a megközelítés megfelel az Európai Parlament 2005-ben kiadott állásfoglalásának.
This approach also corresponds to the European Parliament's 2005 resolution.
HungarianAz összes olyan gép, amelynek leírása megfelel a megadottnak, meg fog jelenni.
All systems, whose description matches the search term, will be displayed.
HungarianVagyis ennek a szállítmánynak a mérete megfelel ötkilónyi cigarettáénak.
So the bulk of the shipment would be the equivalent of ten pounds of cigarettes.
HungarianCsodálatosan megfelel a partihoz mondta Rowan , és csodálatosan megfelel karácsonyra.
`That would be wonderful for the party,' she said, 'wonderful for Christmas.'
HungarianVégre kapok egy ajánlatot, amely megfelel a képességeimnek, és tessék, kitől származik?
I finally get an offer that's worthy of my gifts, and look where it comes from.
HungarianMindkét tagállam megfelel a schengeni vívmányok teljes körű alkalmazása feltételeinek.
Both States have met the criteria for the full application of the Schengen acquis.
HungarianNyolcvanezer dollár Memphisben megfelel százhúszezer dollárnak New Yorkban.
Eighty thousand in Memphis equaled a hundred and twenty thousand in New York.
HungarianEzért meggyőződésem, hogy megfelel a pozíció betöltéséhez szükséges követelményeknek.
That is why I am convinced that he has the qualities required for this post.
HungarianEz az alkoholtartalom megfelel a borénak (térfogatkoncentrációs lepárlás).
This alcoholic strength corresponds to that of wine (distillation volume by volume).
HungarianAz idő múlásával azonban megmarad egy, legalább egy személy, aki megfelel a céljaimnak.
But over time, I am statistically guaranteed at least one who suits my needs.
HungarianBár ahhoz, hogy a lényeget megértsék, ez a fogalom éppúgy megfelel, mint bármelyik más.
Although as you understand the concept, yes, perhaps that term fits as well as any.