HU

megfelelő {adjective}

volume_up
1. general
megfelelő (also: kielégítő, adekvát)
d) hely és megfelelő eszközök a járművek tisztítására és fertőtlenítésére.
(d) a place and adequate facilities for cleaning and disinfecting vehicles.
y) hely és megfelelő eszközök a járművek mosásához és fertőtlenítéséhez.
(y) a place and adequate equipment for cleansing and disinfecting vehicles.
Egy ilyen politika megfelelő intézményi hátteret igényel és feltételez.
Such a policy requires and presupposes an adequate institutional instrument.
A megfelelő időpontban tűnt el, kora, külseje, ruhája stb. megfelelő.
Went out of circulation at appropriate time, right age and appearance, clothing, etc.
Nekik is gondoskodniuk kell arról, hogy termékeik megfelelő minőségűek legyenek.
They themselves also have to ensure that the quality of their products is appropriate.
Saját döntésünk következményeiről levonhatjuk a megfelelő következtetéseket.
We can draw the appropriate conclusions about the consequences of our own decision.
- a hevederek megfelelő felhelyezése és a megcsavarodás elkerülésének a szükségessége,
- THE CORRECT POSITIONING OF THE STRAPS AND THE NEED TO AVOID TWISTING THEM ,
Szigorúan fogunk ügyelni a szóban forgó jogszabály megfelelő alkalmazására.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
. - A megállapodás mellett szavaztam, amely eddig megfelelő.
. - I voted for this Agreement, which is correct in so far as it goes.
Intellektuális kiválósága együtt kell hogy járjon a megfelelő erkölcsi kötelességtudattal.
His intellectual eminence carries with it corresponding moral responsibilities.
Ezt követően módosíthatja az %PRODUCTNAME megfelelő ázsiai nyelvi beállításait.
You can now modify the corresponding Asian language settings in %PRODUCTNAME.
A Bizottság ennek megfelelő nyilatkozatot fog benyújtani a Tanácsnak a jegyzék számára.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
A Bizottság megadta a megfelelő lökést az ügynek, amely azonban tanácsi szinten elvérzett.
The Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
Biztos vagyok benne, hogy ebben a kérdésben is képesek leszünk megfelelő megegyezést találni.
I am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
A tisztességes életkörülmények nyilvánvalóan a megfelelő lakhatási körülményeket is magukban foglalják.
Decent living obviously involves decent housing.
megfelelő (also: kellő, esedékes, lejáró)
Természetesen a piaci szereplők részéről tanúsított megfelelő gondosság is létfontosságú.
Of course, adequate due diligence by other market players is also essential.
Képviselőcsoportunk ezért megfelelő időben ismertetni fogja a saját javaslat-csomagját.
Our Group will therefore be presenting a set of proposals in due course.
Ennélfogva e téren szükség van az átláthatóságra és a megfelelő értesítésre.
Transparency and due notification is therefore needed in this area.
Az ennek megfelelő tisztázást kell most biztosítani a GNI tekintetében.
The equivalent clarification should now be provided in respect of GNI.
A cél sokkal inkább megfelelő információs követelmények kialakítása.
The aim is rather to establish equivalent information requirements.
Nigériában az ibo nép lett az új-guineai chimbuknak megfelelő helyi vállalkozó nép.
In Nigeria the Ibo people became the local entrepreneurial equivalent of New Guinea's Chimbus.
megfelelő (also: alkalmas, , kedves, érvényes)
Ezek megfelelő kiindulópontként szolgálnak, de tovább kell őket fejleszteni.
They may be a good starting point, but they need to be further developed.
Ezek elengedhetetlenek az egységes piac megfelelő működéséhez.
They are absolutely essential for the good working of the single market.
Ez nem megfelelő megközelítés az egyre egységesebbé váló Európában.
This is not a good approach in a Europe that is becoming increasingly unified.
Olaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
In each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
A megfelelő működésükhöz, nélkülözhetetlenek az egyszerű és világos jogi rendelkezések.
Simple and clear legal provisions are essential to their proper operation.
Az általuk tavaly tavasszal meghatározott elképzelés teljesen megfelelő volt.
The vision they set out last spring was perfectly apt.
Perhaps it wasn't an apt comparison.
But it's also apt.
megfelelő (also: alkalmas, kényelmes)
Aztán felegyenesedett s körülnézett, lát-e valahol megfelelő rétegszintet.
He straightened up, looking around for convenient horizons.
Ellenben az isteni sugallat ötlete máris egy megfelelő magyarázatot kínált nekik.
The notion of Divine inspiration was a convenient way out.
És pont a megfelelő időben tette hozzá Sephrenia.
'And how convenient,' Sephrenia added.
Most éppen nincsen megfelelő unokatestvér, aki a férje lehetne?
There wasn't a fit cousin for Mona to marry, now, was there?
Megfelelő varázslat Aldisnak és a hozzá hasonlóknak, no de Estcarp hűvös egyenességéhez egyáltalán nem illett, nem!
Fit magic for Aldis and her like; for the cool cleanliness of Estcarp, no!
Ha úgy ítéli, ebből a célból a megfelelő javaslatokat benyújtja a Tanácsnak.
If it sees fit, it shall submit relevant proposals to the Council to this end.
De hogy a megfelelő egyensúly helyreálljon, szolgálattal viszonzom a szolgálatot.
But in order that a fitting symmetry be maintained, I perform a service for a service.
Véleményem szerint a 2014-es határidő megfelelő, még akár ki is tolható.
In my opinion, the 2014 deadline is fitting and could even be extended.
Éppen megfelelő megoldásnak látszott, kegyelmes uram.
It seemed fitting at the time, your Grace.
Természetesen aggodalomra ad okot, ha az engedményekkel visszaélnek, de ezeket mérni kell, és megfelelő válasszal kell rendelkeznünk ilyen esetekre.
Of course, it is of concern if concessions are abused, but there must be measured and proportionate responses.
Az internetelérést korlátozó bármely intézkedést mostantól fogva csak akkor lehet alkalmazni, ha az "megfelelő, arányos és szükséges” egy demokratikus társadalomban.
Any measure that restricts access to the internet may now be imposed only if it is deemed to be 'appropriate, proportionate and necessary' in a democratic society.
megfelelő (also: helyénvaló, találó)
megfelelő (also: alkalmas, választható)
Végül az exportőr megfelelő a VJIR-kedvezményre, függetlenül attól, hogy importál- e egyáltalán valamilyen input anyagot.
Lastly, an exporter is eligible for the DEPBS benefits regardless of whether it imports any inputs at all.
- Nem lepődnék meg - mondta Darcy -, ha megválna a háztól, mihelyt megfelelő ajánlatot kap.
I should not be surprised, said Darcy, if he were to give it up as soon as any eligible purchase offers.
megfelelő (also: elég jó)
Ezek megfelelő kiindulópontként szolgálnak, de tovább kell őket fejleszteni.
They may be a good starting point, but they need to be further developed.
Ezek elengedhetetlenek az egységes piac megfelelő működéséhez.
They are absolutely essential for the good working of the single market.
Ez nem megfelelő megközelítés az egyre egységesebbé váló Európában.
This is not a good approach in a Europe that is becoming increasingly unified.
Ezért azt javaslom, hogy az emberek igényeinek megfelelő és arányos módosításokat vezessünk be, és szigorúan ellenőrizzük a javasolt terveket és kezdeményezéseket.
I therefore recommend making changes suitable and proportional to people's actual needs, and stringent checks on the proposed plans and initiatives.
Sztrofantinok, aglükonjaik és megfelelő származékaik
Strophantines, their aglucones and their respective derivatives
A jelentés mellett szavaztam és támogatom a megfelelő állásfoglalást.
I voted in favour of this report and support the respective resolution.
Megadja a megfelelő címkét az egyes rádiógombokhoz.
Specifies the respective label for each option field.
Mennyire valószínű, hogy épp a megfelelő helyen, a megfelelő időben pillantok fel?
How likely was it that 1'd be looking at just the right place at the right time?
Ön a megfelelő időben a megfelelő típusú kezdeményezést indította el.
Commissioner Dimas, you have launched the right kind of initiative at the right time.
Ezért megfelelő kezelésre és megfelelő orvosra van szüksége.
It therefore requires the right treatment and the right doctor.
A polgárok aggódnak, hogy nem lesz megfelelő egészségügyi ellátás mindenkinek.
Citizens are worried that there will not be sufficient healthcare for all.
Ennek érdekében megfelelő forrásokat kell biztosítani a vámhatóságok számára.
To this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.
- Megfelelő komputációs teljesítmény birtokában a munka megszüntethető.
With sufficient computing power, Joan said reasonably, labor evaporates, does it not?
megfelelő (also: alkalmas, hozzáillő)
Sajnálatos módon nincs megfelelő orvosság ilyen helyzetekre.
Unfortunately, there is no suitable medicine for such a situation.
Európának megfelelő megélhetést kell garantálnia a vidéki közösségek számára.
Europe must guarantee a suitable livelihood for rural communities.
Legalább két megfelelő fajon részletes teratogén vizsgálatokat kell végezni.
Specific teratogenic studies must be carried out in at least two suitable species.
2. "vminek"
megfelelő (also: hasonló, analóg, rokon)

Context sentences for "megfelelő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNagyon, szerettem volna ma este megfelelő választ kapni a biztos úrtól.
Mr President, I really expected to have an answer from the Commissioner tonight.
HungarianElőször egy kicsit valóban nyugtalanítóak, de hamar ráállnak a megfelelő formára.
They are always a little unnerving the first time, but, if you will excuse the
HungarianHa a nem megfelelő embernek tálalod ki a történetedet, csak bajt hozol magadra.
anymore about law, and even some lawmen don't understand the real reason for law.
HungarianOtt volt a megfelelő helyen, két órával a merénylet előtt, de nem tudta megtenni.
He was in place and two hours away from the murder, but just wouldn't pull it off.
HungarianClarknak nem volt elég, hogy győzött; csak a százszázalékos győzelem a megfelelő.
Winning wasn't enough for a man like Clark; the vote also had to be unanimous.
HungarianVernola úr említette ezt, de nem a probléma fontosságának megfelelő hangsúllyal.
Mr Vernola mentions this, but not forcefully enough for so serious a problem.
HungarianA két férfi is elővette a maga pálcáját, és ők is a megfelelő állásba forgatták.
Each of her men removed a similar device from a pocket and began to turn its parts.
HungarianA bruttó nemzeti termék 1,8%-ának megfelelő mértékű beruházási csomaggal érkezik.
He is coming with an investment package of 1.8% to his gross national product.
HungarianVannak-e új lehetőségek a kontingensek és a vámok ennek megfelelő kiigazítására?
Are there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly?
HungarianSőt, gyakran még a fogvatartás feltételei sincsenek megfelelő módon szabályozva.
Moreover, the criteria for custody are often not adequately regulated either.
HungarianKattintson a négyzet egyik kívánt sarokpontjára, és húzza ki megfelelő méretűre.
Click where you want to place a corner of the square, and drag to the size you want.
HungarianRudolf halála után Prága már nem az igazi, Heidelberg lesz a megfelelő hely.
After the death of Rudolf II, Prague is no longer the ideal location; Heidelberg is.
HungarianCsak a feltételeknek megfelelő eszközök alkalmazása lehet számunkra elfogadható.
Only the use of devices compliant with this set of requirements is acceptable to us.
HungarianLassan közeledett a föld felé, mintha keresné a megfelelő helyet, ahol lecsaphat.
It moved slowly, as if it were searching for the perfect place to touch down.
HungarianEbből világosan látható, hogy intézkedéseinkhez rendelkezünk a megfelelő jogalappal.
This makes it very clear that there is a legal foundation for what we are doing.
Hungarian(4) A megfelelő biztosítékot az érintett csökkentés arányában fel kell szabadítani.
The relevant security shall be released in proportion to the reduction concerned.
HungarianMegfelelő módon kell kivizsgálni az eseményeket, amelyek során négy ember halt meg.
The events that cost the lives of four people need to be properly investigated.
HungarianA szoknyája félrecsúszott, haja kiszabadult a nem egészen megfelelő hajhálóból.
Her skirt was down at the hem and her hair was escaping from an inadequate hair net.
HungarianA benne levő töltény mérete nem volt megfelelő, és ezért hozzászorult a závárfalhoz.
The shell in there was the wrong size and was crooked against the breech block.
HungarianEnnek ismeretében a Bizottság mindent megtett, hogy megfelelő megoldással álljon elő.
Having said that, we, the Commission, did our utmost to come up with a solution.