"megfigyelés" English translation

HU

"megfigyelés" in English

HU

megfigyelés {noun}

volume_up
A bábos igazgató ragaszkodott hozzá, hogy megfigyelés céljából kórházba dugjanak.
The puppeteer president insisted that I be put in a hospital for observation.
Ezeket az ismereteket mind megfigyelés és kísérletezgetés útján szerezték.
All of that knowledge is acquired by observation and by trial and error.
Ez a megfigyelés arra késztet, hogy kijelentsem, jelentéseink rendkívül fontosak.
This observation compels me to say that our reports are also very important.
Az elmúlt két hétben megfigyelés alatt tartottunk néhány mozgalmat.
For the past two weeks, we've been monitoring various movements.
Egyezségre kell jutnunk a finanszírozás, a megfigyelés és az ellenőrzési mechanizmusok területén is.
Agreement must be reached on topics such as financing, monitoring and control mechanisms.
A megfigyelés kiterjed a halászhajókra is, így a kishajók biztonságát is növelhetjük.
Monitoring also applies to fishing vessels, so that the safety of small vessels can also be increased.
megfigyelés (also: vigyázat, felügyelet, őr, őrség)
A rendőrség különböző egységei még sokáig megfigyelés alatt tartották őket.
Although police departments kept watch on many of them for years to come.
Valódi biztonság, biztonsági ellenőrzések, biztonsági megfigyelés, biztonsági átvilágítás.
Real security, security checks, security watch, security clearance.
A megfigyelés eszköze egy nézőké volt űrhajójának műszerfalán.
He could watch the activities on Earth by means of a viewer on the dash panel of his ship.

Context sentences for "megfigyelés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLakása megfigyelés alatt áll csakúgy, mint összes családtagja meg barátja.
His flat is under surveillance, as are all of his family members and friends.
HungarianMegpróbálnának magukhoz csábítani, én ezt megtagadnám, mire megfigyelés alá helyeznének.
They'd try to recruit me, and failing that, they'd keep me under surveillance.
HungarianAhogy a megfigyelést, úgy a megfigyelés elhárítását is tanították a Farmon.
Surveillance and countersurveillance were part of the syllabus at the Farm.
HungarianA kínaiak moszkvai ügynökét azonosítottuk és megfigyelés alatt tartjuk.
The Chinese lead agent in Moscow has been identified and is under surveillance.
HungarianA totális megfigyelés ezen új igénye a társadalmi kontroll apparátusát hozza létre.
The new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
HungarianAz első a megfigyelés, ahogy mi is rájöttünk, hogy Lake el-elszökik a postafiókjához.
First is surveillance, the same way we caught Lake sneaking to his box.
HungarianMost, hogy az esküdtszék összeállt, következett munkájuk második szakasza: a megfigyelés.
Now that the selecting was done, they moved to the next phase-the watching.
HungarianIdőnként megfigyelés alatt tartottam, hogy lássam, vannak-e nehézsúlyú kapcsolatai.
I was watching him now and then to see had he any tough connections.
HungarianPapanikolaou a Közrendvédelmi Minisztériumnak dolgozott, és feladata a megfigyelés volt.
His job was surveillance, actually working at the behest of the Ministry of Public Order.
HungarianVan egy Fehér Ellenállás nevezetű árja csoport, amelyet már két éve megfigyelés alatt tartunk.
There's an Aryan group called White Resistance that we've been watching for two years.
HungarianLáttam már ilyesmit máskor is és az az érzésem, megfigyelés alatt tartanak.
I've seen this sort of thing before, and what it means to me is that we're under surveillance.'
HungarianA Tegelt és a Moabitot megfigyelés alatt tartom a Freya déli rádióüzenete óta mondta Benson.
Ive had Tegel and Moabit under surveillance since the Freyas noon broadcast, said Benson.
HungarianÍgy van, de csak azután, hogy már megfigyelés alá vettük a kémet.
That's right, but it was after we already had the spy under surveillance.
HungarianA két zsaru egy furgonban várakozott a megfigyelés alatt álló apartman-háztól fél sarokra.
They were both in a van parked half a block from the apartment building they were surveilling.
HungarianBizonyíték nincs rá, Peg, még annyi sem, ami elegendő volna a megfigyelés intenzívebbé tételéhez.
There's no evidence, Peg, not even enough to intensify the surveillance.
HungarianMegfigyelés, fényképek készítése (olyanokat, mint itt ezek), és a szemét összegyűjtése a bíróságra.
Surveillance, taking pictures, like those, and gathering filth for court.
HungarianA kastélyszerű rendházat természetesen most is megfigyelés alatt tartották.
The castle-like chapterhouse was, as always, being watched.
HungarianEleinte szoros megfigyelés alatt tartottuk őket, de mára már mindennapossá váltak a hadgyakorlatok.
At first when they started this we kept a close eye on it, but it's fairly routine now.
Hungarian., Link, és mi megfigyelés alatt tartjuk őket.
They're criminals, okay, Link, and we have them under surveillance.
HungarianA poloskás akció bukása után...azt mondtam, csak egy lehetőségünk van: Egyes szintű megfigyelés.
After the fiasco of planting the bug I'd say we have only one choice: Level One surveillance.