HU

megy {verb}

volume_up
1. general
- Nem megy el, s nem megy aludni a te parancsodra, Szméagol - mondta Frodó.
`He will not go away or go to sleep at your command, Sméagol,' said Frodo.
Azután feltekereg a kürtőrendszerben, abban a meggyőződésben, hogy lefelé megy.
It would go up the system of chimneys under the impression that it was going down.
Ha jobbra megy az ember, Alabamában lyukad ki; ha meg balra, a Mississippinek megy neki.
Go one way and you'd wind up in Alabama; go the other way and you'll fall off in the Missippi River.
Ha minden jól megy, vacsorára ott is leszek.
If I drive straight through, I'll be there for supper.
'He'll drive as far as he can.
Nem megy egyszerre az ivás és a vezetés?
You can't drink and drive?
Fiatal nők utaznak oda modellnek, reklámfilmeket forgatni, ez mindig így megy.
Young women head over there to model, do commercials, that sort of thing, goes on all the time.
Gordon tudta, mi megy végbe Ravelston fejében.
Gordon was aware of what was going on inside Ravelstons head.
Hogy ez a beszélgetés mire megy ki, az túl volt az én látóhatáromon.
Whatever point there was to this conversation was over my head.
Számítunk Önre, hogy emellett nem megy el egyszerűen szó nélkül.
We are counting on you not to let this simply pass unchallenged.
A levegő friss, illatos, és senki nem megy át az engedélyem nélkül.
The air is sweet and fragrant, and none may pass without my permission !
Ha követi idősebb testvére példáját, nem megy át a vizsgákon, és nem lesz alkalmas semmire.
If it follows its elder brother's example, it will not pass its exams or qualify for anything.
'Notice how it gets easier as you go along?
De az egésznek forró levessel kell kezdődnie... megy is Marjorie-hoz, hogy rendben van-e minden, mert most már egy-két percen belül hazaérkeznek.
Hot soup first - and he'd better go along and see that Marjorie had got it on ready to serve, for they'd be back in a minute or two now for certain.
Beprogramozott játékok, gondolta Simon, felhúzzák és megy.
Clockwork toys, Simon thought, wound up and set marching.
Brodsky még ott sem szívesen megy el, ahol Kurtz árnyéka vetült a földre.
Brodsky doesn't even like to walk where Kurtz's shadow has run across the ground.
Ha ez így megy tovább, működésképtelenné fog válni a hajó.
If this continues, there'll be no one to run the ship.
Sam irányítja a vasutat, megy ott minden, mint a karikacsapás.
When Mr Sam Caldwell runs a railroad, it's run, mon.
A hölgyben, ahogy tudom, nagy volt az elszántság, de a tél közepén hirtelen úgy döntött, hogy Egyiptomba megy, és jókedvűen el is utazott.
She tended to cut up rough, I hear, but suddenly went off to Egypt quite happily for the winter.
Toula megy az utazási irodába, és Nikkit ideküldöd hozzánk.
Toula will go to the travel agency... and you send Nikki here to work for us.
- Hajlandó lennél valaki másnak a képében a galaxis egy távoli sarkába utazni, és ott... nos, ha másként nem megy, elrabolni egy embert, a Kultúra prominens polgárát?
'Will you travel to a distant location in the guise of somebody else and - probably - help kidnap somebody, another Culture citizen?'
Boone megspórolhatott volna magának jó kétszáz mérföldnyi utat, ha nem megy el egészen High Prairie-ig, hanem már előbb északnak fordul.
He'd have saved himself a good two hundred miles if he'd not travelled as far as High Prairie, he was told, but taken himself north earlier.
Aztán kacsintva odébb megy, vagy flegmán visszahuppan a székére.
' Then he'll wink and walk off, or slide over on his seat, looking nonchalant.
Mindennap ugyanazokon az utcákon megy végig mondta neki a sofőr.
You walk down the same streets every day, the driver told him.
- Emberek, a pasas jár a vízen, és most meg elbátortalanodik, a falon nem megy át.
He walks on water, folks, and he is discouraged because he doesn't walk through walls.
2. "film"

Context sentences for "megy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
Won't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
HungarianTitkolja el a fájdalmas valóságot, ameddig lehet - tudom, ez úgysem megy sokáig.
Conceal the unhappy truth as long as it is possible, I know it cannot be long.
HungarianEz megy tovább és tovább, az összes ezekkel az értékekkel, amiket mi nem értünk.
It goes on and on and on, all these values, all these numbers you don't know.
HungarianDeckkel megpróbáljuk elkerülni egymást az irodában, de ez nem megy olyan könnyen.
Deck and I try to avoid each other around the office, but at times it's difficult.
HungarianÚgy látszott, hogy az autó még mindig a legnagyobb biztonsággal megy a semmibe.
The car still appeared to be proceeding to nowhere with the utmost confidence.
HungarianMeggondolatlanul megy bele a dologba, s lehet, hogy később keserűen megbánja.
She was going into this bald-headed, but she might regret it bitterly afterward.
HungarianHa nem kapja meg tőlem a Talamasca tekintélyét és támogatását, akkor egyedül megy.
If I did not give Talamasca authority and support, she would take off on her own.
Hungarian- Nem megy a fejembe, hogyhogy eddig a kutya se nézett felénk St. Paul Cityből.
What I cant figure out is why nobodys been out here from St. Paul City before.
HungarianAz európai háztartások kiadásainak jó része az energiaszámlák befizetésére megy el.
A large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
HungarianÓriási mennyiségű, kemény munkát végzett el, ami manapság ritkaságszámba megy.
She has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
HungarianÉl egy unokaöcsém a cippriai Rendorban, akinek mostanában elég jól megy a sora.
I've got a nephew living in Cippria in Rendor who's been doing fairly well of late.
HungarianA nővére ma este a Portland Place-i szanatóriumba megy, mert meg kell operálni.
Sister entering nursing home in Portland Place this evening for internal operation.
HungarianAmikor munkába megy, nem áll meg senkivel beszélgetni egyet, nem is telefonál.
When he goes to work, he doesn't stop by to talk to anybody, he doesn't call.
HungarianAzt várják tőlem, hogy meséljek el minden apró részletet, de ez sehogyan se megy.
You expect me to give every little detail, and I can't remember it that way.
HungarianEzért azt akarod, hogy változtassam meg a világot, vagy ha nem megy, akkor téged.
You therefore want me to make changes in the world or, failing this, in you.
HungarianLátod, hogy megy ez, barátom fordult vissza Sparhawk a hamuszürke arcú fogoly felé.
'You see how it is, neighbour,' Sparhawk said to the now ashen-faced prisoner.
HungarianNekünk még mindig jól megy; az Egyesült Államokban úrrá lett a pesszimizmus.
We are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
HungarianAzt kérdezem magamtól magyarázta Poirot , vajon mi megy végbe a gyilkos lelkében?
I ask myself, said Poirot, what passes exactly in the mind of the murderer?
HungarianValamivel több mint negyven éve van a szolgálatnál, decemberben megy nyugdíjba.
He has been in the service for forty yearsa bit moreand is due to retire in December.
HungarianHa már egy leány nem megy férjhez, időnként jól jön neki egy kis boldogtalan szerelem.
Next to being married, a girl likes to be crossed a little in love now and then.