HU mozgás
volume_up
{noun}

volume_up
go {noun}
Mozgás odalent; Lee elengedte a virágot, célzott, lőtt.
A movement below: he let go of the flower, sighted, fired.
- Go, go, go, go, go!
Úgyhogy remélhetőleg a mozgás érzékelők annyira megőrülnek, hogy egyszerűen csak lekapcsolják őket.
Hopefully the motion detectors'll go so crazy security'll shut them off.
Tudod, te kép, hogy szinte nincs kép, vagy inkább festmény, amiben mozgás volna?
You know, Portrait, that almost no pictures, paintings rather, move at all.
- Mozgás, utat! - mormolta a hírnök és ezúttal a harcosok gyorsabban engedelmeskedtek.
Move, stalwarts, the Lady Herald murmured, and this time the warriors were quick to obey.
A legfeljebb három hónapig tartó szabad mozgás és tartózkodás joga
Right to move and right of residence for up to three months
Világosan kimondták, hogy a mozgás szabadságát valóban kívánatos dolognak tartják.
You made it clear that freedom of movement was obviously very desirable.
Úgy gondolom, hogy a szabad mozgás a demokrácia és a tudás felé vezető út kapuja.
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Nincs ellentmondás a mozgás szabadsága és a megfelelő szociális feltételek között.
There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.
Milyen lépéseket tervez a Bizottság, hogy megakadályozza, hogy sérüljön a schengeni térségen belüli szabad mozgás elve, mely Európai egységességének sarokköve?
What action does the Commission intend to take to prevent freedom of movement in the Schengen area, a cornerstone of European unification, being compromised?
A fizikai mozgás gyermekek, és fiatalok körében való népszerűsítése érdekében tett lépéseket fokozni kell, amint támogatandók a sportot aktívan előmozdító iskolák is.
Actions aimed at making physical activity more attractive to children and young people should be promoted, as should schools that actively support sport.
Mivel a mozgás szabadsága az Unió nagy becsben tartott joga, a Bizottságnak folytatni kell a politikai és szakmai párbeszédet az elért haladásról és a jövőbeni cselekvés pályáiról.
As freedom of movement is a highly valued right in the EU, the Commission must continue the political and technical dialogue on the progress made and on future courses of action.
De épp a mozgás az, ami az Alhambra belsejében látható szimmetriákat jellemzi.
But it's the motion that really characterizes the symmetry inside the Alhambra.
Sem a fizikában, sem pedig a gazdaságban nem létezik olyan, hogy örökös mozgás.
There is no such thing as perpetual motion either in physics or in economics.
Mozgás volt a csűrben, de nem az élet mozgása.
There was motion in the shed, all right, but not life's motion.
volume_up
cast {noun}
mozgás (also: cél, szándék, hajlam, irány)
volume_up
drift {noun}
A mozgás hirtelen alábbhagyott, s Karras megbűvölten nézte, hogyan indul el az ágy lassan, madártollhoz hasonlóan le, a padló felé, hogy aztán tompa huppanással megálljon a szőnyegen.
Abruptly, the movements subsided and as Karras watched, mesmerized, the bed drifted featherlike, slowly, to the floor and settled on the rug with a cushioned thud.

Context sentences for "mozgás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA rendszeres mozgás nem azt jelenti, hogy minden szabad percben mozognunk kell.
Regular exercise does not mean that we have to take exercise in every free minute.
HungarianUgyanakkor elkötelezettek vagyunk az Európán belüli mozgás szabadsága mellett.
At the same time, we are committed to the freedom of circulation in Europe.
HungarianAztán az egyik azt mondta, nagyon fojtott, rosszindulatú hangon: "Mozgás, haver!"
And then one of them said in a very low, vicious voice, 'Come on, man!'
Hungarian- Minden bizonnyal van valami jelentősége annak, hogy Aljeszkben ilyen nagy a mozgás.
'Sir, it may be significant that there's all that work going on at Alyesk.'
HungarianTalán mindez csak úgy rémlik, de mintha most erősebb volna ott a mozgás, mint nappal volt.
Moreoverwas it his imagination?he sensed greater animation than during the day.
HungarianÉpp járőrözök a körzetemben, s azt hallottam, múlt éjszaka nagy mozgás volt erre.
I'm on patrol in my jurisdiction and I heard there was a lot of commotion here last night.
HungarianA. lényege a tér - a tér, a mozgás és a szabadság.
They don't realize that the meaning of L. A. is space--space and mobility and freedom.
HungarianAz egészségügy érdekében kifejtett mozgás különleges hangsúlyt kap e jelentésben.
Healthy exercise is one of the specific priority areas in this report.
HungarianMinden olyan volt, mint azelőtt, semmi hang, semmi mozgás a feketeségben.
Everything was as it had been before; in the darkness nothing moved, nothing sounded.
HungarianMire mindezt végiggondoltam, újabb mozgás támadt a Wilbraham Crescenten.
At that moment, however, there was another midday distraction in Wilbraham Crescent.
HungarianSchengen és a szabad mozgás az EU azon elemei, amiket a polgárok a legjobban ismernek.
The concepts of 'Schengen' and 'roaming' are the notions best understood by EU citizens.
HungarianAz egészséges táplálkozás és az elegendő mozgás segít megelőzni a túlsúlyosságot.
Healthy food and sufficient physical exercise help prevent obesity.
HungarianItt annyi ideig tartják vissza a levegőt, ameddig csak tudják, egy helyben, mozgás nélkül.
That's holding your breath as long as you can in one place without moving.
HungarianDarabos, mégis kecses mozgás, kísértő száj, szenvedővé modulált hang.
Jagged yet graceful his movements, lips seductive, voice full of carefully modulated pain.
Hungarian- Futva indult a mozgás irányába, és közben egyfolytában kiáltozott.
He raced off into the forest, shouting: “Do not flee from me now!
HungarianAhogy elhaladt egy virágágyás mellett, valami felfelé irányuló mozgás vonta magára a figyelmét.
An upward rush caught his attention as he passed through a flowerscape.
HungarianA bot teljes egészében csillogott, mozgás közben fénypaszományokat húzva maga után.
Its shining length glowed with pulsing, moving radiances.
HungarianSzóval még mindig volt valami mozgás a nemzetközi árupiacokon.
So there was still a certain amount of international commerce going on.
HungarianAz adott körülmények között az állandó mozgás tűnt az egyetlen értelmes megoldásnak.
Moving just seemed intelligent under the circumstances.
Hungarian- Mozgás! - vetette oda, s vállára hajította könnyű hátizsákját.
Hop to it, he said as he slung his light pack over his shoulders.