"nélkülözés" English translation

HU

"nélkülözés" in English

HU nélkülözés
volume_up
{noun}

nélkülözés (also: baj, nehézség, viszontagság)
nélkülözés (also: kellék, szűkösség, ínség, nyomor)
nélkülözés (also: hiány, igény, nyomor, szűkölködés)
volume_up
want {noun}
A területekért, etnikumokért, erőforrásokért vagy politikáért folytatott harc nem egyéb, mint a nélkülözés romlott fájának más és más ága.
Fighting over territory, ethnicity, resources or politics are but branches of the same rotten tree of want.
Nem lehet éhezés és nélkülözés: ez olyasvalami, amit a ma délelőtt felszólalók mindegyike ismételten megerősített.
There must be no hunger or want: that is something that all of the speakers this morning have once again clearly emphasised.
Öreg katona vagyok, éhezni nem bírok, és ha azt hiszitek, a nélkülözés visszafordulásra kényszerít minket, nagyon tévedtek.
I am an old soldier, and cannot starve, and if you think that we shall be obliged to go back for want of provisions, you are mistaken.

Context sentences for "nélkülözés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe még itt köztünk is, a leginkább - a leginkább fejlett társadalmában a földnek, van nélkülözés.
But even here among us, most -- in the most advanced society in the world, we have poverty.
HungarianMarvin gyerekkora a nélkülözés és a szégyenkezés jegyében telt el.
Life had not given him or his brother much of a chance.
HungarianAzt az elgondolást, hogy a politikai erőszakot a nélkülözés okozza, a valóság egész egyszerűen nem támasztja alá.
The idea that political violence is caused by deprivation is simply not borne out in reality.
HungarianIszonyatos lehet már Németországban a nélkülözés.
I believe the shortage is something frightful in Germany.
HungarianSohasem sebezte vagy gyengítette őket nélkülözés.
Deprivation had never wounded or weakened them.
HungarianAhogyan Mitchell úr briliáns módon megfogalmazta, az említett szegénység falának - és hadd tegyem hozzá, a nélkülözés falának - le kell omolnia.
As Mr Mitchell brilliantly put it, this wall of poverty - and, may I add, deprivation - must come down.
HungarianKépzeld el azokat, akik elszenvedték a hosszú, sötét századokat, az éhínség, a nélkülözés, a szüntelen erőszak áldozatait.
Envision those who have suffered through the long dreary centuries-the victims of famine and deprivation and ceaseless violence.
HungarianGwenhwyfar Lancelet ráncos arcát gyászolta, amelyre annyi fájdalom és nélkülözés volt írva, meg az arcát keretező, immár teljesen ősz fürtöket.
She grieved over his lined face, so drawn with pain and privation, and over the curls around his face, so white now.
HungarianDe a nélkülözés kikészít.
HungarianBármilyen keményen is bánt vele Gregory, az ő igen kényelmes tanyáján kívül semmi más nem várt volna rá, csak éhség és nélkülözés.
There was nothing waiting for her outside the door of Gregory's very comfortable dwelling except hunger and humiliation, no matter how meanly he might treat her.
HungarianA javaslat a három főbb uniós szegénységi indikátoron alapul, nevezetesen: a szegénység kockázata; anyagi nélkülözés; és az aktív kereső nélküli háztartások száma.
The proposal is based on three main EU poverty indicators, namely: at risk of poverty; material deprivation; and the number of jobless households.
HungarianEzeket a válaszokat a helyi igényekhez kell igazítani, felismerve ugyanakkor, hogy a munkanélküliség, a nélkülözés és a társadalmi kirekesztés egyetemes problémák.
These responses must be tailored to local needs but recognising that issues such as unemployment, deprivation and social exclusion are universal problems.
HungarianAz emberrablók 8 000 amerikai dollár váltságdíjat követelnek szabadon bocsátásukért, miközben az erőszak és a nélkülözés legkegyetlenebb formáinak teszik ki őket.
The kidnappers are demanding USD 8 000 ransom for their release and, in the meantime, are subjecting them to the most atrocious forms of abuse and deprivation.
HungarianTíz tagállamban az anyagi nélkülözés a lakosság egynegyedét érinti, Románia és Bulgária esetében ez az arány meghaladja a lakosság felét.
In 10 Member States, the material deprivation rate affects at least a quarter of the population, with the proportion exceeding half of the population in the case of Romania and Bulgaria.