HU

növekedés {noun}

volume_up
1. general
Mégpedig nem bármilyen növekedés, hanem fenntartható és inkluzív növekedés.
Not just any kind of growth, but intelligent growth, sustainable growth and inclusive growth.
Éppen ez az EU 2020 célja: növekedés, növekedés és növekedés.
That is precisely the goal of EU 2020 - growth, growth and growth.
De hatékonynak bizonyultak a növekedés és a foglalkoztatás serkentése szempontjából.
They were effective in terms of growth and an increase in employment, though.
Mit tett az EU a növekedés élénkítése, valamint a munkahelyteremtés és -megőrzés érdekében?
What was done to help boost growth and preserve and create jobs?
Kulcsfontosságú az adóverseny megőrzése, mivel ez a kohézió előmozdításának és az uniós gazdasági növekedés fellendítésének eszköze.
It is crucial to preserve tax competition as a tool to facilitate cohesion and boost EU economic growth.
Ezen akadályok leküzdése különösen a kkv-k számára okoz nehézséget, amelyek mindazonáltal a növekedés fellendítésének leghatékonyabb eszközei.
These obstacles are particularly difficult to overcome for SMEs, which nevertheless are the most effective tool for boosting growth.
2008-ban az előcsatlakozási támogatási eszköz összesen 185 millió euro összegben támogatott koszovói projekteket, ami háromszoros növekedés az előző évhez viszonyítva.
In 2008, the Instrument for Pre-Accession supported projects worth EUR 185 million in Kosovo, a three-fold increase compared to the previous year.
A fejlődés elkerülhetetlenül szükséges, a növekedés jó.
Progress was necessity, growth was gain.
Az uniós szintű növekedés 60 és 140 milliárd euró közötti összeget is elérhet, amely alapján a potenciális növekedés a GDP 0,6 és 1,4%-a között lehet.
Gains at a European Union level could reach a total of between EUR 60 and 140 billion, which represents potential growth of between 0.6 and 1.4% of GDP.
Az EU-ban a jövőbeli gazdasági növekedés a versenyképességétől függ, ehelyett a bizottsági dokumentum a szociális előnyök védelmét tárgyalja részletesen.
Future economic growth in the EU will depend on its competitiveness, but instead the Commission's document talks a great deal about protecting social gains.
Ez a növekedés semmi, mondjuk, a növekedéshez egy influenza járványkor.
A rise, but nothing compared to the rise you'd expect to find during, say, a flu epidemic.
Felütötte fejét a demokrácia és 5%-os növekedés következett be.
Democracy sprang up, and there was a 5% rise.
Valóban fontos, hogy a növekedés automatikusan ne generáljon arányos növekedést az energiafogyasztásban.
It is really important that growth should not automatically generate a proportionate rise in energy consumption.
2. "feszültségé"
növekedés
volume_up
buildup {noun} (of tension)
3. "földé, tektonikus lemezé", geography
növekedés (also: áradmány)

Context sentences for "növekedés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianNövekedés, mert anélkül képtelenek leszünk megbirkózni a társadalmi kihívással.
Growth, because, without it, we will be unable to take up the social challenge.
HungarianA munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés terén is hatalmas előnyökkel jár.
It also has enormous benefits in the fields of job creation and economic growth.
HungarianElőször is a gazdasági növekedés az elmúlt tíz évben a vártnál alacsonyabb volt.
Firstly, economic growth over the last ten years has been lower than expected.
HungarianAz EU nem gördíthet újabb akadályokat a gazdasági növekedés és stabilitás útjába.
The EU must not put further obstacles in the way of economic growth and stability.
HungarianVéleményem szerint az egységes piac az európai növekedés egyik fő hajtóereje.
I believe that the Single Market is one of the key drivers for European growth.
HungarianA felgyorsult gazdasági növekedés nem mindig jelenti a szegénység csökkenését.
Accelerated economic growth does not always translate into a reduction in poverty.
Hungarian. - (PL) A növekedés és a foglalkoztatás a lisszaboni stratégia kulcselemei.
in writing. - (PL) Growth and employment are key elements in the Lisbon Strategy.
HungarianLátják ezt a hatalmas egyenlőtlenséget Kínában, a gyors gazdasági növekedés közepén.
You see this enormous inequity in China, in the midst of fast economic growth.
HungarianEz a politika hátráltatja a gazdasági növekedés potenciálját a fejlődő országokban.
This policy is hampering the potential for economic growth in developing countries.
HungarianA kohéziós politika hasonlóan fontos a növekedés és a foglalkoztatás támogatásában.
The cohesion policy is equally important in supporting growth and employment.
HungarianA gazdasági növekedés kielégítő volt, a közelmúlt pénzügyi instabilitása dacára is.
Economic growth has been satisfactory in spite of the recent financial instability.
HungarianA roma népesség ráadásul a demográfiai növekedés tipikus sajátosságait mutatta.
The Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.
HungarianDe hatékonynak bizonyultak a növekedés és a foglalkoztatás serkentése szempontjából.
They were effective in terms of growth and an increase in employment, though.
HungarianNéhány országban a kereskedelem teszi ki a gazdasági növekedés jelentős részét.
Trade determines a large portion of the economic growth of some countries.
HungarianA teljes GDP-növekedés az ASEAN összes tagjára kivetítve 6 % körülire becsülhető.
Total GDP growth for all ASEAN member countries is estimated at around 6%.
HungarianAkadályozza a belső piac fejlődését - ami a gazdasági növekedés legfőbb forrása.
It impedes the development of the internal market - the main source of economic growth.
HungarianNövekedés nélkül nem leszünk képesek végrehajtani azt, amit polgáraink elvárnak tőlünk.
Without growth, we will not be able to deliver to our citizens what they expect.
HungarianA világpiacon tapasztalható növekedés nem kizárólag az Egyesült Államokból származik.
The increase on the world market does not come exclusively from the United States.
HungarianA tartós gazdasági növekedés és fejlődés kulcsa nem a támogatás, hanem a kereskedelem.
Trade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
HungarianKifogásolták azt is, hogy az indexált növekedés csak 66 %-ot tett ki a 71 % helyett.
It was submitted that the indexed increase should only amount to 66 instead of 71 %.