HU

nagyszerű {adjective}

volume_up
1. general
A Minerva csodálatos hely, és én büszkén őrizném nagyszerű hagyományait.
Meadowbank is a really fine achievement, and I shall be proud to carry on its traditions.
Köszönöm és gratulálok az előadónek nagyszerű munkájáért.
I thank and congratulate the rapporteur on a fine piece of work.
Nagyszerű mondta Venkman és apai mozdulattal átölelte a kis jelentéktelen figurát.
It's fine, Venkman said, putting a fatherly arm around the diminutive nerd.
nagyszerű (also: nagy)
Nagyszerű pillanat volt és nagyszerű eredmény, amire büszkének kell lennünk.
It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.
nagyszerű Babilon, ó nagyszerű Babilon, minden szajhák anyja.
Oh Babylon the great, oh Babylon the great, the mother of all harlots.
Ismered azt a szólást, hogy "minden nagyszerű ember mögött ott áll egy nagyszerű nő"?
You know that phrasebehind every great man there's a great woman?
(Közbeszólás Daniel Cohn-Bendit részéről: és nagyszerű parlamenti képviselők!)
(Interjection by Daniel Cohn-Bendit: And magnificent Members of Parliament!)
Mint mindig, egy kifogástalan asztal, nagyszerű székek, bensőséges légkör.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Nagyszerű házban, királyi fával, márványkandallóban pattogó tűz mellett!
In a magnificent house, with a splendid tree, and a fire going in the marble fireplace.
Az Európai Iskolák ügye tehát nagyszerű projekt, én pedig támogatom.
So the European School is an admirable project, and I support it.
Szegény öreg Sir Charles szintén nagyszerű cimbora volt.
Poor Sir Charles was also an admirable companion.
Nagyszerű hadihajó, ha az a szándéka, hogy eladja.
An admirable fighting ship, if you were moved to sell it.
nagyszerű (also: nagy, remek, előkelő, , nemes)
Eszközhasználókká válva az amicus delfinek elvesztették ezt a nagyszerű elfogulatlanságot.
In becoming tool users, amicus dolphins lost this grand indifference.
A holdfény megvilágította meztelen testét, de úgy viselte a felsőbbrendűséget, mint valami nagyszerű ruhát.
Moonlight outlined her bare body, but she wore dignity like a grand gown.
Hát igen, nagyszerű banda mondta Rumfoord.
Oh they're a grand bunch, said Rumfoord.
Nagyszerű parti volt, amit Tom Carroll tiszteletére adtatok Lizzel tette hozzá Rawlie.
'Lovely party you and Liz threw for Tom Carroll,' Rawlie said.
Ismét érezni akartam azt a lehetőséget, azt a nagyszerű fellobbanást.
I wanted that sense of possibility, that lovely flare again.
Nagyon kínos lenne... főleg a nagyszerű dicshimnusz után.
That would be kind of awkward-- especially after that lovely eulogy.
nagyszerű (also: , remek, kurva jó, fasza)
Hát nem volt benne semmi nagyszerű, nem volt igazi öröm?
But was there nothing noble or truly happy about it?
Egy színjátékkal van dolgunk - és istennek hála, hogy ez a nagyszerű asszony visszanyerte szabadságát.
We are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Hallottam Thripsey Shee-ről és nagyszerű lakóiról; még Lyonesse királyi házának hercegnőjét, Madoucot is ők adták, igaz?
I know of Thripsey Shee and its remarkable folk; did they not even provide the royal house of Lyonesse with the Princess Madouc?
nagyszerű (also: ragyogó, pompás)
Bár sok problémát kellett megoldaniuk, a Tanács svéd elnöksége nagyszerű munkát végzett.
Despite many problems, the Swedish Council Presidency has done a splendid job.
A nagyszerű, az erényes, az igazságos és sziklaszilárd Lantenac!
Splendid, just Lantenac, man of virtue, above corruption.
De előbb... volt egy nagyszerű épület az egész közepén.
But first... there was one splendid house in the center of the rest.
Emlékeztetem, hogy a görög filozófia nagyszerű elvei ugyancsak a gazdagságból születtek, ő pedig lassan, beleegyezően bólogat.
I remind him that the sublime principles of Greek philosophy arose in affluence, and slowly, acceptingly, he nods.
A kívülállás tette ezt lehetővé, az a nagyszerű magányosság, amellyel Lestat és én jártunk-keltünk a halandó emberek világában.
It was detachment that made this possible, a sublime loneliness with which Lestat and I moved through the world of mortal men.
nagyszerű (also: remek, pompás, fenséges)
Köszönet az emberi jogokról szóló nagyszerű jelentésért.
- (DA) Mr President, thank you for a superb report on human rights.
Sebes vágtában törtek át a nagyszerű katonák az útjukat elálló gnóm lovasokon.
At a full gallop, the superb horsemen cut through the Gnome riders who barred their way.
Nagyszerű fejjáték, a védő vert helyzetben...és a kapus bal keze mellett a hálóban a labda.
A superb header, beating the defender, and planting the ball beyond the goalkeeper's left hand.

Context sentences for "nagyszerű" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianÚgy issza a whiskyt, mint más a Perrier-t, de okos fickó és nagyszerű taktikus.
Drank whiskey like it was Perrier, but a good thinker and a superior tac­tician.
HungarianEbből nagyszerű kérdéseket lehet feladni, ezért ez a jegyzetfüzet nagyon fontos.
Those problems make great essay questions, so that notebook will be very important.
HungarianAbból, hogy mindig azzal dicsekszel, milyen nagyszerű voltál tíz évvel ezelőtt.
And I am so tired of all this-- The big talk about how big you were ten years ago.
HungarianValójában ez nagyszerű képet ad az amerikai demokratikus gépezet működéséről.
In fact, it definitely gives an excellent picture of the US democratic machine.
HungarianÚgy vélem, nagyszerű módja lehet a magánszektorral folytatott együttműködésnek.
I think that could be an excellent form of cooperation with private industry.
HungarianVolt egy nagyszerű trükkje ahol is egy rózsabokor kivirágzott a néző orra előtt.
He had this wonderful trick where a rosebush would bloom right in front of your eyes.
HungarianSegített kimosni a függönyöket,...és nagyszerű aloo gobit készített a múlt héten.
She helped me wash the net curtains and she made lovely aloo gobi last week.
HungarianA Belboth-féle fában az a nagyszerű, hogy többféle metafizikával is összefér.
The good thing about the Belboth tree is that it allows metaphysical alternatives.
HungarianA templomosoknak, ugye, ezeknek a nagyszerű fickóknak mindezt tudniuk kellett volna.
I mean, the Templars were smart fighters, they should have known these things.
HungarianVisszamentem a szobámba, és azt mondtam magamnak: Nagyszerű, hogy ez történt.
I went back to my room and thought to myself, This has happened for the best.
HungarianPompás hír, nagyszerű hír, és olyan emberről szól, akit mindnyájan szeretünk.
It is excellent news - capital news - and about a certain person we all like!
Hungarian(Közbeszólás Daniel Cohn-Bendit részéről: és nagyszerű parlamenti képviselők!)
(Interjection by Daniel Cohn-Bendit: And magnificent Members of Parliament!)
HungarianVégül szeretnék köszönetet mondani Rehn biztos úr nagyszerű együttműködéséért.
It remains for me to thank Commissioner Rehn for his tremendous cooperation.
HungarianEz nagyszerű, de kapnak még egy lehetőséget, hogy egy kicsit többet keressenek.
Sounds great, but you get one more choice to earn a little bit more money.
HungarianTaláltam egy nagyszerű helyet, egy kedves kis várost a szászországi Elba folyó partján.
I have found a splendid place, a lovely little city on the Elbe River in Saxony.
HungarianNagyszerű mondta Venkman és apai mozdulattal átölelte a kis jelentéktelen figurát.
It's fine, Venkman said, putting a fatherly arm around the diminutive nerd.
HungarianHa az anyja jelenik meg, az olyan nagyszerű lett volna, hogy nincs is arra szó!
Of course, if her mother had appeared to her it would have been splendid beyond belief.
HungarianMary Pat ugyanis nemcsak egy nagyszerű kém volt, hanem annál sokkal, de sokkal több.
That was just how men were programmed, as she was programmed to be a mother.
HungarianLassan jutott lélegzethez, úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó.
He was slow to get his breath back, so he wasn't much of a conversationalist at first.
HungarianAmi nagyszerű hír Golovkónak, gondolta Teeters őrnagy, de nem így Avszejenkónak.
Which was good for somebody, Major Teeters thought, but not all that great for Avsyenko.