"nyilvántartás" English translation

HU

"nyilvántartás" in English

HU nyilvántartás
volume_up
{noun}

nyilvántartás (also: cédulagyűjtemény, kartotékdoboz)
nyilvántartás (also: cédulakatalógus, kartotékdoboz)
nyilvántartás (also: felvétel, előélet, okirat, minősítés)
volume_up
record {noun}
Illetve mit mond a nyilvántartás az óriáshélix keresztezéséről?
I mean, you know, what's the track record of all this giant-helix breeding?
2008-ban a Parlament az adatok összevonását kérte a nyilvántartás egyszerűsítése végett.
In 2008, Parliament had called for these records to be merged so as to facilitate record-keeping.
És a Filitovról készített, megfigyelési nyilvántartás sem mutatja, hogy használta volna.
And your visual record of Filitov does not show him using it.
nyilvántartás
nyilvántartás (also: jegyzék, regiszter, katalógus, számláló)
Valójában nemsokára megállapodunk e nyilvántartás létrehozásának időrendjében.
In fact we shall soon be agreed on the timetable for establishing this register.
A javasolt "átláthatósági nyilvántartás” nem egyéb adminisztratív legitimációnál.
The proposed 'transparency register' is nothing other than administrative legitimisation.
Az önkéntes nyilvántartás teljesen értelmetlen, és nem eredményez nagyobb átláthatóságot.
A voluntary register is complete nonsense and will not result in increased transparency.
A nyilvántartás célja nem a lobbisták munkájának korlátozása vagy akadályoztatása.
The purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.
Képviselőcsoportom néhány tagjával ellentétben véleményem szerint a biometrikus nyilvántartás bevezetése nem ok ezen előrelépés elutasítására.
Unlike some other members of my Group, I do not see the introduction of biometric registration as a reason to reject this improvement.
A közös átláthatósági nyilvántartás az érdekképviseletek dolgát is megkönnyíti, hiszen elég lesz egyszer regisztrálni, nem kétszer, mint jelenleg.
This common transparency register also simplifies matters for lobbyists as this will provide a single means of registration instead of two, which is currently the case.
Gondolja-e, hogy az egész régiót átfogó rákosmegbetegedés-nyilvántartás azonnali bevezetését kellene előírni a szabálysértési eljárás lezárásának egyik feltételéül?
Does it think that the immediate launch of a cancer registry for the entire region should be one of the conditions for closing the infringement procedure?
nyilvántartás (also: puszta tények, karcolás, ok, horzsolás)
volume_up
score {noun}

Context sentences for "nyilvántartás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz persze lehet Bázel II, lehet adójogi nyilvántartás, lehet sokféle megoldás.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
HungarianA nyilvántartás átvizsgálása alapján kijelentheti, hogy nem létezik ilyen ember.
There could be no comebacks on the basis of the search of records that had been made.
HungarianA Darovában őrzött nyilvántartás segítségével ez nem lesz nehéz feladat.
I can find one with the help of this planet's Domesday Book, which is kept at Darova.
HungarianA nyilvántartás szerint volt egy üres hely, de mi úgy véljük, ez nem igaz.
The manifest made it look like there was an empty seat, but we don't think there was one.
HungarianA nyilvántartás szerint Regine Savanna Hoffritz nő volt, fekete hajú és barna szemű.
According to the DMV files, Regine Savannah Hoffritz was female, with black hair and brown eyes.
HungarianA nyilvántartás szerint erőszakos volt... és félő volt, hogy kárt tesz magában... és másokban.
Her records indicate that she was violent... threatening to do harm to herself... and others.
HungarianAz összeállított nyilvántartás figyelembe veszi mindazon módosításokat, amelyeket az adott évben eszközöltek.
The compiled list shall take into account the amendments made during the year.
HungarianFontos e nyilvántartás gyakorlati eredményeinek ellenőrzése.
It is important to monitor the practical results of this.
HungarianA nyilvántartás szerint a lakás telefonszámát az előcsarnokban lévő nyilvános telefonról hívta valaki.
The logs revealed a call made from the public phone in the lobby to the same number as the designated apart-ment.
HungarianCsak a teljes átláthatóság és a kötelező nyilvántartás korlátozhatja az ipari lobbisták növekvő befolyását.
Only complete transparency and obligatory records can restrict the growing influence of the industrial lobby.
HungarianA tervezett nyilvántartás, amely térképeket is tartalmaz majd, egy mindenki számára szükséges információforrás lesz.
The planned inventory, which will include maps, will be a necessary source of information for everyone.
HungarianEzeket az adatokat a a szervezetek a nyilvántartás weboldalán található online regisztrációs űrlap kitöltésével juttatják el hozzánk.
These data are collected via the online subscription form available on this same website.
HungarianRegisztrációkor a szervezeteknek a nyilvántartás weboldalán található magatartási kódexet is el kell fogadniuk.
While registering, the organisms will also have to subscribe to the code of conduct available on this same website.
HungarianÉs a család e kitalált ágában mindig volt egy kitalált asszony, aki megörökölte a nyilvántartás tisztségét.
And in each generation of this fictional branch, there was a fictional woman to whom the task of recordkeeping was passed.
HungarianJilson a nyilvántartás fölé hajolt.
HungarianA harmadik a számítógépes nyilvántartás.
HungarianA vállalkozási nyilvántartás fontos építőelem számos, a vállalkozások statisztikai terhének csökkentésére irányuló projektben.
Business registers form an important building block in a number of projects aimed at reducing the statistical burden of businesses.
HungarianVan nála néhány olyan fogorvosi nyilvántartás, amelyre szükségem van, de nem tudom, hogyan teremthetek vele kapcsolatot, mert elfelejtettem a nevét.
He has some dental records I need, but I don't know how to get in touch with him because I've forgotten his name.
HungarianAz olyan biztonsági intézkedések, mint a videofelügyelet, a nyilvántartás vagy a biometria, nem elégítik ki a nők valódi biztonsági szükségleteit.
The security measures implemented for video surveillance, filing or biometrics do not meet the real security needs of women.
HungarianTökéletesen egyetértek Frassoni asszonnyal is, hogy a munka nem ér véget e jelentéssel, de még a bizottsági nyilvántartás megnyitásával sem.
I totally agree with Mrs Frassoni that work will not be finished with this report or even with the opening of the Commission's registers.