HU

nyilvánvaló {adjective}

volume_up
1. general
Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi eljárások, különösen a motozás, nem elégségesek.
It is apparent that current procedures, in particular, body searches, are not sufficient.
Nyilvánvaló azonban, hogy mindig rendkívül szegény embereket érintenek a konfliktusok.
It is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
Ez már a cukorpiaci reform során is teljesen nyilvánvaló volt.
This was apparent during the reform of the sugar market, for example.
nyilvánvaló (also: teljes, nettó, egész, biztos)
Semmilyen másik parlament nem tűrné az ilyen nyilvánvaló összeférhetetlenséget.
In no other parliament would such a clear conflict of interests be tolerated.
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a megállapodásoknak vannak nyertesei és vesztesei.
It is clear that in these agreements, there are winners and losers.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a csádi kormány támogatja a darfúri felkelőket.
It is fairly clear that the Government of Chad is supporting rebels in Darfur.
Nyilvánvaló, hogy Kína eltérő álláspontot képvisel Tibettel kapcsolatban.
It is evident that differences with China on Tibet remain.
Ez a parlamenti választásokon való alacsony részvétel alapján is nyilvánvaló volt.
This has been evident in the poor turnout in parliamentary elections.
Nyilvánvaló: az egészségügyi ellátásba való beruházás csökkenti az anyai mortalitást.
It is self-evident: investment in health care reduces maternal mortality.
nyilvánvaló
Természetesen nyilvánvaló okoknál fogva nincs egyetértés arról, min kellene spórolni.
For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.
Nyilvánvaló, hogy mindent ellenezni fognak, ami nem a balszárnytól ered.
It is obvious that they will oppose everything which is not on the left.
Ez nyilvánvaló kísérlet arra, hogy az ellenzéket kirekesszék a választásokból.
This is an obvious attempt to keep the opposition out of the elections.
A jelenlegi bevándorláspolitika nyilvánvaló képmutatásra és cinizmusra épül.
We currently have an immigration policy that is based on manifest hypocrisy and cynicism.
Ezek az országok saját nyilvánvaló érdekeik miatt hajtják végre ezt a reformot.
The countries are doing it in their own manifest interests.
Éppen így a jótett is nyilvánvaló, de ha még nem is, nem maradhat sokáig elrejtve.
In like manner also good deeds are manifest: and they that are otherwise cannot be hid.
nyilvánvaló (also: szabadalmazott)
- Értem - mondtam, mulatva ezen a, mint akkor gondoltam, nyilvánvaló sznobizmuson.
'I see,' I said, rather amused by this patent snobbery, as I thought it.
Az eset nyilvánvaló visszaélés azzal a mérlegelési jogkörrel, amelyet a Bizottság kötelezettségei értelmezése során gyakorolhat.
This case constitutes a patent abuse of the discretion that the Commission enjoys when interpreting its obligations.
- Természetesen - vágtam közbe nyilvánvaló szarkazmussal, mely azonban Caroline-nal szemben kárba veszett dolog volt.
Of course I didn't mean to listen ' 'Of course not,' I interjected, with patent sarcasm which was, however, wasted on Caroline.
nyilvánvaló (also: feltűnő, szembetűnő)
A nem iszlám kisebbségekkel szemben a török kormányapparátuson belüli polgári és katonai tisztségek betöltésekor alkalmazott nyilvánvaló diszkrimináció haladéktalan megszüntetése.
The immediate ending of the conspicuous discrimination against non-Islamic minorities when filling important civilian and military posts within the Turkish Government apparatus.
A megalkuvás nyilvánvaló, ha figyelmen kívül hagyják az emberiség ellen a múlt században elkövetett súlyos bűntetteket.
Opportunism is most evident when gross crimes against humanity committed during the last century are neglected.
Nyilvánvaló, hogy a bizottság tagjai között egyetlen régész sem akadt, erre magyarázható az a sok kínos félreértés, amelyet az új hivatalos liturgiába belevettek.
There had apparently been no antiquarian expert among the commissioners, so that a number of gross misunderstandings of ancient religious formulas had been embodied in the new official liturgies.
nyilvánvaló (also: nyílt)
Talán valami nyilvánvaló jelre gondoltam, amivel könnyen elbánhatnék.
I had wished, I suppose, for something overt that I could tackle.
Nem erőlteti meg az agyát, hacsak nincs nyilvánvaló, szemmel látható zűrben.
He doesn't start to use his brain until he's in obvious, overt trouble.
A palpable hit! she exulted.
Meséje akadozó és tökéletlen volt és úgy mondta el, mintha egy nyilvánvaló koholmányt tálalna fel.
Her narrative was halting and incomplete and she told it with the air of one offering a palpable fabrication.
Most első alkalommal beszélünk itt a tengeri szuverenitás megnyirbálásáról, és a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértése is szóba került.
For the first time we are talking about a curtailing of maritime sovereignty here, and we are also talking about a palpable breach of international law.
Nyilvánvaló: az egészségügyi ellátásba való beruházás csökkenti az anyai mortalitást.
It is self-evident: investment in health care reduces maternal mortality.
Ez nyilvánvaló megállapításnak tűnik, de nem mindenkinek az.
This may seem self-evident but, in fact, it is not for everyone.
Második megjegyzésem is egy nyilvánvaló dologgal kapcsolatos, de érdemes elismételni.
My second comment is also self-evident, but it bears repeating.
2. "tények"
nyilvánvaló
volume_up
bare {adj.} (facts)

Context sentences for "nyilvánvaló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNyilvánvaló, hogy az irányelvnek fontos társadalmi és gazdasági kihatása is lesz.
Obviously, the directive will also have an important social and economic impact.
HungarianSzeretnék megemlíteni egy esetet Belgiumban, mivel nyilvánvaló én ott dolgozom.
I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
HungarianNyilvánvaló, hogy korlátozott hatást gyakorlunk a libanoni helyzetre.
Mr President, obviously we have limited influence on the situation in Lebanon.
HungarianNyilvánvaló, hogy a varázslat nem működött, és látszott, ezt tudja Serafina is.
It was plain to him that the spell hadn't worked, and he could see she knew it too.
HungarianNyilvánvaló, hogy erről tárgyalni fogok a tagállamokkal a következő hónapokban.
Obviously I will be taking this up with the Member States during the coming months.
HungarianNyilvánvaló azonban, hogy gyakorlatilag ezzel a kérdéssel ment el a reggeli vita.
Obviously, however, this issue has taken up practically all of this morning's debate.
HungarianA dopping nagyon nyilvánvaló, káros és erős rákfene, illetve jelenség a sporton belül.
Doping is a very visible, damaging and influential cancer or phenomenon in sport.
HungarianJa, igen, még az is nyilvánvaló, hogy az otthonában nem gázlámpával világítanak.
Also, by the way, that it is extremely improbable that he has gas laid on in his house.
HungarianNyilvánvaló, hogy az adományozók segítségét jól és magas színvonalon kell koordinálni.
The donors' assistance must clearly be well coordinated and of a high quality.
HungarianNyilvánvaló, hogy a hímeket sokkal jobban stimulálja a látvány, mint a nőstényeket.
All males are obviously much more stimulated by what they see than females.
HungarianNyilvánvaló, hogy az Európai Parlamentnek törekednie kell a jogalkotás kiválóságára.
Of course, the European Parliament should strive for legislative excellence.
HungarianNyilvánvaló, hogy Csád és a Közép-Afrikai Köztársaság nem demokratikus országok.
It is obviously the case that Chad and the Central African Republic are not democracies.
HungarianNyilvánvaló, hogy ez kemény üzenet, és nem fog egykönnyen lemenni a választók torkán.
Obviously, this is a tough message and will not go down well with the voters.
HungarianA csudába is, Golovko személyesen ismer, nyilvánvaló, hogy érdeklődnek utánad, nem?
Hell, Golovko knows you personally, and it figures they'd be interested in you, right?
HungarianOlyannyira nyilvánvaló helyen volt, hogy egy egész napba telt, amíg rájött.
It had been so obvi- ous a place to look that a day had been required to realize it.
HungarianA kormányszóvivőő nyilvánvaló mellébeszélése mindent elárult a sajtó képviselőőinek.
The sheer evasiveness of the government spokesman there told the press its own story.
HungarianEz is eléggé nyilvánvaló felelte az SZBSZ-es, és önkéntelenül megborzongott.
So that would appear as well, the FSS man observed, with an in­ward chill.
HungarianNyilvánvaló, hogy köztük és a jeruzsálemiek közt nem jöhet létre semmiféle fúzió.
Obviously, between them and the Jerusa-lemites there can be no traffic.
HungarianNyilvánvaló, fejezzük ki jókívánságainkat Medvegyev elnöknek és Putyin miniszterelnöknek.
Obviously, we wish to congratulate President Medvedev and Prime Minister Putin.
HungarianGeopolitikai szempontból Irán nyilvánvaló módon komoly fenyegetést jelent.
From a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.