"oda" English translation


Did you mean: óda
HU

"oda" in English

EN
HU

oda {adverb}

volume_up
- Ha már muszáj elmennem oda, bár jutnék oda hamar, s lenne vége az egésznek!
'If I must go there I wish I could come there quickly and make an end!
Oda, ahol kiváló terepre lelnek a gyűlölet politikai üzenetének hirdetéséhez.
There, they have an excellent platform for their political message of hate.
Akármi is vitte oda... azért vitte oda, hogy meghaljon.
Whatever brought you there... brought you there to die.
- Hát hogyan juthatna oda elevenen? - kérdezte erre az asszony.
returned the lady; can he go thither while he yet lives?
Fesztusz azt válaszolta, hogy Pált Cezáreában őrzik, s maga is hamarosan visszatér oda.
But Festus answered: That Paul was kept in Caesarea: and that he himself would very shortly depart thither.
- Hosszú az út az Egyedülvaló lábaihoz, de valamennyien oda tartunk.
'It is a long road to the feet of the One; but thither do we all travel.'

Context sentences for "oda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEugène - folytatta halkan -, ő azért megy oda, hogy szörnyű gyanút oszlasson el.
- Eugene, she went on, lowering her voice, she will go to dispel ugly suspicions.
HungarianAttól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
I am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
HungarianHa ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
If we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
HungarianIrien elátkozott hellyé vált, senki sem teszi be oda a lábát, csak Hjemur lakói.
And Irien itself is cursed ground, and no one enters there, even of Hjemur's men.
HungarianEzeket a programokat a múlt decemberben ismertették és ítélték oda a tagállamok.
These programmes were presented to and awarded by the Member States last December.
HungarianMindezidáig, ebből a kitüntetésből soha nem ítéltek oda többet egyetlen csatáért.
To this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
HungarianEgy évben kimúlt az összes csirke és senki nem akarta oda berakni a csirkéket.
One year, all the chickens died, and no one wanted to put the chickens in there.
HungarianAz illető két szikla közé szorult, nyilván a dagály sodorta oda a nap folyamán.
The man was wedged between two rocks, flung there by the tide earlier in the day.
HungarianA globális tőke egyszerűen oda áramlik, ahol nem jár költséggel a CO2-kibocsátás.
The global capital will simply move to where there is no cost for emitting CO2.
HungarianMár tudja a rendőrségtől, hogy maga az egyik gyanúsított, alibi ide vagy oda...
He knows already from the state police that you're a suspect, alibi or no alibi.'
HungarianA sötétben ide-oda úszkálva kereste a világítás kapcsolóját vagy egy hívógombot.
He drifted through the darkness searching for a light switch or a call button.
HungarianMegfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
He turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
HungarianMajd később elmesélem súgta Saulnak Chris, amikor a felügyelő nem nézett oda.
I'll tell you later, Chris whispered to Saul when the supervisor wasn't looking.
HungarianEltart egy darabig, de el kell hagynom őket, oda kell mennem, ott kell lennem.
It takes a while, but I have to let go of them and just go there, and be there.
HungarianA lényeg, hogy az összefüggések kapcsán a dolgok mértékére is oda kell figyelnünk.
The point is that we have to have a context, a gauge for our actions in all this.
HungarianVegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van!
Take ye away therefore the talent from him and give it him that hath ten talents.
HungarianAztán egy hirtelen kiáltásra, egy Úristen, oda nézzenek! kiáltásra magához tért.
Then a sudden exclamation, a quick My God, look at that! her senses returned.
HungarianSzerintem oda kéne figyelnünk a földiekre ordította a zajban a fiatal hadnagy.
Well 1 think we should listen to the Earthlings, the junior lieutenant shouted.
Hungarian...ezután áttelepítjük oda, ahol soha többé nem fognak bajt okozni az embereknek.
...then relocate it so that it will never run into conflict with people again.
HungarianGyorsabban érne oda a kutyánál, de először az ajtóig, aztán vissza a kocsihoz?
She could beat the dog to the door, but not to the door and then back to the car.