"ok" English translation


Did you mean: -ök, ők
HU

"ok" in English

volume_up
ok {noun}
volume_up
ok {adv.}
EN
volume_up
-ok {pron.}
EN
EN

"to OK" in Hungarian

volume_up
OK {interj.}
HU

HU ok
volume_up
{noun}

1. general

ok (also: ügy, per)
volume_up
cause {noun}
De az ilyen mértékű indokolatlan hisztériára a világon semmi ok sincs.
Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
Azonban fontos felismernünk, hogy az ok még mindig ugyanaz.
However, it is important for us to realise that the cause is still the same.
A tuberkulózis a hetedik leggyakoribb elhalálozási ok a világon.
Tuberculosis is the seventh most common cause of death in the world.
ok (also: terület, terep, alap, tér)
volume_up
ground {noun}
És zöldségeket ültetünk az iskola területén, tehát ők termesztik a saját zöldségeiket.
And we use vegetables around the school ground, so they raise their own vegetables.
Richter már eldöntötte, aggódjanak ők a földi biztonság miatt.
Richter had already decided to let them worry about ground security.
Van rá esély, hogy ők előbb kerülnek ki a földből, mint a bácsikád?
Is there a chance they will get out of the ground before your uncle does?
Netherfield mindössze három mérföldnyire van; ez nem távolság, ha nyomós ok van a látogatásra.
The distance is nothing when one has a motive; only three miles.
De nem hiszem, hogy ez volt a döntő ok, ugye, Lettie?
But I dont believe that was the prime motive, was it, Lettie?
Ők azok, akiket ez esetben mindenképpen meg kell említeni.
These are people who should be mentioned on such an occasion.
Mindenki, akárki semmi ok nem volt a titkolódzásra.
Anyone, everyone--there was no occasion for secrecy.
no occasion for complaint
ok van rá, de ez esetben nem szabad hagyni, hogy az ok felülkerekedjék.
There was good reason—but in this case reason must not be allowed to prevail.
Az ok, hogy nincsenek itt velünk, és ez az egyetlen számomra felismerhető ok.
The reason is that they are not here with us, and this is the only reason I can recognise.
Az ok az, hogy a kezelőfelület alapvetően meghatározza a viselkedést.
The reason is that the interface fundamentally determines the behavior.

2. "átvitt értelemben"

ok (also: szülő, ős, eredet, kezdet)
volume_up
parent {noun}
Peter és Elsie Haldane soha nem tartotta titokban, hogy nem ők Dan szülei.
Peter and Elsie Haldane had never concealed the fact that they weren't Dan's actual parents.
És ők lesznek az alapja az ősi kultúra újjászületésének.
And they'll be parents to a new breed born of an ancient culture.
- Õk az összes vámpír szülei, Jenks Bébi, az anya és az apa.
They're the parents of all vampires, Baby Jenks, the Mother and the Father.

Context sentences for "ok" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe azt hiszem, ők nem elérhetőek számunkra most, hogy eltűnt a hiperhajtóművünk.
I also think that they are not within our reach now that our hyperdrive is gone.
HungarianNem idevalósiak voltak ők sem, ezért kölcsönös kíváncsisággal méregettük egymást.
They were strangers to Teshin and we stared at each other with mutual curiosity.
HungarianÚgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
I mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
HungarianDe ezzel a kettővel nem mentem semmire, ők meg közben túl sokat tudtak meg rólam.
But I failed with both of them, and in failing let them learn too much about me.
HungarianA hallban két fiatal ember mellett kellett elmennie, ők akkor kezdték az életet.
In the hall she passed two young people whose life together was just beginning.
HungarianFogalmam sincs róla, mit teszek majd, mivel azt se tudom még, ők mibe rángattak.
I don't know what I'm going to do because I don't know what's being done to me.
HungarianJók leszünk hozzájuk, nagyon jók, ha ők isz jók hozzánk, ugye, bizzony, bizzony!
We'll be nice to them, very nice, if they'll be nice to us, won't we, yes, yess.'
HungarianNekik csak annyit mondtak, hogy ezek az A osztályos tanulók és ők a D osztályosak.
They were simply told, "These are the 'A-students,' these are the 'D-students.'"
HungarianÉs ami szintén fontos róluk, hogy ők szintén tudják mit tesznek a megélhetésért.
And the other thing about these guys is, they also know what they do for a living.
HungarianA Ballantine-házban végre lekapcsolták a lámpákat, de ők vártak még egy kicsit.
The lights in the Ballantine house finally went off, and they waited some more.
HungarianÁm úgy képzelem, hogy vannak mások, és ők el fognak jönni, hogy feldúlják a békét.
But I imagine that there are others, and that they'll come to disturb our peace.
HungarianNincs szükség arra, hogy én is mindig ott legyek, és ezzel ők is egyetértenének.
It does not always require me to be there as well, and they would agree with that.
HungarianFelhívtam a PETA-t is, csupán viccből, nem örültek neki, de ők is megerősítették.
I also call PETA, just for fun, and they don't like it -- but they confirm it.
Hungarian- a tulajdonos(ok) nevét és címét, és amennyiben alkalmazható a hajóbérlő(ke)t,
- the names and addresses of the owner(s) and, where applicable, the charterer(s),
HungarianValószínűleg az alapozó módszer okozza, amit alkalmaztam, de ők ezt nem tudják.
Presumably related to the shoring methods I employed, but they dont know that.
HungarianOlyan, mint Párizs, csak itt angolul beszélnek... és ők 15 kilóval súlyosabbak.
It's like Paris, except everybody speaks English and they're 30 pounds overweight.
HungarianElvileg azt várnánk, hogy az ok-okozati összefüggés mindkét irányban működhet.
In principle, one expects the chain of causation to operate in both directions.
HungarianMert később beszéltem a két kiküldött FBI-ügynökkel, ők semmit se tudtak róla.
Cos I met the only two FBl agents assigned here, and they knew nothing about him.
HungarianSzeretném megkérdezni az előadókat, hogy ők maguk gyűjtöttek-e valaha aláírásokat.
I would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
HungarianIdehívok három szárnyas teremtményt a Vashegyekből, és ők visznek oda bennünket.
I will call three winged creatures from the Iron Mountains, and they will carry us.