"-on" English translation


Did you mean: ón, ön-, -ön, Ön
HU

"-on" in English

EN
EN

"on" in Hungarian

-on (also: szerint, -be, -en, alatt)
Csak több féltenivalóm van, mint amennyit ön, az ön helyzetében el tud képzelni.
But I have more to protect than a man in your position could possibly imagine.
Például ön a képviselőcsoportok találkozóinak átláthatóságát kéri.
For example, you call for transparency in the meetings of the political groups.
Lunacek asszony, tudom, hogy ön osztrák, ezért megkérdezem, hogy van-e az ön hazájában zöld ombudsman.
Ms Lunacek, in your country - I know you are from Austria - is there a Green Ombudsman?
-on (also: -en, -ön, -én, -ra)
Despard minden jel szerint, Wallingford-on-Thamesbe utazott.
There's reason to believe that Despard's down at Wallingford-on-Thames.
- Amint ön mondja, a levél, első pillantásra, valódinak látszik.
As you say, the letter, on the face of it, sounds genuine enough.
Ha jól tudom, ön Mrs. Fortescue halálának délutánján még felhívta őt telefonon?
You actually telephoned her, I believe, on the afternoon of her death?
EN

on {adverb}

volume_up
They're leaving derry, maine, heading south on 95. toward massachusetts.
- Kitértek Derry felé, Massachussets-be menet.
And my pants had been taken off and put back on and badly fastened.
A nadrágomat lehúzták, visszahúzták és rosszul gombolták be.
Don't be that way, Hemingway complained and slapped his hands up and down on the wheel.
Ne beszéljen így mondta Hemingway panaszosan, és ki-be csukogatta kormányon nyugvó kezét.
Your answering machine wasn't on, Burt said.
Nem volt bekapcsolva az üzenetrögzítőd válaszolta Burt.
It is recommended to leave this option turned on for maximum integrity.
A maximális adatbiztonság érdekében célszerű bekapcsolva hagyni ezt az opciót.
It is recommended to leave this option turned on for maximum security.
A maximális adatbiztonság érdekében célszerű bekapcsolva hagyni ezt az opciót.
She jerked once, as though she had been leaning back on something which had just been removed.
A lány elborult; valószínleg támaszkodott valamin, ami idközben eltnt alóla.
I never worked on anything harder, though, so don't laugh at me.
Sosem dolgoztam még valamin ennyire keményen, szóval ne nevess ki.
In fact on something suspiciously like stone.
Gyanúsan kőre emlékeztető valamin.
It was open and turned face downward on the counter.
Lapjával lefelé, kinyitva hevert a pulton.
The Rosenberg books were open and marked and stacked on top of each other.
A Rosenberggel foglalkozó könyvek kinyitva, megjelölve, egymás hátára fektetve álltak oszlopban.
Nor I- He shrugged, pointing to the book that lay open on the table.
Én se Vállat vont, a könyvre mutatott, amely kinyitva feküdt az asztalán.

Synonyms (English) for "on":

on
English

Context sentences for "-on" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJoggal gondolom, hogy az ön erőfeszítései nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
I have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
Hungarian- Ejnye, kisasszony - szólította meg Vautrin Victorine-t -, ön semmit sem eszik.
Well, mademoiselle, Vautrin said, turning to Victorine, you are eating nothing.
HungarianÉs őszintén szólva,... az ön katonai erőin belüli fegyelem is aggaszt bennünket.
And, if I may speak frankly... your control over your military concerns us too.
HungarianMesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
My snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
HungarianIgaz, hogy ön meglátogatta Mary Gerrardot londoni lakásán július huszonötödikén?
Did you go to see this girl Mary Gerrard in London on the 25th at her lodgings?
HungarianAnyám túlórázott a Heathrow-on,...én pedig megpróbáltam babot főzni a pirítóshoz.
My mum was working overtime at Heathrow and I was trying to cook beans on toast.
HungarianAz az érzésem, hogy ön meg tudja adni a választ erre a kérdésre, Miss Blacklock.
I've a feeling that you must know the answer to that question, Miss Blacklock.
HungarianMcGee mindenkihez eljuttatott egy elég hosszú feljegyzést az ön állapotáról.
Tina Scolari said, Dr. McGee circulated a fairly long memo about your condition.
Hungarian- Ahogy a ma élő emberek többsége, ön sem ismeri a történelmet - mondta Plussix.
As with nearly all humans alive today, you are ignorant of history, Plussix said.
HungarianEz nem lesz kellemes látvány az ön számára, nagyuram figyelmeztette Sephrenia.
'This is not going to be very pleasant for you, My Lord, ' Sephrenia warned him.
HungarianCsak több féltenivalóm van, mint amennyit ön, az ön helyzetében el tud képzelni.
But I have more to protect than a man in your position could possibly imagine.
HungarianMármost, ahogy az előbb kérdeztem, nem ön volt Mr. Ackroyddal ma este fél tízkor?
Now, as I was saying, it wasn't you with Mr Ackroyd at nine-thirty this evening?'
HungarianKik volnának erre alkalmasabbak, mint az ön keze alatt szolgáló életerős emberek?
Theyll need fodder for their new slave camps, to mine the gold, salt, and lead.
Hungarian- Igaz, hogy egy államügyész New Orleansból ma reggel ott volt az ön irodájában?
Is it true the U.S. attorney from New Orleans was in your office this morning?
HungarianMint ön is jól tudja, ez azt jelenti, hogy egész Saltingtont meg kell kerülni.
That, as you know, means going all the way round by Saltington - sixteen miles.
HungarianEzért úgy gondolom, hogy változtatnunk kell a KAP-on, de nem kell megszüntetni.
I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
HungarianAz ön grófnéja nem más, mint Anastasie de Restaud, aki a Helder utcában lakik.
Your countess is called Anastasie de Restaud, and she lives in the Rue du Helder.
HungarianAztán holnap este kicseréljük a portékát, és ön akár azonnal útra kelhet, helyes?
Then tomorrow night we exchange packages and-hop-you are on your way, not so?'
HungarianA tény az, hogy ön megunta az udvariaskodást, a hódolatot, a tüntető figyelmet.
The fact is, that you were sick of civility, of deference, of officious attention.
Hungarian# How many of us have them # Friends # Ones we can depend on # Friends Kuss legyen!
How many of us have them Friends Ones we can depend on Friends Shut the fuck up!