HU

puszta {adjective}

volume_up
1. general
Ezért a demokratikus államok nem korlátozhatják reakcióikat puszta panaszokra.
Therefore, the democratic states cannot limit their reaction to mere complaints.
A csúcstalálkozónak nem szabad puszta PR-eseménnyé válnia Kazahsztán számára.
That summit should not become a mere PR exercise for Kazakhstan.
Mert neki nem puszta legendát jelentettek minden vérivók ősszülei.
For these were no mere legend to her, the ancient parents of all blood drinkers.
A puszta terület messze elhúzódott végig a horizonton.
The barren waste stretched to the distant horizon.
Shea körülnézett a puszta síkságon, és gyorsan megállapította, hogy itt nem találnak enyhelyet.
Shea looked around the barren plainland and quickly concluded they would find no shelter there.
A táj puszta és száraz volt, fátlan és árnyéktalan, csupa sűrű fű és porhanyós omladék.
The land about them was barren and dry, empty of trees and shade, thick with long grass and loose silt.
This is "Bleak House" by Dickens.
Egy ilyen lépés gyors ütemben puszta protekcionizmussá degradálódik.
Such a move would quickly degenerate into sheer protectionism.
A vendégek puszta létszáma lehetetlenné tette minden egyes érkező tüzetes átvizsgálását.
The sheer volume of human traffic prevented intensive searching of every visitor.
Nézd, mily csodás ez a láp, puszta és tiszta, és gyönyörű színek szövik át.
See how these moors stretch, sheer and clean, of marvellous subtle color.
2. "kéz"
puszta
volume_up
bare {adj.} (hands)
Sápadt ujjával Baruch térképet vázolt a puszta földre.
With his pale finger, Baruch traced a map in the bare soil beside the fire.
Szent György a puszta kezével akarta széttépni a sárkányt!
George had expected to take the dragon apart with his bare hands!
Puszta kézzel felmorzsoljuk azt az együgyű népséget, amelyik a védelmüket szolgálná.
We could tear your silly defenses to pieces with our bare hands.

Context sentences for "puszta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEzért a demokratikus államok nem korlátozhatják reakcióikat puszta panaszokra.
Therefore, the democratic states cannot limit their reaction to mere complaints.
HungarianEgy puszta ország királya lettél, ahol eddig nem uralkodott más, csak a rettegés.
You are the king of a wasted land where there has never been any king but fear.
HungarianLátni akarom, meg tudok-e hálni a puszta földben felelte, vissza sem fordulva.
I want to see if I can sleep in the raw earth itself, she said over her shoulder.
HungarianEgyedül Gordonban volt meg minden a sikerhez, és ő puszta konokságból ellenállt.
Gordon alone had had it in him to succeed; and he, from mad perverseness, would not.
HungarianA gyep mostanra eltűnt talpa alól, és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak.
The grass had now gone from beneath her toes, which brushed instead bare rock.
HungarianA hat kívülálló felkínálta egy-egy csápját, és elindultunk, a puszta űrön át.
The six Outsiders offered us a tentacle each, and away we went across open space.
HungarianTegnap volt huszonegyedike, és puszta kíváncsiságból fölhívtam este Andovert.
Yesterday was the 21st and just out of curiosity I rang up Andover last night.
HungarianDe ha csak puszta biológiai változásról van szó, akkor attól tartok, kevés a remény.
But if it is a biological change and nothing more, I fear there is little hope.
HungarianA puszta szavak helyett a politikák tartalmának valós változására van szükség.
Rather than mere words, what is needed is a real change in the content of policies.
HungarianHál' Istennek kidobhatom ezeket a vackokat, és megint nézhetem a puszta falakat.
Then, Thank God, I can throw these things away and watch blank walls again.
HungarianMiután Unk elfoglalta helyét az újoncok között, puszta számjeggyé fokozta le magát.
Unk, by taking his place among the recruits, had reduced himself to a cipher.
HungarianOly erővel fogok szólani, mely nem puszta tükörképe lesz a tiédnek, de fölér vele.
I'll speak with a vigor that matches yours, instead of merely reflecting it.
HungarianEz kedves ajánlat, de puszta kívánság marad, mert a dolgok már csak így mennek.
This is a kind offer, but remains merely a pious wish because things are as they are.
HungarianAnyám halála napjáig összeborzadt August Günther nevének puszta említésére.
Right up until the time Mother died, she cringed if August Gunther was mentioned.
HungarianA puszta kiemelkedése a vízből úgy megrázta a Belbelót,hogy kis híján felborultak.
Its very appearance rocked the Belbelo so violently that it nearly capsized.
HungarianDe ő többre vágyott puszta válaszoknál: kapcsolatba akart kerülni saját fajtájával.
But she seemed anxious for more than answers: a communion with her own kind.
HungarianA férfiak ugyanis nem tesznek szívességeket ok nélkül... puszta kedvességből.
Men don't take a lot of trouble unless they have - I mean, it's never just kindness.
HungarianA három barát a fák védelméből figyelte, hogyan zsugorodik puszta fekete folttá.
The three friends watched it from the safety of the trees until it became a mere speck.
HungarianTehát úgy gondolom, hogy ezen nincs mit vitáznunk többet, hiszen ez puszta ténykérdés.
So I do not think we should discuss this any further because that is simply done.
HungarianAmi a puszta véleménynyilvánítást illeti, az természetesen nem számít reklámnak.
As far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.