HU

régen {adverb}

volume_up
Már régen megmondtam neked, hogy az utazókat megtámadni veszélyes vállalkozás.
I told you a long time ago that waylaying travellers was a risky business.'
Valamikor régen ezt találták a Royale utcában, egy rejtekhelyen.
A long time ago, this was found in the flat in the Rue Royale, in a hiding place.
De tetszik tudni, mindez régen történt, és régmúlt dolgokról tudakozódni mindig nehéz.
thing that is over a long time ago is rather difficult.
Régen mulatságosnak gondoltad emlékeztette az alelnök régi cimboráját.
You thought I was funny enough way back when, Jackson reminded his old friend.
Ha vissza akart volna jönni ezekért a dolgokért, régen visszajött volna.
If she was going to come back for these things, she would have come back a long time ago.
Volt akkor régen egy pillanat, amikor még minden egyszerű volt.
There had been a moment, back then, when everything was still simple.
Viharvert szürke oszlopaik és korlátjaik régen összeomlottak korhadó halmokba.
Their gray weathered posts and railings had long ago collapsed into rotting piles.
Régen volt... réges-régen... odalenn Kentben.
It was long ago - long ago - down i Kent.
- Olyan régen volt... - aztán összeszedte magát, és gyakorlatiasan folytatta.
It seems so very long ago- and then, recollecting herself, spoke briskly.

Context sentences for "régen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianTaliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
Taliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
Hungarian- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
For a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
HungarianA Jupiter azért forró, mert még csak nem régen sűrűsödött össze a csillagködből.
The Jovian is hot because it only recently condensed from the planetary nebula.
Hungarian- Egyszer régen részt vettem egy filozófia szemeszteren- mesélte komoran Dorsnak.
The commercial charge-computers accepted his Imperial override without a murmur.
HungarianBeleriand sötét romjait, ahol kovácsolták, régen beszőtték már az iszonyat hálói.
There were webs of horror in the dark ravines of Beleriand where it was forged.
HungarianDehát mindez nagyon régen történt, és nem hiszem, hogy lett volna bármi folytatása.
But anyway, that was a long time ago and I don't think anything ever came of it.
HungarianRégen, mielőtt még bezártak a kikötők Akkor te még meg sem születtél, Kaszpar.
Back in the old days, before the harbors were closed You werent even born, Kaspar.
HungarianKésőbb, nem olyan régen, szabadlábra helyezték -- a második fellebbezés után.
Later, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.
HungarianValamikor régen, még Közép-Amerika előtt egyszer ott kaptunk be egy könnyű ebédet.
Years ago, before we ever went to Central America, we ate a quick lunch there.
HungarianViharvert szürke oszlopaik és korlátjaik régen összeomlottak korhadó halmokba.
Their gray weathered posts and railings had long ago collapsed into rotting piles.
Hungarian- Réges-régen valamikor - kezdte mély sóhajjal az Ál-Teknőc - igazi teknőc voltam.
`Once,' said the Mock Turtle at last, with a deep sigh, `I was a real Turtle.'
HungarianAz egyházad mindig csak azokat avatta szentté, akik már jó régen meghaltak.
That church of yours liked to make sure saints were safely dead for a long time.
HungarianAz egyik műszakis csalódottan meg is jegyezte, hogy már semmi sem olyan, mint régen.
One of the S&T people had lamented the fact that it just wasn't the same anymore.
HungarianA dolgok már nem voltak olyanok, mint régen, merengett az egér, álmosan, komoran.
Tilings were never like the old days, the mouse reflected, slowly and dimly.
HungarianAkkor pedig elered a nyugati partnak - amit már régen meg kellett volna tennie.
Then he would simply haul ass for the West Coast-he should have done it long before.
HungarianTanulmányaimat, a tudománnyal való foglalatoskodásaimat már régen abbahagytam.
I cannot read to myself with any pleasure, hardly with a moment's endurance.
HungarianAz ellenőr régen halott; a számítógép-személyiség soha nem ártott Corbellnek.
The checker was long dead; the computer personality had never harmed Corbell.
HungarianAz ország már régen túlhaladott azon az időszakon, amikor egyetlen ember irányított.
Was not his force of will strong enough to define the world in which he lived?
HungarianVégtére is, az édesanyánk nagyon régen meghalt... tíz, tizenkét évesek voltunk.
After all, our own mother died when we were aboutoh, ten, twelve years old.
HungarianDaneel megrázta a fejét már régen szokásává vált az emberszerű viselkedés és reagálás.
Daneel shook his head, a habit of human-emulation that was by now second nature.