HU

régi {adjective}

volume_up
1. general
régi (also: ősi, antik)
Borgyártási módszereink, régi kultúrákban és hagyományokban gyökereznek.
Our winemaking methods are rooted in ancient cultures and traditions.
Sőt, megértette a régi konfliktus szereplőinek álláspontját, mindkét féllel együttérzett.
Moreover, he understood and sympathized with both sides in this ancient conflict.
Alighanem valamilyen a régi görögöktől vagy itáliaiaktól örökölt hagyomány.
Something inherited from the ancient Greeks or Italians, maybe.
Ekkor földerengett mögötte Rebeccának, régi kísértetemnek áttetsző alakja.
And then behind her, the filmy figure of Rebecca, my long-ago ghost.
Tiszta merő flogiszton voltam ami egy réges-régi képzeletbeli elem.
I was pure phlogiston, an imaginary element of long ago.
Sose hagyja, hogy még egyszer megsebesítsék úgy, mint azon a régi éjszakán.
Mael will never allow himself to be wounded as he was on that long ago night.
régi (also: öreg, vén, idős, ó)
- Újra divatba jönnek a régi dallamok, a régi színpadi fordulatok, a régi viselet.
One resurrects the old tunes, the old stage turns, the old costumes.
Régi mázatlan porcelánt, keleti porcelánt, antik kék szomorúfűzeset, régi csontporcelánt.
Old white ware and Oriental porcelain, antique Blue Willow, and old Spode.
Ugyanazok a régi arcok; ugyanaz a régi zenekar és a kedves, öreg, álmosító valcer.
Same old faces; same old orchestra, same old sweet yet droning waltz.
régi (also: elmúlt)
Gyalog megy, hogy régi bűnökért vezekeljen? - kérdezte óvatosan a jat.
Does he go afoot, for the sake of past sins?' the Jat demanded cautiously.
Ez is több volt, mint az évszakok váltakozása vagy az üres fecsegés a régi dicsőségről.
It was something more than the change of the seasons and the idle talk of past glories.
Mindannyiunkban megmarad az érdeklődés egyes régi ügyek iránt.
We all have interests in certain cases that are past.
Régi mázatlan porcelánt, keleti porcelánt, antik kék szomorúfűzeset, régi csontporcelánt.
Old white ware and Oriental porcelain, antique Blue Willow, and old Spode.
Nagyon régi és csodálatos munka, és százszor többet ér, mint aranyban a súlya.
It is of marvellous antique work, and is worth a hundred times its weight in gold.
- Régi amerikai bútorok hamisítványai lesznek kaphatók, meg tekerős telefonok, meglásd.
Just another antique shop with a lot of phony early American furniture and moldy old crank telephones.
régi (also: hajdani)
Kikiáltók utazták keresztül-kasul Észak-Európát ilyen képekkel a régi időkben.
Lecturers traveled all over Northern Europe with such pictures in olden times.
Például a régi időkbeli teázásoknál... de tea helyett...
Such as tea parties in the olden days... but instead of tea...
Egy nagy, régi érme színtiszta holdezüstből.
A large, olden coin of pure platinum.
régi (also: ősrégi, ősz, fehér)
volume_up
hoar {adj.} [arch.]
Old established firm, he volunteered.
A Titkársági Iroda másik oldalán régi alapítású és régi divatú szénkereskedés húzódott meg szerényen.
On the other side of the Cavendish Secretarial Bureau were the offices of an old-established and old-fashioned coal merchant.
Ez az "állítólag” új Bizottság ugyanaz a régi, begyepesedett társaság, amelynek élén a neoliberális Barroso páváskodik.
This - allegedly new - EU Commission will turn out to be the same stale old wine with the same old neoliberal Barroso label.
A szoba, tele piszkos párnákkal és félig szívott pipákkal, émelyítően bűzlött a megdohosodott régi dohányfüsttől.
The room, with its dirty cushions and half-smoked hookahs, smelt abominably of stale tobacco.
Gin és olajbogyó áporodott szaga lengte körül, feltámasztotta Wendyben a régi iszonyatot; ettől a szagtól jobban irtózott, mint bármelyszállodától a világon.
There was a stale odor of gin and olives about him that seemed to set off an old terror in her, a worse terror than any hotel could provide by itself.
2. "nem aktuális"
Hazaérünk, és minden visszatér a régi megszokott kerékvágásba.
We'll just get back home, and everything'll be back to normal.
Hangja visszatért régi helyére, és már ettől is ugyancsak megkönnyebbült.
His voice was back in its usual spot again, and that alone was a big relief.
Még azt sem engedték, hogy visszatérjen régi ejtőernyős alakulatához Aldershotba.
They would not even let him go back to his old regiment, the Paras, at Aldershot.

Context sentences for "régi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA régi seb most fájdalmasan lüktetett, s halálos hideg kúszott Frodó szíve felé.
The old wound throbbed with pain and a great chill spread towards Frodo's heart.
HungarianHa már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
The old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
HungarianA régi szólás, „egységben az erő”, a mai Európaiaknak helytállóbb, mint valaha.
The old saying ‘unity is strength’ is as relevant as ever to today’s Europeans.
HungarianA fejébe csapott egy régi horgászkalapot, s nyomában a kutyával kiment a házból.
Cramming an old fishing hat on his head, he left the house accompanied by the dog.
HungarianEz egy régi hely, és idegen az embernek, más, mint az a hatalom, amit mi ismerünk.
This place is old, also it is apart from human kind and from the powers we know.
HungarianEzután a két régi barát szó nélkül kezet rázott, és Kealty távozott az épületből.
The two old friends shook hands and Kealty made his way back out of the building.
HungarianA kérdésem a régi: a Tanács valójában milyen problémára keresi itt a megoldást?
My question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?
HungarianElvesztette funkcióját, hogy a 15 régi tagállam közötti szerződésként szolgáljon.
It has lost its purpose of acting as a contract between the 15 old Member States.
HungarianSokadik másolat volt, nagyon régi, és kisebb változtatásokat is végeztek rajta.
The memo had been copied many times, was very old, and had been slightly altered.
HungarianRégi francia étterem, kiváló a konyhája, és a borokból bámulatos választék van.
It's an old French restaurant with exquisite cuisine and an impressive wine list.
HungarianMég azt sem engedték, hogy visszatérjen régi ejtőernyős alakulatához Aldershotba.
They would not even let him go back to his old regiment, the Paras, at Aldershot.
HungarianAmennyire tudta, űrhajós társai számára továbbra is érvényben voltak a régi tápok.
As far as she could tell, the old disciplines still held good for her crewmates.
HungarianA régi városcsarnokban keletkezett tűz... - még mindig korlátlanul terjed tovább.
The fire we reported at the old fire hall... - is still burning out of control.
HungarianAzóta csak a régi anyagokat ismételgetik, és azt állítják, hogy ezek az új hírek.
Since then they had just been rehashing the same stuff and calling it updates.
HungarianRégi királyaink sírnának... ha megtudnák, hogy milyen mélyre süllyedtünk - Kida.
The kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.
HungarianMellette egy antik asztalon régi könyvek és számtalan pergamen zsúfolódott föl.
Beside him was an antique table strewn with ancient books and many parchments.
HungarianNagyon kevés ember van, aki olyan hű marad a régi barátaihoz, mint Miss Blacklock.
Very few people would be as loyal to their old friends as dear Miss Blacklock is.
HungarianA magasabb lejtőkön MacAran mindennek ellenére újra átélhette régi lelkesedését.
On the higher slopes, in spite of everything, MacAran recovered his old enthusiasm.
HungarianMég egy italosszekrény is volt a jobb oldali sarokban, nyilván régi brit szokás.
There was even a liquor cabinet in the far right corner, doubtless a British custom.
HungarianNagyon régi és csodálatos munka, és százszor többet ér, mint aranyban a súlya.
It is of marvellous antique work, and is worth a hundred times its weight in gold.