"rendíthetetlen" English translation

HU

"rendíthetetlen" in English

HU rendíthetetlen
volume_up
{adjective}

Parker rendíthetetlen nyugalommal állt, és udvariasan várta Poirot utasításait.
He was quite imperturbable as he stood there politely waiting on Poirot's orders.
Akármit mondott, Esther rendíthetetlen maradt.
No matter what he said she remained quite imperturbable.
Egyénisége is sziklaszerű volt: szilárd, megbízható, rendíthetetlen.
He had a rocklike personality too: steady, reliable, imperturbable.
rendíthetetlen (also: gyászos, hajthatatlan, ijesztő, kegyetlen)
volume_up
grim {adj.}
rendíthetetlen (also: szilárd)
Sziklaszilárd volt és rendíthetetlen, személyisége uralta a sivár tárgyalótermet.
The man was solid as a rock, immovable, and his personality dominated that dreary court-room.
rendíthetetlen (also: érzéketlen, áthatolhatatlan)
Ezért meglehetősen rendíthetetlen vagyok ezzel kapcsolatban.
Hence, I am somewhat insistent on this point.
rendíthetetlen (also: megbízható, hűséges, rendületlen)
volume_up
stanch {adj.}
Mint rendíthetetlen európai, örülök, hogy a szolidaritás elve győzött.
As a staunch European, I am glad that the principle of solidarity prevailed.
. - (PT) Az emberi jogok és az egyenlőség elvének rendíthetetlen védelmezőjeként nem gátolnám az asszonyok és lányok jogainak védelmét célzó kezdeményezéseket.
As a staunch defender of human rights and the principle of equality, I would not undermine initiatives that aim to protect the rights of women and girls.
Ön az Egyesült Királyság rendíthetetlen védelmezője - nos, Európa tette lehetővé a City egyensúlyi helyzetének helyreállítását, nem egyedül az Egyesült Királyság.
You are such a staunch defender of the United Kingdom - well, it is Europe that made it possible to restore the City's equilibrium, not the United Kingdom on its own.
rendíthetetlen (also: állhatatos, rendületlen)
Rendíthetetlen igazságszeretetéért, lovaggá ütöm, Sir Arthur Conan Doyle.
And for steadfast dedication to justice, I dub you Sir Arthur Conan Doyle.
Tunézia ezenkívül nagyon helyesen rendíthetetlen az iszlamista dzsihádista szélsőségesekkel szemben.
Tunisia also rightly takes an uncompromising approach to Islamist jihadi extremism.
Úgy érezted, fontos, hogy rendíthetetlen és temperamentumos legyél,...és nehéz természetű, istenem, milyen nehéz természetű!
You felt it was important to be uncompromising and temperamental... and difficult-- God, difficult!
Úgy vélem, hogy csak az egységes Európa összetartó és rendíthetetlen álláspontja lesz képes rábírnia a Kremlt erre a döntésre.
I think that only the cohesive and uncompromising position of a united Europe will be able to persuade the Kremlin to make such a decision.
rendíthetetlen (also: megingathatatlan)
...csak egy irányított, rendíthetetlen számító gépezet.
...he is a driven, unflinching, calculating machine.
Ezért az Európai Parlament nevében szeretném hangsúlyozni, hogy továbbra is rendíthetetlen elkötelezettséggel fogunk felszólalni a halálbüntetés ellen.
On behalf of the European Parliament, I would therefore like to emphasise our unflinching commitment here to the campaign against the death penalty.

Context sentences for "rendíthetetlen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRendíthetetlen és tiszta, akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk.
It is unwavering and pure, no matter what preposterous adventure may befall us.
HungarianÍgy masíroztak bele rendíthetetlen kitartással a megtépázott északi frontba.
Straight into the ravaged Northland front they marched, a steady, relentless advance.
Hungarian- Istenek, - még a rendíthetetlen Tarthe is beleborzongott. - látjuk ezt a szépséget...
Gods, even the unshakable Tarthe was heard to mutter, to see such beauty ...
HungarianAzt akarja, hogy boldog legyél. mondta Lestat, változatlan és rendíthetetlen meggyőződéssel.
She wants you to be happy,' he was saying with that same immeasurable confidence.
HungarianRendíthetetlen önteltségében méltó volt azokhoz az emberekhez, akik emelték.
It was a city whose massive arrogance suited the men who had built it.
HungarianE kérdést illetően az Önök rendíthetetlen támogatása számottevő jelentőségű lehet!
Your unwavering support in this issue could be of great importance!
HungarianCsaládtagokat vesztettem el a holokausztban - folytatta rendíthetetlen nyugalommal Mendelev.
'I lost family members in the Holocaust,' Mendelev said, his voice still reasonable.
HungarianJudy rendíthetetlen nyugalommal átvágott a tisztáson, majd belépett az erdőbe.
Judy went calmly through the clearing, and struck into the forest.
HungarianEz csak az előadók közötti rendíthetetlen baráti együttműködés miatt volt lehetséges.
This was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
HungarianLassan, rendíthetetlen elhatározással haladt felfelé a lejtőn, és a jobb kezében tartott valamit.
But he moved with slow determination, climbing, holding something in his right hand.
HungarianIgraine a férfi rendíthetetlen arcát látva tudta, ha tovább kérlelné, Gorlois újra megverné.
She looked at his implacable face and knew that if she protested he would beat her again.
HungarianHét évtizeddel később még mindig tisztán emlékezett a nő rendíthetetlen kedvességére.
Seven decades later, he still recalled her unwavering kindness.
HungarianDe Helmholtz rendíthetetlen maradt még e gyönyörteli ígéret ellenére is.
But Helmholtz remained unshaken even by this delightful promise.
HungarianA másik oldalon csak Angéla Warren rendíthetetlen meggyőződése áll.
On the other side was only the unshaken conviction of Angela Warren.
HungarianA nyílást az ő egójának rendíthetetlen ereje tartotta meg a Valóság vad tagadása.
The opening was held by the adamant power of its ego-by its refusal to concede anything at all to Reality.
Hungariankérdezte rendíthetetlen nyugalommal, mikor az ajtó rézkilincsére tettem a kezem.
`You don't remember?' she asked with perfect calm, as I put my hand on the brass door handle.
HungarianMég azt is mondogatják folytatta rendíthetetlen nyugalommal Dundy , hogy Archert ezért tették el láb alól.
There's even talk, Dundy went on stolidly, that that's why he was put on the spot.
HungarianSzámos kérdésről vallott rendíthetetlen véleményt, és alig várta, hogy ezeket megoszthassa az esküdtekkel.
He was a man of many opinions and he was anxious to share them with the jury.
HungarianTöbb mint felerészt felszabadított rabszolgák voltak, és hűségük a Weir család iránt rendíthetetlen volt.
More than half were liberated slaves; all were unsparingly loyal to the Weir family.
HungarianÉs rendíthetetlen volt, nem volt hajlandó megmondani annak a csibésznek a nevét, aki zsarolja.
And she steadfastly refused to give me the name of the scoundrel who had been blackmailing her.