HU rendkívüli
volume_up
{adjective}

rendkívüli (also: kivételes)
A rendkívüli körülmények teljes mértékben igazolják a rendkívüli megoldások elfogadását.
The exceptional circumstances fully justify the exceptional solutions adopted.
Rendkívüli időkben élünk, amelyek rendkívüli intézkedéseket követelnek meg.
We are living in exceptional times, and they call for exceptional measures.
A rendkívüli körülmények rendkívüli intézkedéseket tettek szükségessé.
Exceptional circumstances called for exceptional measures.
rendkívüli (also: furcsa, különös, szokatlan, ritka)
Biztos úr, rendkívüli helyzet alakult ki, amely rendkívüli intézkedéseket követel.
Commissioner, this is an extraordinary situation that requires extraordinary measures.
Rendkívüli időket élünk, ami rendkívüli intézkedéseket kíván.
We are living in extraordinary times which require extraordinary measures.
Ezért mindenképpen el kell ismernünk a Parlament rendkívüli mértékű hozzájárulását.
It is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Ez azért szükséges, hogy ne kerüljünk semmilyen rendkívüli helyzetbe.
This is so that we do not find ourselves in any situation of extreme circumstances.
Az atomerőműveknek el kell viselniük rendkívüli természeti katasztrófákat.
Nuclear plants must be ready to withstand extreme natural disasters.
Sokszor nem a rendkívüli szegénység motiválja a szülőket, hogy külföldön dolgozzanak.
It is often not extreme poverty that motivates parents to work abroad.
rendkívüli (also: mellék-, különleges, külön, többlet-)
volume_up
extra {adj.}
Egy nap három helyett: az Állam rendkívüli energiát fordított az idejuttatására.
One day instead of three: The State had expended extra power to get him here.
Az EU rendkívüli munkavállalókkal árasztotta el az Egyesült Királyságot.
The EU has swamped the United Kingdom with extra workers.
Nagyon idegesek, és rendkívüli óvintézkedéseket akarnak hozni.
They're very nervous up there, and they wanna take some extra precautions.
De a telefon mindenképpen bizonyíték, hogy valami rendkívüli dolog történik.
But at least that phone call is proof that something out of the ordinary is happening.
A lényeg az hogy ha úgy érzem bármi rendkívüli...
The point is, if I sense anything out of the ordinary......
Nos, ebben sem volt semmi rendkívüli, nem igaz?
Well, that was nothing out of the ordinary, was it?
rendkívüli (also: kitűnő, kiváló, nevezetes, kiemelkedő)
Az az igazság, hogy használni tudnánk a cégnél valakit a maga rendkívüli képességeivel.
The truth is that we could use someone of your outstanding ability in the firm.
Rendkívüli bátorságának elismeréseként, lovaggá ütöm, Sir Chon Wang.
In recognition of outstanding bravery, I dub you Sir Chon Wang.
A szociáldemokraták egyértelművé kívánják tenni, hogy az egyik központi probléma a rendkívüli mértékű túlzott kapacitás.
We social democrats want to make it clear that one of the central problems is the outstanding overcapacity.
Rendkívüli volt, és hálásak voltunk, hogy ilyen mértékben megbízott bennünk.
It was phenomenal, and we felt grateful that she trusted us to that extent.
Az árnyékelőadóim közti vita rendkívüli volt.
The debate among my shadow rapporteurs has been phenomenal.
Emiatt a publikációs sebességünk az elmúlt hónapokban alacsony volt, amíg újratervezzük a rendszereinket, hogy megbírkózzanak a rendkívüli érdeklődéssel, aminek célpontja lettünk.
So our publication rate over the past few months has been sort of minimized while we're re-engineering our back systems for the phenomenal public interest that we have.
rendkívüli (also: abszurd, fantasztikus, bizarr, furcsa)
- Nem figyelte meg, Strock - mondta -, hogy milyen rendkívüli módon hasonlít egymáshoz a hajó és az automobil minden tulajdonsága?
Have you not observed, Strock, said he, that there is a sort of fantastic resemblance between the general appearance of this boat and this automobile?
rendkívüli (also: kiváló, meglepő, furcsa, különös)
A címe: Rendkívüli incidens egy előkelő esküvőn".
It is headed, 'Singular Occurrence at a Fashionable Wedding':
A singular modesty, which I appreciate, he said.
rendkívüli (also: kitűnő, alkalmi, egyedi, különleges)
Az ENSZ Közgyűlése New Yorkban rendkívüli ülésszakot tart a kábítószerekről.
A special session of the United Nations' General Assembly on drugs is held in New York.
A Rendkívüli Körülmények szerint hasznos információval szolgálhatna.
But the point is that Special Circumstances thinks she might know something about the artifact.
Rendkívüli csúcstalálkozó a délkelet-európai együttműködési folyamat keretében Szkopjében (MVJK).
A Special Southeast Europe Cooperation Process Summit is held in Skopje, FYROM.
rendkívüli (also: meredek, fantasztikus, hihetetlen, túlzott)
volume_up
steep {adj.}
rendkívüli (also: nagyszerű, legjobb, pompás, elsőrangú)
volume_up
tiptop {adj.}
rendkívüli (also: furcsa, különös, szokatlan)
Rendkívüli ember volt, s egész Keleten voltak barátai és kapcsolatai.
He was an unusual man, a man who has friends and contacts throughout the East.
Egy beteg, haldokló embert egy rendkívüli és nagy tudós helyett!
A sickened and dying man, instead of an unusual and great scholar.
Magas volt, szegényesen, sőt nyomorúságosan öltözve, de az arcában volt valami rendkívüli.
She was a tall woman, poorly, even meanly dressed, but her face was unusual.
rendkívüli (also: szokatlan, ritka)
A szeretetük - akár egy rohanó patak - felkapta Gordont, aki e rendkívüli, kétségbeesett reményhullám sodrában révbe jutott Oakridge városában.
It flowed about him like a rushing stream and carried him in a wave of desperate, unwonted hope, into the town of Oakridge.
rendkívüli (also: csodálatos, bámulatos, meglepő, csodás)

Context sentences for "rendkívüli" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA nap még el sem érte a távoli fák koronáját, és máris történt valami rendkívüli.
The sun was barely above the distant trees, yet the day was already eventful.
HungarianRENDKÍVÜLI MÉRTÉK KATASZTRÓFA SÚJTOTTA A MAINE ÁLLAMBELI CHAMBERLAINT MA ÉJJEL.
A DISASTER OF MAJOR PROPORTIONS HAS STRUCK THE TOWN OF CHAMBERLAIN, MAINE, TONIGHT.
HungarianDe azt is tudom, hogy miért rendkívüli számomra, mert annyira hihetetlenül sokrétű.
But I also know why it's exquisite to me, because it's a palimpsest of things.
HungarianRendkívüli tisztelettel viszonozta üdvözlésemet, feltehetőleg maláji nyelven.
He worshipped me in a most devout manner, and replied in what I suppose was Malay.
HungarianSzóval ez az ideológiája Kamexóváros rendkívüli tervezőjének, a nagy Rohó Pixlernek.
So this was the philosophy of Rojo Pixler, the great architect of Commexo City.
HungarianAz emberré lett Mindenhatóra gondoltam, és ez olyan rendkívüli gesztusnak tűnt!
I thought of the omniscient God becoming Man and it seemed such a remarkable gesture!
HungarianIlyen körülmények között semmi rendkívüli nincs egy kis elővigyázatosságban.
'Under those circumstances, a certain amount of caution seems to be in order.'
HungarianDe holnapra rendkívüli ülést hívtak össze Szingapúrba, megvitatni a helyzetet.
But they are meeting tomorrow in Singapore in emergency session to discuss the issue.
HungarianPolitikai szempontból azonban ez a módosítás rendkívüli jelentőséggel bír.
From a political point of view, though, this change is of the utmost significance.
HungarianNegyven perc múlva rendkívüli vezérkari értekezlet közölte az ügyeletessel.
I want my staff together in forty minutes, he told the sergeant who answered.
HungarianAnnak érdekében, hogy a jelen helyzetet fenntartsuk, fontos a rendkívüli éberség.
In order to maintain this, it is important to remain extremely vigilant.
HungarianNem volt hosszú, két számjegyből állt, és rendkívüli jelentőséggel bírt.
It wasn't a long number, it was two digits, had some very important significance.
HungarianA lényeg itt az, hogy rendkívüli dolgokat tehetünk a társadalmi közegben.
What the point here really is is that we can do things with the social environment.
HungarianEgyikük ma itt van, de a "rendkívüli" jelző kevés, hogy jellemezzük őt.
One ofthose people is here today, and ''remarkable'' only begins to describe him.
HungarianÉs tudta, hogy Tony is érzi ezt a rendkívüli és elképesztően mély kötődést.
And she knew Tony felt it, too, this unique and astonishingly deep bonding.
HungarianDewayne-nel tizenegy tálat számoltunk meg a rendkívüli népszerűségnek örvendő finomságból.
Dewayne and I counted eleven large bowls of the dish, and no two looked the same.
HungarianJellemünk és gondolkozásunk minden tekintetben egészen rendkívüli hasonlóságot mutat.
There is in everything a most remarkable resemblance of character and ideas between us.
HungarianEzért rendkívüli érdeklődéssel várjuk a Bizottság közleményét erre vonatkozólag.
For this reason, we are eagerly awaiting the Commission's communication in relation to this.
HungarianRendkívüli helyzetre mindig tartottam magamnál egy tár német vagy mexikói lőszert.
I always kept a clip of German or Mexican ammunition in my pocket for use in an emergency.
HungarianSajnos nem lehet kizárni, hogy a rendkívüli állapotot meghosszabbítják.
Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.