"roppant" English translation

HU

"roppant" in English

HU

roppant {adjective}

volume_up
Roppant, szögletes pillérek tartották a mennyezetet.
There were huge square pillars supporting the ceiling.
Egyes országok számára a bevándorlás roppant nagy szociális, pénzügyi és politikai problémát jelent.
For some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Az internetes kalózkodás roppant nagy károkat okoz nekik.
Their losses to Internet piracy are huge.
Az asszony roppant kíváncsian és abszolúte félelem nélkül bámult rám.
She stared at me with immense curiosity and utter fearlessness, eyes opaque, mouth hard.
A felhasznált földterület már önmagában is roppant nagy mértékű.
The area of land used alone is immense.
A szerzetesek serege három sorba állt fel, roppant félkört alkotva.
The army of monks extended, in three ranks, in an immense semicircle.

Context sentences for "roppant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianApánk vizsga tekintetén láttam, hogy roppant jegyzőtömbje számára dolgozik máris.
I could see my father balancing things up for future notation in the giant pad.
HungarianÁllítólag roppant intelligens mondta Miss Bunner, nem is leplezve rosszallását.
He's supposed to be clever, you know, said Miss Bunner with frank disapproval.
HungarianA kis nép kipusztulóban van, de amíg meg nem halnak, roppant veszélyesek lehetnek.
The Little People are dying out, but until they do, they can be most dangerous.
HungarianA magyar hatóságok roppant emberi erőforrásokat és felszereléseket vetettek be.
The Hungarian authorities have deployed massive human resources and equipment.
HungarianÉs a fásult orvosi szemnek roppant üdítő ilyen tökéletes egészséggel találkozni.
And to a jaded medical man it is very refreshing to come across such perfect health.
HungarianA szex is roppant hatásos eszköz, de a hatalomvágy és az ambíció még inkább.
Sex was a useful tool for the task, but power and ambition were so much better.
HungarianDurin és Dayel közelebb jött, és tovább záporozta a nyilakat roppant célpontjukra.
Durin and Dayel moved in closer and continued to rain arrows on the massive target.
HungarianKeresni kezdtem Thwim zöld köpenyét, roppant orrát, de egyiket sem láttam sehol.
I looked for Thwim by his green cape and twitching snout, but I couldn't spot either.
HungarianDorman addig szorongatta, addig fojtogatta, amíg a férfi gerince meg nem roppant.
Dorman squeezed and strangled, until the man broke like balsa kin dling in his grasp.
HungarianTudjuk, hogy csaknem egymilliárd eurót költünk el ott évente, ami roppant nagy összeg.
We know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
HungarianNagyon szeretem a detektívregényeket, és roppant kíváncsi voltam a hölgyre.
I am a great reader of detective stories and I was quite curious to see the lady.
HungarianAz volt életem fénypontja mesélte Ó Evelyn roppant gusztussal Giffordnak és Aliciának.
That was my grand time, Ancient Evelyn had told Giffbrd and Alicia with relish.
HungarianEgy ág hangosat roppant, megadta magát egy utolsó piszkosfehér hópehely súlyának.
A heavily laden branch cracked, unable to bear the weight of one more dingy snowflake.
HungarianRoppant hasznos a legénység kiképzésében, s igen élvezetes egy kis kikapcsolódásra.
Highly useful in crew training, highly enjoyable when used for games and recreation.
HungarianA baltafejű ember az ujját húzogatta, míg csak meg nem roppant az egyik ujjperce.
The hatchet-faced man pulled one of his fingers until the knuckle cracked.
HungarianA Boszorkány királynő még véletlenül sem lassított, amint a roppant démon elé állt.
The Witch-Queen never slowed, racing on as the pit fiend soared to meet her.
HungarianPoirot közben meglátogatta, aminek nagyon örült, és roppant fontosnak érezte magát.
She had had a visit from Poirot and was very pleased and important about it.
HungarianA szeretkezés ezt súgta, és roppant önbizalmat adott a jövővel kapcsolatban.
The act of love reassured her, gave her tremendous confidence in the future.
HungarianSajnos nem nősült meg, pedig egy orvos roppant egyszerűen megölheti a feleségét.
He's never married - that's a pity - so ideally simple for a doctor to kill his own wife.
HungarianRoppant büszke volt a tisztaságára, ez itt pedig egy piszkos hely lenne.
He took great pride in his cleanliness, and this would be a dirty place to do it.