HU

rugalmas {adjective}

volume_up
Önök a minimális tőkekövetelmény esetében is rugalmas megoldást javasoltak.
You have also suggested a flexible solution for the minimum capital requirement.
Az Alap gyors, hatékony cselekvést tesz lehetővé rugalmas kereteken belül.
This Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
Köszönettel tartozunk az Európai Beruházási Banknak rendkívül rugalmas hozzáállásáért.
We should thank the European Investment Bank for its highly flexible approach.
Puha, rugalmas anyagból készült, kellemes, meleg tapintású...
It was a soft elastic substance, warm to the touch ...
Sietve rátekertem a rugalmas fáslit a bal karomra.
Hurrying, I wrapped the elastic bandage around my left forearm.
Tessék hölgy gumizsinórt vermi, jó rugalmas, angol áru.
See, lady, elastic, good elastic, English elastic.
Tökéletes test; tehát miért ne lehetne az agy is normális és rugalmas?
It was a perfect body; therefore might not the brain be ordered and pliant?
Sima, rugalmas bőre most érdes és egyenetlen volt.
His normally smooth and pliant hide was scratchy and bumpy.
Szeméből elapadtak a könnyek, csillogó, rugalmas bőre lángvörös lett egy pillanatra.
The tears stood in his eyes, and his pliant glistening skin flamed with blood for an instant.
Azt akarjuk, hogy a Bizottság reagáljon erre az új valóságra olyan hosszú távú megfontolásokkal, amely megvalósíthatóságában egyszerre rugalmas és kiigazítható.
We want the Commission to respond to this new reality with a long-term view that is flexible and adaptable in its implementation.
rugalmas (also: hajlékony, ruganyos)
Jó állapotban volt, a bőrkötés puha és rugalmas, a lapok szélei élesek, a kötés tartott, vitézül dacolt a korral.
It was in good condition, the leather soft and pliable, the edges of the pages sharp, the binding solid.
rugalmas
Ezek között az oszlopok között delfinműhelyek voltak, rugalmas hálókkal elválasztva.
Between these columns were dolphin work areas, arrayed on supports of resilient mesh.
A táltos csontjai rég megkeményednek, amikor a koponya még mindig rugalmas.
Now, the skull of a Taltos stays resilient long after other bones in his body have become hard.
It was amazingly resilient-and very dusty.
rugalmas (also: ruganyos)
A rugalmas szál először nem mozdult, sőt mintha még ellen is állt volna.
At first the springy root was adamant, and seemed even to pull back.
Ezzel Race ezredes távozott a szobából, egy vadász rugalmas, egyszersmind hangtalan lépteivel.
Colonel Race left the room, stepping with the springy noiseless tread of a hunter.
- Talán - hagyta rá a tünde -, de lehet, hogy itt még egy nehéz csizma sem hagyna nyomot, sűrű a gyep és rugalmas.
'Maybe,' said the Elf; 'but a heavy boot might leave no print here: the grass is deep and springy.'
Szinte élt az a fegyver a kezében, rugalmas és gyönyörű volt.
In his hands the weapon was a living thing, supple and beautiful as only a fine arm could be.
Gyorsan lehajolt érte és felvette: egy rugalmas bőrből készült kis táska volt az, dugig tele, meglepően súlyos.
Gingerly he bent down and picked it up: a flight bag made of supple leather, packed full, surprisingly heavy.
Mona réveteg átölelte bal karjával a karcsú derekat, félretolta a nőstény arcának jobb oldaláról a hajfürtöket, meghajlította a rugalmas testet, és ivott.
She embraced the sleek body of the female with her left arm, and pushed the hair away from the right side of the female's face, and bent her supple body down and took her.

Context sentences for "rugalmas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA kérdés az, hogy biztosítani tudjuk-e a ténylegesen rugalmas munkaerőpiacokat.
It is a question of ensuring that we can actually have flexible labour markets.
HungarianÖnök a minimális tőkekövetelmény esetében is rugalmas megoldást javasoltak.
You have also suggested a flexible solution for the minimum capital requirement.
HungarianAz Alap gyors, hatékony cselekvést tesz lehetővé rugalmas kereteken belül.
This Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
HungarianOlyan rugalmas, hogy egy tízcentest is felemelek vele!, sipította nem szűnő mosollyal.
So flexible you can pick up a dime! the woman was screaming through her smile.
HungarianKöszönettel tartozunk az Európai Beruházási Banknak rendkívül rugalmas hozzáállásáért.
We should thank the European Investment Bank for its highly flexible approach.
HungarianEgy rugalmas és integrált, alulról felfelé irányuló megközelítést kell szorgalmaznunk.
We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
HungarianEzek között az oszlopok között delfinműhelyek voltak, rugalmas hálókkal elválasztva.
Between these columns were dolphin work areas, arrayed on supports of resilient mesh.
HungarianA piaci szereplők szükségletei rugalmas szabályozási eljárást követelnek.
The requirements of the market operators call for a flexible regulatory procedure.
HungarianKöszönöm, hogy a Tanács rugalmas volt és az Európai Parlamentet nem csak most...
I am grateful that the Council was flexible, and the European Parliament not only now ...
HungarianSzéles erőteljes patáit vastag, rugalmas anyagba bugyolálták az alkalomra.
His broad, hard hooves had been shod in thick, resilient pads for the visit.
HungarianE tekintetben rugalmas és innovatív koragyermekkori oktatási programokra van szükség.
In this regard, we need flexible and innovative early childhood education programmes.
HungarianA rugalmas biztonság, illetve a biztonságos rugalmasság fogalmának pontosan ez a lényege.
The essence of the concept of flexicurity or secure flexibility is precisely that.
HungarianValamennyi érintett fél között nyílt, rugalmas és dinamikus párbeszédre van szükség.
We need an open, flexible and dynamic dialogue between everyone involved.
HungarianAmikor végre elfordultam, Flavius egészen rugalmas mozgással közeledett a lányokhoz.
When I finally turned around he was making his way rather gracefully towards the girls.
HungarianFel kell iratkozniuk a szavazás indokolása előtt, de lehetek rugalmas.
You have to register before the explanations of vote begin, but I can be flexible.
HungarianMiért tárgyaljanak olyan tárgyalóval, akinek nincs mozgástere és nem lehet rugalmas?
Why talk to a negotiator who cannot move at all and has no flexibility?
HungarianAmint említettem is bevezető nyilatkozatomban, pragmatikus és rugalmas módon működünk.
As I said in my introductory statement, we are working in a pragmatic and flexible way.
HungarianA ma divatos kifejezés, a rugalmas biztonság állandóan visszatér a jelentésben.
The current buzzword, flexicurity, recurs constantly in the report.
HungarianElőször is olyan szöveget kell megalkotni, amely elsősorban valóban rugalmas.
I think that it is important to draw up a text that is, in the first place, truly flexible.
HungarianTökéletes test; tehát miért ne lehetne az agy is normális és rugalmas?
It was a perfect body; therefore might not the brain be ordered and pliant?