HU

sáv {noun}

volume_up
1. general
Ez a sáv fogja tartalmazni az összes többi zsírsav-metilészter frakciót.
This band will contain all the other fatty-acid methyl ester fractions.
Az egyik sáv a képernyő tetején nagy energiájú sugárzást jelzett.
One transmitter band at the top of her display began to show low power, high-energy activity.
The fifteenth band began to beat.
A negyvenesen az új hídnál a felhajtó sáv lezárva.
Forty at the new bridge, they have the center lane closed.
Nyolcvanöttel haladt a jobb külső sáv fölött.
He was doing eighty-five in the right outside lane.
-Van egy tűzvédelmi sáv északra Terminustól.
-There's a fire lane north of Terminus.
A tó Hatherley felőli oldalán nagyon sűrű volt az erdő, melynek széle és a tavat övező nádas között egy körülbelül húszlépésnyi felázott, füves sáv húzódott.
On the Hatherley side of the pool the woods grew very thick, and there was a narrow belt of sodden grass twenty paces across between the edge of the trees land the reeds which lined the lake.
Egyre több sárgásfehér, többnyire jobbról balra haladó sáv törte meg a sötétséget.
More streaks cruplcd in the darkness, lines of ycllow- wluie gt'inj; mainly right-to-left.
Jóformán eleven lényt látott már benne, önálló, érző személyt, aki olyan rosszindulatú, mint egy előzési sáv az autópálya bejáratánál.
It had begun to seem like a live thing to her, a sentient being with a mean streak as wide as a turnpike passing lane.
A csatorna meredek partok között kanyargott, s a völgy egyik falától a másikig ferde csíkban egy zöld sáv futott a folyó és árterülete.
The channel wound between precipitous banks, and slanting from one wall to the other across the valley ran a streak of green-the river and its fields.
A sáv végén ott állt Sandalath és a táncoló, ugrándozó naktok.
A stretch opposite Sandalath and the capering, dancing Nachts.
Csapkodó, gyilkos, tajtékos hullámok mindenfelé, de előtte egy nyugodt sáv látszott.
Thrashing, foaming waves on all sides, but there, before him, a stretch of calm.
Szélén most szaggatott, szétszórt és viharvert sziklákkal teli lapos sáv húzódott, ezt itt-ott mély árokszerű vízmosások szegték, s ezek meredeken szakadtak a mély kőszurdokokba.
Along its brink there now stretched a wide tumbled flat of scored and weathered rock, cut every now and again by trench-like gullies that sloped steeply down to deep notches in the cliff-face.
A csúszó sáv lassan megállt, mintha a víz egy medencébe folyt volna.
The sliding strip coasted to a stop, like water flowing into a pool.
Mindkét partján keskeny, ezüstös-homokos sáv.
A narrow strip of coarse silver sand bordered it on either side.
A szavannán is áthúzódott az alig észrevehetően halványabb kékeszöld sáv.
It crossed the veldt, too, in a strip of faintly dimmed blue-green.
Egyetlen függőleges narancsszínű sáv van rajta, és az a címe, hogy Szent Antal megkísérlése.
It has one vertical orange stripe, and it's called The Temptation of Saint Anthony.
Figyelem: a fájl az első sáv nevét kapja meg.
Caution: The file will have the name of the first track.
Jelenleg a következő speciális kódok használhatók: %a (előadó), %n (sáv-sorszám) és %t (cím).
Currently only the special strings %a (Artist), %n (Track number), and %t (Title) ,are supported.
Cut selected track
2. "egyenruhán", military
Ez a sáv a keskeny rúd felé tartott, és elnyelte a szikrákat.
This bar edged into the whirling disk and absorbed the sparks.

Context sentences for "sáv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCsapkodó, gyilkos, tajtékos hullámok mindenfelé, de előtte egy nyugodt sáv látszott.
Thrashing, foaming waves on all sides, but there, before him, a stretch of calm.
HungarianA fogoly azonnal érezte, hogy az égető érzés megszűnik; a sav újra borrá vált.
The prisoner abruptly felt the burning stop as the acid turned once again to wine.
HungarianNéhány órával későőbb, a réz vastagságától függőően, a sav átmarja az anyagot.
Several hours later, depending on the thickness of the copper, the acid burns through.
HungarianA hóekék keskeny utat hagytak maguk után a két délnek haladó sáv közepén.
The plows had made a narrow path down the center of the two southbound lanes.
HungarianElőrehajolt, hogy megnézze a 95-ÖS ORSZÁGÚT, DÉLI SÁV feliratú nagy zöld táblát.
He leaned forward to look at the big green sign reading 95 SOUTHBOUND.
HungarianLehajolt, felkapta Elait, és ráugrott a sáv sebesen futó belső áramlására.
He stooped, picked up Elai and ran to the swift central flow of the strip.
HungarianA parton volt egy kis füves sáv, távolabb sarjadtak csak a bokrok meg az aljnövényzet.
Beside the stream, a grassy bank extended a little way back to bushes and undergrowth.
HungarianA sav megint emelkedni kezdett a gyomrából fölfelé. ezúttal már úgy, mint a vulkáni láva.
The acid was percolating up from his stomach again, and this time it was a volcano.
HungarianEgyre több sárgásfehér, többnyire jobbról balra haladó sáv törte meg a sötétséget.
More streaks cruplcd in the darkness, lines of ycllow- wluie gt'inj; mainly right-to-left.
HungarianEtil bis(4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-il) acetát és a sav sói
204. Ethyl bis(4-hydoxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid
HungarianAztán a három ismerős nyugat felé tartó sáv, majd az ismerős, füves elválasztó sáv.
Next came the three familiar west-bound lanes, and then the familiar grassy median divider.
HungarianEgyetlen függőleges narancsszínű sáv van rajta, és az a címe, hogy Szent Antal megkísérlése.
It has one vertical orange stripe, and it's called The Temptation of Saint Anthony.
HungarianA gyalogút lángra kapott, tüzes sáv gyanánt szikrázott fel a lápvidék végtelenjén.
The causeway began to burn, a lengthening tongue of flame between the reeds of the marshland.
HungarianIlhundylnak csupán egy hátralépésre volt ideje, mielőtt elborította a sav.
Ilhundyl had time for a single pace back before the acid drenched him.
HungarianAztán a három ismerős kelet felé tartó sáv, majd a másik ismerős acélkorlát.
After that came the three familiar east-bound lanes, and then another familiar steel barrier.
HungarianEz a sáv fogja tartalmazni az összes többi zsírsav-metilészter frakciót.
This band will contain all the other fatty-acid methyl ester fractions.
HungarianAz emberi belsőségek és szemét alkotta sáv kiszélesedett ott, ahol találkozott a lénnyel.
The narrow bridge of offal and rubbish expanded where it met the golem.
HungarianÉrtem mondta olyan higgadt hangon, amennyire csak engedte a gyomrában kavargó sav.
Okay, he responded as coolly as the acid in his stomach allowed.
HungarianRoggyanó térdek, lefelé csúszó figura, vörös sáv a fehér ajtón.
The knees buckled and the figure slid downward, leaving a smear on the paint.
HungarianA szavannán is áthúzódott az alig észrevehetően halványabb kékeszöld sáv.
It crossed the veldt, too, in a strip of faintly dimmed blue-green.