"súlyos" English translation

HU

"súlyos" in English

HU súlyos
volume_up
{adjective}

volume_up
grave {adj.}
Az ilyen cselekmények nagyon súlyos következményekkel járnak.
The consequences of such acts are very grave.
. - jöttek a súlyos szavak, hangosan és közelről.
No sign of a raid ... no one sworded, came the sudden grave words, loud and close.
Antor súlyos sebeket kapott, és Sparhawk is csak egy kicsivel volt jobb állapotban.
Antor's wounds were grave, and Sparhawk's only slightly less so.
súlyos (also: nehéz, erős, kimerült, sötét)
volume_up
heavy {adj.}
Súlyos felelősség nehezedik a kormányra, és további igényeket kell támasztanunk.
A heavy responsibility rests with the government, and we must make further demands.
Katonai helikopterek érkeztek, hogy kiemeljék a leomlott súlyos faldarabokat.
Military helicopters came to lift heavy pieces of masonry that had fallen down.
Mindannyian doromboltak, és hangjuk bölcsességtől volt súlyos.
They were all purring together, and the sound was heavy with knowledge.
Egy súlyos és szükségtelen, saját magunknak okozott seb.
It is a grievous and unnecessary self-inflicted wound.
De nemet mondani súlyos megsértése lenne a tradíciónak.
But to say no would be a grievous breach of tradition.
Mégis súlyos bűn volt, házasságtörés.
Still it was grievous sin, adultery.
súlyos (also: terhes, fárasztó)
Nagyon sok pénzről van szó, így felelősségünk különösen is súlyos.
A great deal of money is involved, so our responsibilities are particularly onerous.
Nem is sejtettük, hogy ez a név éppoly súlyos teher lesz majd a fiúnak, mint amilyen ifjabb Iskárióti Júdás volna.
Little did we dream that the name would become as onerous as Judas Iscariot, Jr., to the boy.
Ezért sajnálom, hogy Milošević nem élhette ezt meg, de demokratikus utódai magukra vállalták ezt a súlyos örökséget.
I therefore regret the fact that Milošević did not live to see it, but his democratic successors must take on this onerous inheritance.
súlyos (also: teljes, durva, vaskos, otromba)
volume_up
crass {adj.}
súlyos (also: gazdag, hamis, részeg, komplikált)
volume_up
loaded {adj.}
És most újra ránehezedett a súlyos, nyomasztó teher.
And now the weight was on his back again, heavy and oppressive.
Hirtelen abbahagyta, súlyos testét feltornázta a csomagtartóra, aztán vonagolva csúszott hátrafelé, mint egy elkábított elefánt, amíg a hátsó ablakig nem ért.
He stopped suddenly, wrestled his ponderous bulk onto the top of the trunk, then squirmed and slid backward like a drugged elephant until he hit the rear window.
súlyos (also: komoly)
Ugyanakkor azonban súlyos hiányosságok vannak a jogszabályok végrehajtása terén.
However, there are serious gaps in the implementation of legislation.
Az említett hiányosságnak tragikus aktualitást ad egy súlyos környezeti katasztrófa.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
. - Az antibiotikum-rezisztencia súlyos közegészségügyi probléma.
. - Antibiotic resistance is a serious public health issue.
súlyos (also: fontos, nyomós, nyomatékos)
Krétafehér, súlyos fürtök keretezték az arcát és verdestek atletikus vállait.
Weighty ringlets of chalk-blond hair framed her face and tumbled around athlete's shoulders.
There followed a weighty hesitation.
Ezért neked adom az én hatalmas és súlyos oastomat cserébe ezért a hátasért és a díszes szerszámokért.
I will therefore bestow you my large and weighty oast in return for this creature with its accoutrements.

Context sentences for "súlyos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzért csupán azt szeretném mondani, hogy a Srí Lanka-i helyzet rendkívül súlyos.
I therefore wish merely to say that the situation in Sri Lanka is extremely tragic.
HungarianLe sem vette a szemét Garpról, amíg a nő a súlyos mondókáját a fejére nem olvasta.
The woman spoke a stream of things to Jenny, who never took her eyes off her son.
HungarianAzonnal üvölteni kezdett, és ismét összegörnyedt, mintha súlyos görcsök gyötörnék.
He started to howl at once, and again hunched over as if struck by bad cramps.
HungarianNem tudjuk azonban megkerülni, hogy rámutassunk, vannak még súlyos hiányosságok.
We cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
Hungarian- Nagyon súlyos eset - mondta szinte magának, miközben a becsukott szemekre meredt.
A most severe case, he said almost to himself while staring at the closed eyes.
HungarianEgy ilyen súlyos humanitárius válsághelyzet idején a szájjártatás nem elegendő.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
HungarianCarrie-nek nagyon súlyos a sebe, és állati eltökéltséggel halad most előre, egyedül.
Carrie was hurt very badly, was going on brute determination alone at this point.
HungarianLélegzetelállítóan ívelő, sötét szemöldökük, súlyos szemhéjuk, sűrű pillájuk volt.
They had exquisite arched black eyebrows, heavily lidded eyes with thick eyelashes.
HungarianEz hamarosan súlyos problémává válhat a vasúti piac megnyitása szempontjából.
This may soon become a major problem for the opening up of the railway market.
HungarianÚgy vélem, ugyancsak kötelességem felhívni figyelmüket egy súlyos gondra is.
I believe it is also my duty to draw your attention to an important problem here.
HungarianÉs úgy négy hónaposan nagyon súlyos halláskárosulást állapítottak meg nálam.
And at about four months old, I was diagnosed with profoundly severe hearing loss.
Hungarian- A tünetek szerint súlyos sokkot kaptam, és ezért gyorsan behoztak a kórházba.
I had an attack of post-traumatic stress syndrome, and they rushed me over.
HungarianOrd és az FBI szerint a kis Mark Swayre súlyos veszélyek leselkedhetnek.
But according to Mr. Ord and the FBI, little Mark Sway could be in a world of danger.
HungarianAz importkvóták kényes kérdése az, amelyben súlyos nézeteltéréseink vannak.
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
HungarianSúlyos, mély horkantás hagyta el a száját, s a nyomában vérpatak tört elő.
He made a thick snorting sound, and suddenly a rill of blood ran from his mouth.
HungarianA képzeletük súlyos lendkerék volt a félelmetes valóság rozoga gépezetében.
Their imaginations were flywheels on the ramshackle machinery of the awful truth.
HungarianAzért féltünk, mert tudtuk, hogy a táltos faj súlyos károkat okozhat az embereknek.
We were afraid because we knew that the species might do great harm to human beings.
HungarianMindazonáltal, súlyos kritikával kell illetnem az Európai Unió Szolidaritási Alapját.
However, I must make a severe criticism of the European Union Solidarity Fund.
HungarianSúlyos alakja felemelkedett a székről, és kért három vacsorát a szakácsoktól.
He raised his massive frame from the stool and signaled the cooks for three dinners.
HungarianEz súlyos probléma, különös tekintettel például a kábítószerek csempészetére.
This is a major problem, particularly regarding the smuggling of drugs, for example.