"sürgető" English translation

HU

"sürgető" in English

HU sürgető
volume_up
{adjective}

Sürgető fontosságú, hogy rövid időn belül pozitív kimenetele legyen az ügynek.
It is imperative that there be a positive outcome to it soon.
Nem törekedett a földtulajdon újraelosztásával kapcsolatos sürgető kötelesség teljesítésére.
He did not pursue the pressing imperative of redistributing land ownership.
Sürgető a fiatalok helyzetének, valamint oktatási és szakképzési lehetőségeinek javítása.
It is imperative to improve the situation of young people and their educational and vocational chances.
Az ilyen közlekedés fenntarthatósága igen sürgető kérdés.
Indeed, the sustainability of such transport is also a very pressing issue.
Hosszú távon eredményes megoldásokat kell találnunk erre a sürgető problémára.
We need to find long-term effective solutions to this pressing issue.
Nem törekedett a földtulajdon újraelosztásával kapcsolatos sürgető kötelesség teljesítésére.
He did not pursue the pressing imperative of redistributing land ownership.
Nincs sürgető szükség arra, hogy az EU pénzügyi támogatást nyújtson az EGTC-intézkedésekhez.
There is no compelling need for the EU to provide financial support for EGTC measures.
Fel kell tennünk tehát a kérdést: van-e Európának sürgető szüksége arra, hogy szociálpolitikai téren kedvesebb, jóságosabb és meggyőzőbb legyen?
We must therefore ask whether there is any compelling need for Europe to be nicer, kindlier and more convincing in the realm of social policy.
kérdezte Mona remegő, ugyanakkor sürgető hangon.
Mona asked me, her voice unsteady but insistent.
Egy pásztor furulyájának parancsoló, sürgető trillázása volt, de nem kevés ingerültség is érződött belőle.
It was the insistent, commanding sound of shepherd's pipes, and there was a very strong overtone of irritation to it.

Context sentences for "sürgető" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKüldetésünk fontos és sürgető, de ez az ügy még annak jelentőségét is felülmúlja.
'Our mission is of the gravest urgency, but this matter overshadows even that.'
HungarianA fentiek fényében az EMF kérdése nem tudná megoldani Görögország sürgető ügyét.
That said, the question of the EMF could not solve the urgent issue of Greece.
HungarianUgyanakkor a bevándorlás kérdése sürgető, és a két esztendős határidő túl hosszú.
The issue of immigration is urgent, though, and a two-year period is too long.
Hungarian(DE) Elnök úr, Leinen úr, én ezen időszerű és sürgető viták veteránjának számítok.
(DE) Mr President, Mr Leinen, I am a veteran of these topical and urgent debates.
HungarianDylant ismét elöntötte a jól ismert sürgető érzés, és elindult sötét végzete felé.
His sense of urgency renewed, Dylan was drawn forward toward some dark destination.
HungarianSürgető szükség van európai jogi normákra a nők elleni erőszak leküzdéséhez.
We urgently need European legislative standards to combat violence against women.
HungarianMásodszor, sürgető szükség van kötelező munkaszerződésekre ezen a területen.
Secondly, there is an urgent need for mandatory employment contracts in this area.
HungarianEgyértelmű, hogy sürgető szükség van az adatvédelmi keretmegállapodásra.
There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
HungarianAz ENSZ tanácsára nem engedtünk a sürgető vágynak, hogy azonnal Haitire utazzunk.
On advice from the United Nations, we resisted the urge to travel to Haiti immediately.
HungarianA pénzügyminisztereink tegnap nem fogták fel a gazdaságélénkítési terv sürgető mivoltát.
Yesterday, our finance ministers failed to grasp the urgency of the recovery plan.
HungarianEzért csatlakozunk a Parlament Shalit szabadon bocsátását sürgető mai indítványához.
Therefore we join with today's Parliament motions calling for his release.
HungarianFelmerül az a sürgető kérdés, hogy hogyan szabadíthatjuk ki magunkat ebből a válságból.
There is the immediate question of how we can extricate ourselves from this crisis.
HungarianA közös állásfoglalás elfogadásának ma határozott és sürgető üzenetnek kell lennie.
The adoption of this joint resolution today should send out a strong and urgent message.
HungarianA Lake-kel kapcsolatos bajok eltörpültek az ország megvédésének sürgető gondjai mellett.
The problems with Lake were small when compared to the urgency of national defense.
HungarianA több lábon állás elősegítése mindenekelőtt a gázellátás terén sürgető feladat.
Promoting diversification is most urgent in the area of gas supply.
HungarianA sürgető késztetés kimozdította a férfit kábultságból, de nem túlzottan indította meg.
The urgency in his voice did something to rouse the man from his torpor, but not much.
HungarianA parlamenti vita része az Ebadi sürgető felhívására adott válaszunknak.
The debate in this House is part of the response to Ebadi's urgent appeal.
HungarianNem zavartuk volna meg nyugalmában, ha nem életbevágóan fontos és sürgető dologról lenne szó.
'We would not have disturbed thy rest but for a matter of desperate urgency.'
HungarianArról nincsen vita közöttünk, hogy haladni kell, rendkívül sürgető a kérdés.
There is no debate among us that we must move forward; the issue is an extremely urgent one.
HungarianA kérdést kísérő kézrázás száraz és kemény, mindazonáltal sürgető volt.
The handshake that accompanied the question was dry and hard, but with an urgency to it.