"saját" English translation

HU

"saját" in English

HU saját
volume_up
{adjective}

saját
volume_up
own {adj.}
Saját fajunk, saját ökoszisztémánk megőrzéséről van szó.
It is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
Gondoljanak saját polgáraikra, gondoljanak a saját országukra, gondoljanak a saját kultúrájukra.
Think about your own people, think about your own country, think about your own culture.
Mindegyiknek megvannak a saját módszerei, saját kritériumai, mindegy, minek nevezzük.
All have their own front doors, their own criteria, you name it.
saját (also: hazai, belföldi, családi, házi)
volume_up
home {adj.}
Ma este a Knicks-meccset a saját kis lakásomban nézem.
I'll be watching the Knicks from the comfort of my own home this evening.
Tegye meg a bejelentést először Michiganben, aztán néhány órával később otthon, a saját választókörzetében.
Announce in Michigan first, then do it again hours later in your home district.
A Szabad Cohors és a saját Honi Gárdájuk vitézségétől felvillanyozott elfek visszaverték őket.
Heartened by the courage of the Free Corps and their own Home Guard, the Elven defenders beat them back.
Suldrun hercegnőhöz hasonlóan, Madouc is saját birodalmának tekintette a csarnokot.
Like Princess Suldrun before, Madouc regarded this chamber as her personal domain.
Ralph gondolatban útjára bocsátotta Simont, és visszatért saját személyes poklába.
Ralph dismissed Simon and returned to his personal hell.
Kivetítik a saját személyes félelmeinket és aggodalmunkat... a nemzeti színtérre.
They're projecting our own personal fears andanxieties... onto the national stage.
Én pontosan tudom, hogy mi mindenre képes, ha saját vágyainak eléréséről van szó.
I am well aware of the lengths you go to in appeasing your own peculiar appetites.
Mindenhol a galaktikus kultúra általános jegyeit látták, egy konkrét idegen faj saját elemeivel ötvözve.
Everywhere were signs of the commonality of Galactic culture, superimposed with the idiosyncracies of a peculiar alien race.
- Ha ezek a személyek nem érkeznek oda időben, Vara Lisó az idegkorbács és saját különleges képességei birtokában könnyedén végzett volna vele.
If these others had not arrived, Vara Liso could easily have killed him with the neural whip or her peculiar talents.
A SOLVIT-központoknak saját forrásokkal kell rendelkezniük.
They must have proper resources.
- Semmilyet, ha nem szólítasz a valódi címemen a saját csarnokomban - mondta Arthur.
None-if you refuse me my proper title in my own hall, said Arthur.
Sokkal jobb lenne egy EU-mediterrán partnerséget létrehozni saját megfelelő mechanizmusaival.
It would be much better to create an EU-Mediterranean partnership with its own proper mechanisms.
Mindketten saját képviselőcsoportunk költségvetési koordinátorai voltunk.
The two of us have been budget coordinators for our respective political groups.
Nagyon fontos, hogy saját képviselőcsoportjukat markánsan tudják képviselni.
It is important to be able to represent your respective groups strongly.
Minden államnak saját magának kellene szabályoznia a munkaidőt a saját országában.
Every state should be in charge of regulating the working time in their respective country.
Sőt Shea többször azt kívánta, bárcsak belefáradna Panamon Creel néhány percre a saját hangjába.
In fact, there were several times when Shea wished that Panamon Creel would tire of his own voice for a few minutes.
Louis temetőbe szállíttattam, és saját koporsóm mellé helyeztem a kriptában.
And it was several months before I had that coffin taken to the St. Louis cemetery and put into the crypt beside my own.
Jó pár ezer benzinkutat telepít az autópályák mellé, amelyek a saját benzinjét és olaját árulják majd.
Hes putting several thousand service stations across the motorways of Europe, marketing his own brand of gasoline and oil.

Context sentences for "saját" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
Had not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
HungarianAz európai halászati ipar saját ellátásunknak csupán a 40%-át tudja biztosítani.
The European fishing industry can only provide for 40% of our self-sufficiency.
HungarianHa csak egyetlen panaszszavát hallotta volna, megfeledkezne saját betegségéről.
If you could hear the faintest of those cries, you would not feel ill any longer.
HungarianCsak akkor menekülhetne meg a végzetes ítélettől, ha saját kezűleg ölné meg Samet.
Brilliant sunshine flooded through the opening, forcing her to squint painfully.
HungarianA Columbus Group elnöke tisztában volt a saját képességeivel s azok határaival is.
Most of all, it was too complex for one man or even twenty to comprehend it all.
HungarianGordon és barátai pedig izgalmas órákat töltöttek a saját felforgató eszméikkel.
Gordon and his friends had quite an exciting time with their subversive ideas.
HungarianSimon ugyanolyan biztos volt ellensége engedelmességében, mint a saját életében.
Simon was certain of his enemy's obedi- ence as he was of the life burning in him.
HungarianRendelkeznek az államiság jelképeivel is, azaz van saját valutájuk és zászlójuk.
They also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
HungarianÖkölbe szorította jobb kezét, és saját szájába csapott: ajkából is eleredt a vér.
She made her right hand a fist and struck herself in the mouth, bringing blood.
HungarianAzt hiszem lelki nyugalommal megölné Corinne-t is, ha ezzel a saját bőrét mentheti.
I don't believe he'd hesitate toto kill Corinne if he thought it would save him.
HungarianTudom, hogy Önök a legjobbak a saját területükön és nagyon hosszú utat tettek meg.
I know you are all the finest in your fields and have come a long way to be here.
HungarianEhhez én azt tenném hozzá, hogy máskülönben a társadalom aláássa saját jövőjét.
However, I would add to this: otherwise, society is undermining its entire future.
HungarianAhol konfliktusok tépnek szét népeket, saját tapasztalatainkra támaszkodhatunk.
Where conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
HungarianInformációt fog gyűjteni, portált fog üzemeltetni, lesznek saját szakértői stb.
It would gather information, it would put up a portal, it would have experts, etc.
HungarianHa nem is a vívásról, hanem saját magáról, a világról, s benne az ő helyéről.
Perhaps not about the blades, but about himself, the world, and his place in it.
HungarianVan saját zónánk, ez rendben is volna, de csak az Altanácsban vannak képviselőink.
We got our Zone, sure, but except in the Galactic Low Council, we're boxed in.
HungarianDe szerintem nem olyan kegyetlen, hogy saját kezűleg megölte volna Gorman atyát.
But surely he wouldn't have done anything so crude as killing Father Gorman himself!
HungarianEgyiküknek sincs annyi sütnivalója, hogy saját tehetségéből vegyen egy csésze teát.
None of the rest of them have got the brains to make the price of a packet oftea.
HungarianÚgy vélem, először saját közvetlen környezetünkben kellene rendezni a helyzetet.
I believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.
HungarianNekik is rendbe kell hozniuk a saját házuk táját, többek között megbékéléssel.
They, too, have to get their house in order, including through reconciliation.