"sajátos" English translation

HU

"sajátos" in English

HU sajátos
volume_up
{adjective}

A sajátos kísérletei nemkívánatossá tették... a civilizált világ legnagyobb részén.
Your peculiar experiments have made you unwelcome... in most of the civilized world.
A bizottság, amelynek tagja vagyok, a Parlament egy sajátos bizottsága.
This committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
A francia és az angol sajátos keverékén beszélt.
He answered in the peculiar mixture of French and English which he affected.
Román európai parlamenti képviselőként arra kérem, hogy a keleti partnerségi kapcsolatnak adjon megfelelő, sajátos tartalmat.
As a Romanian MEP, I would like to ask you to give proper, specific substance to the Eastern Partnership.
Hippolyte Paul az utazás fölötti izgalmában merőben sajátos ajándékot óhajtott adni nekünk, amit nekünk viszont szándékunkban állt annak idején majd udvariasan visszautasítani.
But Hippolyte Paul, in his excitement about the trip, had volunteered to make us a highly specific gift, which we intended to refuse politely at the proper time.
sajátos
sajátos (also: kitűnő, alkalmi, egyedi, különleges)
A legkülső régiók sajátos körülményeiről sem szabad megfeledkezni.
The special circumstances of the outermost regions must not be forgotten.
Érdemes konkrétan megvizsgálni az Egyesült Királyság sajátos helyzetét.
The United Kingdom's special position also needs to be looked at in particular.
A buddhista szerzetesek hosszú ideje sajátos üldözés célpontjai.
Buddhist monks have long been the target of a special kind of persecution.
E dokumentumok határozzák meg Európa és Afrika kapcsolatának sajátos részleteit.
These documents set out the specific details of the relationship between Europe and Africa.
Az egyes tagállamoknak megvan a maguk sajátos társadalombiztosítási rendszere.
Individual Member States have their specific social security systems.
Másodszor, a török demokrácia saját joga szerint egyszerűen eléggé sajátos.
Secondly, Turkish democracy is simply quite specific in its own right.

Context sentences for "sajátos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz egy sajátos gondolkodásmód kifejeződése, és egyben kialakításának eszköze is.
This is the expression of a particular mindset and also a means of establishing it.
HungarianMindegyik személyiségnek megvoltak a sajátos jellemzői, de egyikük sem volt tolvaj.
The personas each had their own idiosyncracies, but none of them were thieves.
HungarianFelkérném a Bizottságot, hogy erre a két sajátos kérdésre pozitív választ adjon.
I would invite the Commission on those two specifics to respond positively.
Hungarian- Nálam van néhány sajátos bot. - szólt közbe Yathlanae a saját helyéről a gyűrűben.
And I got some nasty wands, Yathlanae put in, from her place along the ring.
HungarianNem látszott, hogy tudatában lenne az alkalom sajátos voltának, pedig tudatában volt.
He looked as if he were not conscious of the strangeness of the occasion, but he was.
HungarianEz a sajátos póttörzs egy méter átmérőjű a tövénél, és 30 méter magasra nyúlik.
This particular extra trunk is a meter across at the base and extends upward for 150 feet.
HungarianEnnyire sajátos és anyagi dolog miként kelthet ilyen valószerűtlen hatást?
How could something so particular and so material give the scene an air of unreality?
HungarianÉs mindegyikben más-másféle kétség rejtegette a maga sajátos fegyvereit.
And in every fold there were all kind of suspicions, each clutching its own weapon.
HungarianA fejlődő országokat érintő sajátos kihívásokat is meg fogják vizsgálni.
They will also be looking at the particular challenges facing developing countries.
HungarianMajd jöttek idők, amikor sajátos módon és önkéntelenül is elárultam igazi természetemet.
Then there were times when I betrayed my nature in a particular and spontaneous way.
HungarianSajátos taktika ismeretlenként beszállni a versenybe, New Hampshire után.
What an odd strategy, to enter the race as an unknown after New Hampshire.
HungarianAz alkalmatosság, amin feküdt, sajátos keveréke volt az ágynak és a fészeknek.
He was sitting up in a sort of cross between a bed and a giant nest.
HungarianMinden régió sajátos jellemzőkkel rendelkezik, és mindegyik a saját tempójában fejlődik.
Each region has its own characteristics and is proceeding at its own rate.
HungarianSzeretnék megvilágítani ma egy sajátos szempontot.
Madam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
HungarianEwen észrevette, hogy Judy szemhéja dagad, és teljesen megzöldül; sajátos látványt nyújtott.
Ewen realized that the lids were swelling and turning greenish; she looked grotesque
HungarianAz UNESCO általi elismerés előmozdítana egy definíciót ennek a sajátos étrendnek a védelmében.
Recognition by UNESCO would encourage a definition to protect this particular diet.
HungarianUgyanakkor ne feledjük el azt, hogy az egyes viszonylatok sajátos megközelítést igényelnek.
At the same time, we should not forget that each aspect requires an individual approach.
HungarianLehetetlenségeket alkotni hiba; de mégis helyeselhető, ha az ábrázolás eléri a maga sajátos célját.
By simple I mean those composed of nonsignificant elements, such as ge, 'earth.'
HungarianMindkét költeménye sajátos: az Iliász egyszerű és szenvedélyes, az Odüsszeia bo
For what were the business of a speaker, if the Thought were revealed quite apart from what he says?
HungarianEgészen sajátos teológiai viszonylatban voltam ezzel az emberrel.
I was in an extraordinary position theologically with respect to that man.