"segély" English translation

HU

"segély" in English

HU

segély {noun}

volume_up
1. general
A szerkezetátalakítási alap és a szerkezetátalakítási segély lényegük szerint megszakítások.
The restructuring fund and restructuring aid are essentially discontinuations.
Támogatom a jelentés felhívását a fejlesztési segély jelentős növelésére.
I support this report's calls for a sustained increase in development aid.
A kötelezettségek nem teljesítése a segély lecsökkentését vagy felfüggesztését eredményezheti.
Non-compliance with obligations may result in the diminishing or suspension of aid.
...az egyetlen segítség, amit kapnak, az a napi 120 gramm humanitárius segély.
...and the only help they've got now is 120 grams of humanitarian aid per day.
Végül, diktatúrából nem lehet demokrácia, még a kereskedelem és a külföldi segély segítségével sem.
Finally, a dictatorship cannot become a democracy even with the help of trade and foreign aid.
A fejlesztési segély több millió embernek segített a fejlődő világban a szegénység enyhítésében.
Development aid has helped to alleviate poverty for millions of people in the developing world.
Hajlandó lenne a költségvetési segély megadására vonatkozó jövőbeli határozatait az Európai Parlament véleményétől függővé tenni?
Would he be inclined to make future decisions to grant budget aid dependent on the European Parliament's opinion?
Ez az állásfoglalás azonnali, gyors és korlátozás nélküli humanitárius segély nyújtására törekszik, egy olyan intézkedésre, amely erkölcsi kötelezettséget jelent.
This resolution seeks to grant immediately rapid and unrestricted humanitarian aid, a measure which is a moral obligation.
A segély kifizetésének a halogatása több száz családot éhezésre és kivándorlásra ítél, és veszélyezteti a polgári békét az országban.
The delay in granting this aid is condemning hundreds of families to hunger and emigration and is jeopardising civil peace in the country.
Az egyik Thorn-segély egységtől, amely az egyiptomiak előtt ért a helyszínre.
One of our Thorn relief teams - they were on the scene ahead of the Egyptians.
Tárgy: Sürgősségi segély természeti katasztrófák után
Subject: Emergency relief following natural disasters
Meg kívánjuk őrizni a "szükségleteken alapuló” humanitárius segély koncepcióját.
We defend the concept of 'needs-based' humanitarian relief.
Szeretném kifejezni támogatásomat az Afganisztánnak nyújtott segély iránt.
I would like to express my support for aid to Afghanistan.
Támogatom a jelentés felhívását a fejlesztési segély jelentős növelésére.
I support this report's calls for a sustained increase in development aid.
Támogatom a középtávú segély 25 milliárd eurós összeghatárra emelését.
I support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.
2. "segítség"
A fejlesztési segély a legfontosabb kapocs a humanitárius vészhelyzetek megelőzésében.
Development assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
A gazdasági és humanitárius segély fontos, de önmagában nem elég.
Economic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
Támogatom a középtávú segély 25 milliárd eurós összeghatárra emelését.
I support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.

Context sentences for "segély" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgyedül maradni négy gyerekkel, a férje a sitten, segély nélkül.
Tryin' to raise four kids with a husband in prison and no pension.
HungarianA lépcsőházban a felfeszített postaládák, amelyekben tolvajok kutakodtak a szociális segély csekkjei után.
In the foyer, the mailboxes had been smashed open by thieves looking for welfare checks.
HungarianEz most nem a Marshall-segély, amit az Egyesült Államok, az amerikai nagybácsi fizet.
This is no Marshall Plan paid for by Uncle Sam.
HungarianElnök úr, az ALDE képviselőcsoport vezetője, Watson úr azt állítja, hogy a legjobb szociális segély a munka.
Mr President, the leader of the ALDE Group, Mr Watson, says that a job is the best social welfare.
HungarianNem gondolja, hogy ha korábban érkezett volna meg ez a segély, akkor megakadályozhattuk volna a további tragédiát?
If it had arrived sooner, do you not think that this further tragedy could have been avoided?
HungarianA segély gyakran eszközzé válik a gyenge gazdaság erős gazdaságtól, a szegény ember gazdag embertől való függésben tartására.
In many cases this is an instrument to make the weak economically dependent on the strong, and the poor dependent on the rich.
HungarianSajnos túlságosan sokmillió olyan ember van Európában, aki kevesebbért dolgozik, mint amit szociális segély gyanánt kapna.
Unfortunately there are too many millions of people in Europe working for less than what they might get if they were drawing social welfare.
HungarianÉs a segély adómentes.
HungarianEgy finn példa egy olyan nőről szól, akinek nem járt munkanélküli segély, miután fogyatékkal élő fiának ápolása véget ért.
An example case in Finland concerned a woman who was not eligible to receive unemployment security after she had finished caring for her disabled son.
HungarianSzociális segély.
Hungarian911 segély.
HungarianEz kiterjed-e olyan jogszabályokra is, amelyért Európa már évtizedek óta dolgozik, mint például a munkaidőről szóló irányelv és a meghosszabbított anyasági segély?
Does this encompass legislation for which Europe has been the architect for decades, such as the Working Time Directive and extended maternity pay?
Hungarian. - (RO) Nemmel szavaztam erre az állásfoglalásra, mert véleményem szerint az anyasági segély kérdését tagállami szinten kell megoldani, a szubszidiaritás elve alapján.
I voted against this resolution because I believe that maternity pay is a matter which must be decided at national level, based on the principle of subsidiarity.
Hungariana) kéthavi alapilletménynek megfelelő letelepedési segély a hivatalba lépés, illetve egyhavi alapilletménynek megfelelő áttelepedési segély a hivatalból való távozás alkalmából;
( A ) AN INSTALLATION ALLOWANCE EQUAL TO TWO MONTHS' BASIC SALARY ON TAKING UP HIS DUTIES AND A RESETTLEMENT ALLOWANCE EQUAL TO ONE MONTH'S BASIC SALARY ON CEASING TO HOLD OFFICE ;