"szállítás" English translation

HU

"szállítás" in English

HU

szállítás {noun}

volume_up
1. general
Úgy vélem, hogy a közúti szállítás sokkal veszélyesebb szállítási mód, mint a vízi szállítás.
I think that carriage by road is often the most dangerous mode of transport, rather than carriage by waterways.
Egy hétnapos nemzetközi szállítás alatt három egymást követő napra engedélyezi a fuvarozási tevékenységet.
It allows up to three consecutive transport operations for an international carriage of seven days.
mivel bármely kvóta vagy engedélyezési rendszer alól bizonyos más szállítás fajták is mentesíthetők,
Whereas certain other types of carriage may be exempted from any quota or authorization system,
A tengeri szállítás sokkal energia-hatékonyabb közlekedési mód, mint a közúti szállítás.
Haulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
Ez az irányelv mindössze csökkenti azt a tisztességtelen előnyt, amelyet a közúti szállítás a többi fajta szállítási móddal szemben jelenleg élvez.
All this directive does is to reduce the unfair advantage that road haulage currently enjoys over other forms of transport.
Nem szabad elfelejteni, hogy a forgalmat nem lehet csökkenteni, hiszen közben az utazás és szállítás mértékét növelni akarjuk.
Once again, therefore, we need to remember that we cannot cut traffic volumes because, by contrast, the amount of journeys and haulage needs to be increased.
szállítás (also: elfogadás, vitel, várbevétel)
szállítás (also: zsákmány, vontatás, szajré)
Az illegális szállítás megakadályozását illetően lényeges kiindulópontot képeznek a tagállamok.
Efforts to prevent illegal shipment need to begin, notably, at Member State level.
e) a szállítás módjával kapcsolatban felmerülő költségek;
(e) costs in connection with method of shipment;
A szállítás dátumának semmi köze nem lesz a küldetés időpontjához.
The date of the shipment had nothing to do with the date of the mission.
A C-99-éhez hasonlóan helytelenül galvanizált üzemanyagtartály a csendes-óceáni szállítás során, majd Kelet-Tennessee meredek útjain még inkább ki volt téve a só hatásának.
The gas tank, like that in the €99, never properly galvanized, had been ex- posed to salt on its trans-Pacific voyage, then even more on the steep roads of eastern Tennessee.
A kétféle vízi szállítás a belvízi és a tengeri szállítás és mindkettő energiahatékony módszer.
The two types of water transport are inland and sea transport and both are energy efficient.
Mint a közúti szállítás esetében is, intelligensebb megoldásokat kellene keresnünk.
As in the case of road transport, we should seek more intelligent solutions.
A tengeri szállítás sokkal energia-hatékonyabb közlekedési mód, mint a közúti szállítás.
Haulage by sea is a far more energy-efficient means of transport than road haulage.
A profilban ingatlankereskedelem, építészet és szállítás szerepeljen.
You deal in property, construction and transportation.
Tengeri szállítás (kód: 206) Tartalmaz minden tengeren történő szállítást.
Sea transport (code 206) Covers all transportation services by sea.
Légi szállítás (kód: 210) Tartalmaz minden légi úton történő szállítási szolgáltatást.
Air transport (code 210) Covers all transportation services provided by air.
2. transportation

Context sentences for "szállítás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA bank emberei és néha az ő emberei is őrzik ilyenkor, a bankba való szállítás előtt.
So, were they robbers or something else? hat sort of criminals were they?
Hungarian3. az 1. pont szerinti mennyiség lebontása közösségi és harmadik országbeli szállítás szerint.
3. the tonnage under 1 broken down by Community countries and third countries.
HungarianEzért örülök, hogy a jelentés nem tartalmazott konkrét javaslatot a szállítás időtartamára vonatkozóan.
This is why I welcome the exclusion from this report of a specific journey time.
HungarianA tészta nem romlik meg szállítás közben úgy, mint a búza vagy liszt.
You see, there will be no waste, no damage in transit, as there always is with wheat and flour.
HungarianSzállítás után három nappal ő már ütőképes lett volna, csakhogy az emberei fáradtak voltak.
Three days after delivery, he'd be back to battery, after a fashion, but his people were tired.
HungarianNem, ez szállítás volt, a forrástól a kapcsolatig, egy közvetítő, signor Benotti segítségével.
No, it was a drop, all right, from the source to the controller via a cutout, Signor Benotti.
HungarianA megbízhatóság és az időben történő szállítás ugyanolyan fontos, mint a minőség és az ár.
The questions of dependability and timely delivery are as important as those of quality and price.
HungarianMég egy szállítás hiányzik Lengyelországban; dolgozunk ezen.
There is still one stream missing in Poland; we are working on it.
HungarianKirakodási kikötő: (cif szállítás esetén feltüntetendő)
13. Port of landing : (to be indicated in the case of cif delivery)
HungarianStevenson úr azt mondta, hogy a nagy távolságokra való szállítás elkerülhetetlen - én meg azt mondom, nem az.
Mr Stevenson said that longer journeys were unavoidable - I say: not so.
HungarianA szállítás megfelelő időtartamának meghatározására irányuló kísérletek szűkek és koncentrálatlanok.
Attempts to specify journey times are narrow and ill-focused.
HungarianA szállítás két hetet vett igénybe, és én mindenképpen a Cardinals-dzsekimben akartam megjelenni az első napon.
Shipping took two weeks, and I was determined to return to class decked out in Cardinal red.
HungarianAz ok a donorhiány, a hiányos felszereltség, a légi-szállítás, valamint a szűkös emberi erőforrás kapacitás.
The reason is the lack of donors, lack of equipment, air travel, and the human resources required.
HungarianA Nabuccót illetően az általunk előnyben részesített lehetőség egyértelműen a Törökországon keresztüli szállítás.
On Nabucco, our preferred option is definitely transit via Turkey.
HungarianKétórás szállítás lehet rosszabb, mint a kilencórás.
Being transported for two hours might be worse than for nine.
HungarianA legnagyobb költség e tekintetben a nagy távolságokra való szállítás következtében a környezetre háruló költség.
The highest cost in this regard is the cost to the environment as a result of the long journeys.
HungarianA biztosíték elvész, ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül semmilyen szállítás nem történik.
The security shall be forfeit where no delivery is made within the time limit laid down in paragraph 1.
HungarianA rendeltetési helyig történő szállítás költségei
A. Tender involving the supply of intervention products 1.
HungarianBeszélhetünk még arról is, hogy az állatok szenvedéseiben mérve milyen költségekkel jár a nagy távolságokra való szállítás.
There is also a cost in terms of the animals' suffering in connection with the long journeys.
HungarianÉn megszavaztam belga kollégám, Sterckx úr jelentését a tengeri szállítás szabályozásáról.
in writing. - (FR) I voted in favour of this report by my Belgian colleague, Mr Sterckx, on the regulation of maritime traffic.