HU

szándék {noun}

volume_up
A jelenlegi szándék a projekt átfogó elemzésének elkészítése.
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
Ezeket a megjegyzéseket a megfelelő szövegkörnyezet és szándék szerint kell értelmezni.
These comments must be taken in the context of their content and intention.
A szándék az, hogy a magánszektortól is szerezzenek pénzeszközöket.
The intention is to obtain money from the private sector as well.
szándék (also: cél, célkitűzés, célzás)
Ez minden törekvésünk, rossz szándék szemernyi sincs bennünk irántad, Iorek Byrnison király.
We have no other aim, and certainly no harmful intention toward you, King Iorek Byrnison.
Biztosítanunk kell, hogy a török emberek tudják és megértsék, nincs ilyen hátsó szándék vagy trükk.
We should make sure that the Turkish people know and understand that there is no such hidden aim or trickery.
Igaz az - ahogyan Figueiredo asszony is elmondta -, hogy ez az irányelv szándék szerint a munkavállalókra irányult.
It is true, as Mrs Figueiredo said, that this is a directive that was intended to be aimed at employees.
szándék (also: cél)
A Bizottság nem kezdeményezhet jogi eljárást a szándék megítélése alapján.
The Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
Sparhawk a békés szándék szimbolikus jeleként feltolta sisakrostélyát.
Sparhawk raised his visor in the symbolic gesture of peaceable intent.
Sötét szándék irányította lépéseit, vájta föl szívét, hajtotta az árnyakon át.
Dark intent rode his footsteps, riddled his heart, and spurred him on through the shadows.
szándék (also: kedv, értelem, ész, lélek)
De mintha kezének külön szándék és akarat parancsolt volna: csak forgatta tovább a lapokat, egyre gyorsabban.
But his hands seemed to have a mind and a will of their own; they kept on turning the pages, faster and faster.
Döntése mögött nem volt hátsó szándék, nem akart igazolást ahhoz, hogy meggondolja magát.
This decision had nothing to do with second thoughts, a need to give himself time to change his mind.
Csakhogy, John, számtalan szándék van számtalan ember fejében, a mi országunkkal kapcsolatban, és nem mind barátságosak.
But you see, John, there are a lot of intentions in the minds of a lot of people vis--vis this country, not all of them friendly.
Nem is sejtették, hogy ez a szándék mennyire meg fogja változtatni egész életüket.
Neither boy realized how extreme their determination would become.
Megrendültségemben, elkeseredettségemben képtelen voltam bárkit is elviselni, csupán egyetlen ködös szándék élt bennem: ne tudjanak meg semmit a látomásairól.
I was so bitterly shocked and miserable that I had no patience with anyone, only the vague determination they would not know about his `visions.'
Remélem, hogy ezek az érzelmek azok, amelyek az elnökségét is áthatják majd: a hit az emberi jogokban és az eltökélt szándék, hogy Európa is rendelkezzék ezzel az önérzettel.
I hope that those are the emotions you will bring to the Presidency - the belief in human rights and the determination that Europe shall have that pride too.
szándék (also: mozgás, cél, hajlam, irány)
szándék (also: értelem, jelentés)
Doringék talán minden rossz szándék nélkül, egyszerűen elfelejtették értesíteni, sőt az sem lehetetlen, hogy ő tévesztette el a dátumot.
It was likely enough, indeed, that the Dorings had honestly forgotten, meaning no harm; it was even possible that he himself had mistaken the date.
szándék (also: dolog, cél, feladat, tárgy)
szándék (also: terv, cél)
Én elhiszem, hogy jó barátok vagytok, tiszteletre méltó emberek, és nem rossz szándék lakik bennetek.
I believe you are friends and folk worthy of honour, who have no evil purpose.
A mai vita célja, hogy az uniós szolidaritási szándék konkrét segítséggé váljon és a jövőbeni környezeti katasztrófák megelőzését végiggondoljuk.
The purpose of today's debate is to turn the solidarity intentions of the EU into concrete assistance, and to think about the prevention of future environmental disasters.
Elnémultak, mert a sötét és ismeretlen erdő, itt, a közvetlen közelükben, mint valami nagy és néma, csupa titok szándék, éreztette velük a jelenlétét.
There was a silence, for suddenly the dark and unknown forest, so near at hand, made itself felt as a great brooding presence, full of secret purpose.
A jó szándék dacára ez az állásfoglalási indítvány nem megfelelő; nem teljes.
Despite the laudable intentions, this resolution is incomplete.
(PT) Ez a szándék felfedi az európai politikák szembetűnő hiányosságait az energia terén.
(PT) This resolution reveals the glaring inadequacies of European policies in the field of energy.
Hagyjunk fel a szokásos kiáltványokkal, jól hangzó határozatokkal, szándék-nyilatkozatokkal!
Let us avoid the usual proclamations and fine resolutions, the declarations of intent.
Büszkeség, szándék és állhatatosság a jó Mindenható Úrban.
Pride, resolve and faith in the good Lord Almighty.
- A szándék jó - gondolta, és megadta magát a szerelemnek.
She means well, he thought, and gave himself up for loved.
Döntése mögött nem volt hátsó szándék, nem akart igazolást ahhoz, hogy meggondolja magát.
This decision had nothing to do with second thoughts, a need to give himself time to change his mind.
Well, its the thought that counts, I always say.
Sajnos ez a politikai szándék összességében nem növeli a jogbiztonságot.
Unfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
Elfogadásukhoz természetesen politikai szándék kell .
Naturally, there has to be the political will to adopt them.
Ez csupán politikai szándék kérdése, Reinfeldt úr és Barroso úr.
It is a question of political will, Mr Reinfeldt, Mr Barroso.

Context sentences for "szándék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJørgensen urat azonban a jó szándék vezérelte és több területen is eredményes volt.
Mr Jørgensen, however, has had good intentions and he has succeeded in many areas.
HungarianAz Európai Unió egészét tekintve is látszik a gazdaságra irányuló befektetési szándék.
The European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
HungarianMásrészről viszont felesleges célokat kitűzni, ha elérésükre nincs valódi szándék.
On the other hand, it is useless to set targets if there isn't a will to achieve them.
HungarianHa az én kezemben van fegyver, az önvédelem, de ha az önében, az már támadó szándék.
A gun in my hand is a defensive weapon, but a gun in your hand is an offensive weapon.
HungarianSajnos ez a politikai szándék összességében nem növeli a jogbiztonságot.
Unfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
HungarianEgyes részletek hitelesen hangzanak mondtam , de másokból bűzlik az önigazolási szándék.
'Some of it feels true, but some of it feels a little self-serving,' I said.
HungarianNéha a legjobb szándék is hatalmas szenvedéshez és súlyos következményekhez vezet.
Sometimes the best of intents yield terrible consequences and the finest of feelings sour.
HungarianA szándék szerint ez hatályon kívül helyezné a 2002. évi kerethatározatot.
It was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.
HungarianTudom, hogy jó szándék vezérli, uram, de a maga múltja...messze van a becsületestől!
Your talk is well and good Sir, but your own past is far from laudable.
HungarianEz dicséretre méltó szándék, azonban nem ez a megfelelő fórum ezen ügy megvitatására.
This is a deserving cause, but this is not the right forum in which to discuss the matter.
HungarianA szándék jó, amint az a megkülönböztetés elleni új irányelv tervezetből is látszik.
The intentions are good, as can be seen from the new draft directive against discrimination.
HungarianA jó szándék mellett praktikus dolgokra is szükség van a hatékonysághoz.
Good intentions also require a practical side in order to be effective.
HungarianÉs hogy mi a valódi szándék, azt még ennél is kevesebben fogják tudni.
On a need-to-know basis, even fewer would know what is really intended.
HungarianAzért, mert az érintettek szerint ezekből túl gyakran csak a jó szándék marad.
Because, according to the people they affected, all too often they remained just good intentions.
HungarianAz a gyanúm, hogy e szomorú történet mögött hasonló szándék lakozik.
It's my guess that this unhappy affair you told us about is yet another.
HungarianA dolláros szerelem csupa jó szándék, tiszta lelkiismeret, mindenki mást pedig vigyen el az ördög.
A dollar love had good intentions, a clear conscience, and to Hell with everybody.
Hungarian. - (PT) Az önkéntesség alapdefiníciója a tettekben megnyilvánuló jó szándék.
The most basic definition of volunteering is goodwill in action.
HungarianEzért a szép szavak és a jó szándék kinyilatkoztatása nem elegendő.
Fine words and declarations of good intentions are therefore not enough.
HungarianA szándék, hogy engem maga mellett tartson, kétségkívül szerepet játszott a folyamatban.
Keeping me with him, that was undoubtedly part of what pushed him.
HungarianA jó szándék nagyon hasznos, fontosabb azonban a hatékonyság.
It is very useful to have good intentions, but it is more important to be effective.