"szívélyes" English translation

HU

"szívélyes" in English

HU szívélyes
volume_up
{adjective}

szívélyes (also: barátságos, szíverősítő)
Az FBI mindenféle céggel igyekszik szívélyes kapcsolatokat ápolni.
The FBI has cordial relationships with all manner of businesses.
A kapcsolatunk a Vatikánnal szívélyes, de nem szoros.
Our relations with the Vatican are cordial but not especially close.
Parlamentközi találkozóink keretében szeretném nekik is tolmácsolni szívélyes üdvözletemet.
I would like to extend a cordial welcome to them within the framework of our interparliamentary meetings.
A szívélyes mosoly és a kedves tekintet elpárolgott, mint gőz a hideg levegőben.
The genial smile and gentle disposition evaporated like steam in cold air.
-Látom, hogy néhány napja nem aludt - mondta Holmes a rá jellemző szívélyes közvetlenséggel.
I can see that you have not slept for a night or two, said Holmes, in his easy, genial way.
Szívélyes, magas ember volt, egyszerű, szókimondó és cinikus természetű, amit betegei stimuláló hatásúnak tartottak.
He was a tall genial man, with a casual off-hand, cynical manner that his patients found very stimulating.
szívélyes (also: szíves, engedékeny, nyájas, barátságos)
De Uriens örülni fog, hogy Morgaine szívélyes, és jól fogja kormányozni a házát.
But Uriens will be glad that she is gracious and will rule his home well.
Õlordsága viselkedése nem volt valami szívélyes.
His conduct was certainly not very gracious.
Azt várták tőle, hogy szívélyes házigazda módjára viselkedjen, apám meg egyszerűen képtelen volt erre.
And he was expected to be the gracious host, something my father simply couldn't do.
szívélyes (also: őszinte, bőséges, tápláló, erős)
volume_up
hearty {adj.}
Archer olyan olyan eleven volt tegnap, olyan erős és szívélyes, és
Archer was soso alive yesterday afternoon, so solid and hearty and
Kiszámítottan szívélyes és hamis módon fogadott.
His reception of me was elaborately hearty and false from the first.
A kolostor vezetője magas, nyílt arcú, szívélyes férfi volt, pirospozsgás arccal, fekete szakállal és izmos vállal.
He was a bluff, hearty-looking man with a ruddy face and an imposing black beard.
szívélyes (also: barátságos, békés, baráti, jóindulatú)
szívélyes (also: hirtelen, élénk, szerető, gyengéd)
volume_up
warm {adj.}
Elnök úr, kérem, fogadja az Európai Parlament szívélyes üdvözletét!
A very warm welcome to the European Parliament, Mr President.
Mély elismerésünk és szívélyes köszönetünk az előadónak.
Our warm appreciation and thanks to the rapporteur.
(DE) Elnök asszony, engedje meg, hogy szívélyes üdvözletemet továbbítsam Stavros Dimas úrnak.
(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
szívélyes (also: jóságos, melegszívű)

Context sentences for "szívélyes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSzívélyes köszönetem a Bizottságnak és elnökének, José Manuel Durão Barrosónak is.
My sincere thanks also to the Commission and its President, José Manuel Durão Barroso.
HungarianA britek csöppet sem szívélyes módon átruházták a gúnynevét Pienaarra.
Unkindly, the British had passed his nickname onto the shoulders of General Pienaar.
HungarianKöszönöm és szívélyes üdvözletemet küldöm a látogatócsoportjának.
Mrs McGuinness, thank you, and many greetings to your visitors' group.
HungarianA Tanács nem hivatalos ülésén szívélyes köszönetet mondtak ezért Vassiliou biztos asszonynak.
Commissioner Vassiliou was warmly thanked for that at the informal Council meeting.
Hungarian. - (SL) Szeretném megköszönni a biztos úr szívélyes szavait.
rapporteur. - (SL) I would like to thank the Commissioner for his kind words.
HungarianMindenki nagyon kedves és szívélyes, csak úgy látszik, nem történik semmi.
Everyone is very pleasant and willing - only nothing seems to happen.
HungarianSzívélyes mosollyal bólintott az esküdtek felé, azok pedig akaratlanul is visszamosolyogtak rá.
He nodded and smiled warmly at the jurors, and they couldn't help but smile at him.
HungarianEgy szívélyes bevándorlási hivatalnok értesítette a helyi rabbit az új család érkezéséről.
A kindly immigration official informed the local rabbi of the arrival of the new family.
HungarianÉs semmi okos, logikus, szívélyes magyarázat nincs a saját személyére vonatkozólag sem.
And no reasonable, logical, friendly account of himself whatsoever.
HungarianElőször is, szeretném megköszönni a biztos úr és a képviselők szívélyes megjegyzéseit.
First of all, I wish to thank the Commissioner and all the Members for their friendly comments.
HungarianVégezetül engedjék meg, hogy szívélyes köszönetemet fejezzem ki Gurmai asszonynak a kiváló munkájáért.
Lastly, let me express my warmest thanks to Mrs Gurmai for her outstanding work.
HungarianEngedje meg, hogy átadjam a Vietnami Köztársaság szívélyes üdvözletét.
I too wish to extend the greetings of the Republic of Vietnam.
HungarianÉs annyira szívélyes volt az üzeneteiben, ráadásul nem Marilee vagy más szolga közvetítésével.
And he had done me so many kindnesses through the mail, and not through Marilee or any flunky.
HungarianSzívélyes, igen, elégedett, néha boldog is, de nem ugyanaz a nő.
Kind, yes; content, even happy, at times; but not the same woman.
HungarianAz altábornagy behörpölte a kötelező kortyot, és megköszönte a szívélyes fogadtatást.
The visiting general-lieutenant took the obligatory sip and expressed his thanks for the formal hospitality.
HungarianA látogatók megkönnyebbülten eltették fegyvereiket, a szívélyes fogadtatástól felengedett bennük a feszültség.
The visitors relaxed and put away their weapons, put at ease by the ready laughter.
HungarianDe bőkezű és szívélyes emberek is nemegyszer kimutatták már, hogy tudnak hitványak és kegyetlenek lenni.
Generous and jovial men have been shown to have a mean and cruel side.
HungarianIgen udvarias volt, sőt szívélyes, de a modorában valami arra késztette Willt, hogy résen legyen.
He was being courteous, even welcoming, but there was an edge to his manner that put Will on guard.
HungarianFölemelkedett, de a férfi egy arisztokrata szívélyes mozdulatával intett neki, hogy maradjon csak.
He rose, but the man gestured him to stay seated, one of the aristocracy being nice to the peasants.
HungarianGraham szívélyes, idősebb ember volt, körülbelül hatvanöt éves.
GRAHAM was a kindly elderly man of about sixty-five.