"szó" English translation


Did you mean: sző
HU

"szó" in English

EN
HU

szó {noun}

volume_up
Adja meg, hogy egy szó hány karakterrel lehet kevesebb a keresett kifejezésnél.
Enter the number of characters by which a word can be shorter than the search term.
Itt a hosszú távú kezelési tervekre vonatkozó szabályozásról van szó.
This is about the regulations for long-term management plans.
A kapitalista világban a "versenyképtelen” szó a szociális istencsapásával rokonértelmű kifejezés.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
(EL) Az a nagy szó, amelyik hiányzik a bevándorlási programokból, a "szolidaritás”.
(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
A szó elé tett mínusz jel azt jelenti, hogy csak az számít találatnak, ha a szó nem szerepel.
If a word is prepended by a minus symbol it will match only if that word is not found.
A 17. cikk (2) bekezdésében a "barna" szó helyébe a "sötét sárga" szó lép.
In Article 17 (2) the word brown shall be substituted for the words dark yellow.

Context sentences for "szó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe ha a látomásokra gondolsz, nem emlékszel rá, hogy szó esett volna a házról...
`Yet when you think of the visions, you don't remember speaking of the house...'
HungarianKülönleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
HungarianKülönös volt, hogy hiába jött rá minderre, mégsem tudta felfogni, miről van szó.
It was strange to have it all figured out and yet not understand the sense of it.
HungarianMa kell tennünk a jobb jövőért, akár a sportról, akár más területről legyen szó.
We should act today for a better future, whether in football or in other areas.
Hungarian- Csak most emlékszem - szólt a láma, mintha valami egészen új dologról volna szó.
'Now do I remember' - the lama spoke as though it were a wholly new proposition.
HungarianCsak nem Ariadne Oliverről, az írónőről van. szó? kérdezte Garroway érdeklődve.
Do you mean Mrs. Ariadne Oliver, the writer? asked Garroway with some interest.
HungarianErről van szó, meg egy rövid kis időtöltésről fárasztó utunkon az Emberek Földjén.
That, and our brief amusement on this tiresome journey through the Lands of Men.
HungarianEzután a két régi barát szó nélkül kezet rázott, és Kealty távozott az épületből.
The two old friends shook hands and Kealty made his way back out of the building.
HungarianÖsszefoglalva, az ashraf-i tábor lakóinak egyéni emberi jogairól van tehát szó.
In short, this is about the individual human rights of the people in Camp Ashraf.
HungarianDe amit én még elmondanék, az a letétek ügye, és itt is a szolidaritásról van szó.
But what I can also say, this business of deposits, here it is about solidarity.
HungarianKözöltem velük, hogy Casmir király küldötte vagyok, mire szó nélkül beengedtek.
I named myself the emissary of King Casmir, and they let me pass without emotion.
HungarianMivel nem jogalkotási aktusról van szó, nem kerül sor vitára és módosításokra.
As it is not a legislative text, there is no debate and there are no amendments.
HungarianNem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros értelmében vérét ontsad.
And there is never any need for him to suffer, or for blood actually to be spilt.
HungarianEzenkívül fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem egy elszigetelt esetről van szó.
On the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.
HungarianAz átláthatóságról van szó, de azért az általános udvariasságra is szükség van.
We are talking about transparency and there is also a need for common courtesy.
HungarianAmikor megkülönböztetésről van szó, általában ezek a problémák nem kerülnek elő.
Normally, when people speak of discrimination, they do not address these problems.
HungarianNem arról van szó, hogy magunknak kérünk pénzt, mint ahogyan a sajtó állította.
It is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
HungarianRadun gróf istenfélő ember, ezért szó nélkül be fogja engedni a pandion lovagokat.
Count Radun is a pious man and he'll admit the Church Knights without question.
HungarianDe miféle harcról lehet szó ilyen ellenséggel szemben, mint a Boszorkánymester?
But what sort of fight could he manage against an enemy like the Warlock Lord?
HungarianAddig szó sem lehet forradalomról Angliában, míg fikuszok virítanak ablakainkban.
There will be no revolution in England while there are aspidistras in the windows.