"szükség" English translation

HU

"szükség" in English

HU szükség
volume_up
{noun}

szükség (also: kellék, szűkösség, ínség, nyomor)
Tele van kompromisszumokkal, amelyekre a vita e szakaszában talán még szükség van.
It is full of compromises, which are probably a necessity at this stage of the debate.
Hirtelen, szorongató szükség, egy villanásnyi ötlet, gyors kivitelezésben.
A sudden dire necessity, a flash of inspiration, rapid execution.
Így szükség van más helyszínekre is, különösen a költségek mérséklése érdekében.
So, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
volume_up
need {noun}
Szükség van kutatásokra, különösen az erdőtüzek korlátozásának módjait illetően.
There is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
Semmi szükség arra, hogy Ukrajna belső vitái nemzetközi szintre kerüljenek.
There is no need for internationalisation of the internal controversies in Ukraine.
Most már nem volt szükség tervre, nem volt szükség választásra.
There was now no need to plan, no need to decide.
Mindezt a szükség, a csüggedés pillanatában.
All this in a moment of great need and distress.
szükség (also: kényszerhelyzet, szorultság)
szükség (also: kényszerhelyzet, szorultság)
szükség (also: hiány, igény, nyomor, szűkölködés)
volume_up
want {noun}
Bár nem akart, szükség volt erre, hogy összetarthassa a családot.
She did not want to, but she needed to in order to keep the family together.
Nem pihenhetünk a babérjainkon, mert olyan emberekre van szükség, akik akarják Európát, és akiknek jövőképük van Európáról.
We cannot rest because we need people who want Europe and have a vision of Europe.
Azután szükség lesz egy rátermett parancsnokra, de nem magamra gondoltam.
I want someone to take the helm as leader-but I don't intend for it to be me.

Context sentences for "szükség" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianErre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
This is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
HungarianUgyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
However, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
HungarianEz üdvözlendő fejlemény, de természetesen további intézkedésekre is szükség van.
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
HungarianEzek azonban politikai akarattal kezelhetők,így nincs szükség erre a szerződésre.
However, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
HungarianSolana úr már elmagyarázta, hogy a bombakészítéshez mindössze uránra van szükség.
Mr Solana has explained to us that uranium is all that is needed to make a bomb.
HungarianEzek a számok azt bizonyítják, hogy szükség van a kötelező erejű intézkedésekre.
All these figures prove that it is now necessary to introduce binding measures.
HungarianGondolom nem tudják, hogy 5 korsó vízre van szükség egy korsó sör elészítéséhez.
I bet you didn't know, it takes about 5 pints of water to make a pint of beer.
Hungarian- Vagyis akkor az első igazolójegyére lenne szükség - ingatta a fejét Mr.
I suppose it's his rookie card you'd be interested in, Mr. Gaunt said regretfully.
HungarianEgy olyan üzletben, mint ez, szükség van valakire, aki nem sértődős természet.
In a business like this you got to have somebody around that don't get offended.
HungarianValamennyi intézmény és valamennyi tagállam együttes erőfeszítésére van szükség.
A collective effort from all the institutions and all the Member States is needed.
HungarianNincs szükség arra, hogy én is mindig ott legyek, és ezzel ők is egyetértenének.
It does not always require me to be there as well, and they would agree with that.
HungarianÚj eszközökre van szükség a vidéki területek demográfiai problémáinak kezelésére.
New instruments are required to tackle the demographic problems in rural areas.
HungarianElőször is, a Lisszaboni Szerződés lehető leggyorsabb ratifikálására van szükség.
Firstly, ratification of the Treaty of Lisbon is needed as quickly as possible.
HungarianA hajóbontás problémájának globális megoldására még mindig sürgősen szükség van.
A global solution to the problem of ship dismantling is still urgently needed.
HungarianNem fér a fejembe, hogy valaki csak úgy gyilkol, ha nincs feltétlenül szükség rá.
It seems so stupid to go and commit a murder unless it's absolutely necessary.
HungarianNem fedte fel előttem, hogy mikor, hogyan, ki által és mi okból lesz rám szükség.
She did not reveal to me just when, and how, and needed by whom or what cause.
HungarianNem akart elutazni Londonból, a helyén akart lenni, ha hirtelen szükség lenne rá.
He refused to leave London, preferring to be on the spot in case of emergency.
HungarianTudjuk, mire van szükség - ez az idő felében csak játék a szavakkal.
Frankly, we know what is needed; this is just playing with words half the time.
HungarianA kreativitáshoz ösztönzésre és fejlesztésre van szükség kora gyermekkortól kezdve.
Creativity requires stimulation and development from the earliest years of life.
Hungarian- a mikroszkóp használatakor néhány 9 cm átmérőjű Petri- csészére van szükség,
- WHEN USING THE MICROSCOPE A NUMBER OF 9 CM DIAMETER PETRI DISHES ARE NEEDED ,