"szünet" English translation

HU

"szünet" in English

EN

HU szünet
volume_up
{noun}

szünet (also: rés, nyílás, hasadás, törés)
volume_up
break {noun}
Automatikusan futtatja a bemutatót, és rövid szünet után újraindítja azt.
Runs the presentation automatically, and restarts it again after a break.
Azonban az emberek nem gépek, amelyek szünet nélkül képesek dolgozni.
Yet human beings are not machines, able to work through without a break.
A nyári szünet után az iskolagyümölcs nem az égből fog az iskolákra hullani.
School fruit will not simply rain down on schools after the summer break.
Kis szünet után Gutman, utánozva Spade vállrándítását, átvette a borítékot.
Gutman, after a little pause, imitated Spade's shrug and accepted the envelope.
Kis szünet állt be, amíg mindnyájan kissé rendbeszedték a gondolataikat.
There was a pause for a general readjusting of ideas.
- Szünet, azután David Letterman hangja: - Százhuszonhét.
A pause, then the voice of David Lettertman: 'One hundred and twenty-seven.
A fények kigyúltak, szünet következett.
The house-lights came on, and it was time for the intermission.
It's not even intermission.
Mintha a szünet után érkeztem volna a moziba.
I feel like I came into a movie just after the intermission.
Az istentisztelet után szünet következett a játékokig.
After the service, there was an interval before the games.
A többi vendég is követte őket tisztelettudó szünet után.
The other guests followed at a respectful interval.
Aztán hosszabb szünet után: Ford az égben! káromkodott.
Then, after a long interval of listening, Ford in Flivver! he swore.
szünet (also: mozgástér, pihenő)
szünet (also: megállás)
volume_up
cease {noun}
Valahányszor egy beteg gyógyultan ment el, a körülállók kiáltással üdvözölték, diadalmenetben hordozták, és szünet nélkül ezt ismételték:
Every time that a sick person went away healed, the people applauded, carried him in triumph, and ceased not to repeat -
Ezért legyetek éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szünet nélkül, könnyek között figyelmeztettelek benneteket.
Therefore watch, keeping in memory that for three years I ceased not with tears to admonish every one of you, night and day.
volume_up
check {noun}
A pause as Owen checked his watch.
szünet (also: befolyás, hatalom, támasz, tartó)
volume_up
hold {noun}
Kezében Chelsea Ablaktisztítók Egyesülete feliratú egyensapkát tartott, és szünet nélkül gyűrögette.
In his hand he held a uniform hat bearing the legend Chelsea Window Cleaners Association which he twirled awkwardly.
Egy hangosabb hangot hallott, majd szünet következett, és arra gondolva, hogy üdvözölték, felnézett egy mosolygó fiú szemébe, aztán folytatta tovább a munkáját.
He heard a louder voice followed by a pause, and, judging that he had been hailed, he glanced up, held a grinning Boy's eye for a moment, then deliberately went back to his work.
szünet (also: rés, nyílás, alkóv, rejtekhely)
volume_up
recess {noun}
Rövid szünet után Drummond indítványt tesz az esküdtszék valamennyi tagjának felmentésére.
AFTER A SHORT RECESS, Drummond makes a formal morion to dismiss the entire panel.
A szünet után bejelenti, hogy a védelem befejezte a bizonyítást.
He announces after recess that the defense rests.
Véleményem szerint erre a rövid nyári szünet után sor kerülhet.
I believe that can be done shortly after the summer recess.
szünet (also: nyugalom, csend, hallgatás, feledés)
Hosszú szünet után a fordítógépből halk hang válaszolt.
After a longish silence came the calm voice of the translating box.
Némi szünet után más hangon folytatta: Búcsúzni jöttünk.
After a silence, We've come to say good-bye, he went on in another tone.
Azt hiszem, nem mondta a Vadember némi szünet után.
I suppose not, said the Savage after a silence.
Ott állt, közvetlenül a szünet előtt, a délutáni menet végén, és ránézett az idegenre.
He stood, just before the break, at the end of the afternoon session, and he looked at the alien.

Context sentences for "szünet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz egymással szünet nélkül társalgó sirályokkal teli égbolt tisztán ragyogott.
The sky was clear and full of sea gulls talking incessantly among themselves.
HungarianGyakorlatilag szünet nélkül bizonygatnom kell, hagy tényleg szeretem mondta.
I have to reassure her that I really love her practically incessantly, he said.
HungarianÜdv, Lillias köszöntötte a köpenyes, fátylat viselő, szünet nélkül kiabáló nőt.
'Hello, Lillias,' he said to the robed and veiled woman who had been shouting at him.
HungarianEgy kis szünet után száraz hangon folytatta: Akarja, hogy azonnal elmenjek?
She paused and said in a matter-of-fact voice, Would you like me to leave now?
HungarianHosszabb szünet után tértem vissza, hogy Lady Ravenscroft mellett legyek.
Lady Ravenscroft's sister was living with her also about that time, was she not?
HungarianKis szünet után Henry megkérdezte, nem segítene-e neki felállítani a kidőlt táblát.
After a moment, Henry asked her if she would help him set his sign up again.
HungarianKis szünet után hozzátette: De az a Rice Screen radar aggaszt egy kicsit.
She paused for a moment, then added, But that Rice Screen radar has me worried.
HungarianKis szünet után tette csak hozzá: Olyan dolgok, amik nagyon fontosak nekem.
He thought for a moment before adding, Things that are very important to me.
HungarianAmikor kis szünet volt a forgalomban, átkelt az úttesten, és belépett a kórházba.
After waiting for a gap in traffic, Pittman crossed toward the hospital.
HungarianAztán egy-két másodpercnyi szünet után megkérdezte: Mit mondott... a gonoszságról?
She was silent for a moment or two, and then said, What did she say--about wickedness ?
Hungarian- Rövid szünet után hozzátette: - És Marshall kapitánynak régi jó barátja.
He paused and added: And she is a very old friend of Captain Marshall's.
HungarianMiután állítólag meggyilkolták Kubában, ötéves szünet következett.
After he was allegedly gunned down in Cuba, there had been a five-year drought.
HungarianAz asszony rövid szünet után folytatta: Találkozott mostanában Battle főfelügyelővel?
She was silent for a moment or two, then said, Have you seen Superintendent Battle lately?
HungarianSzünet nélkül morgott, de ezt maga sem tudta; minden figyelme a szobára összpontosult.
It was unaware of its own steady growl; all of its concentration was focused on the room.
HungarianA Carolina államban megjelenő újságok szünet nélkül cikkeztek "a Nagy Sasfészek titkáról".
The Carolina newspapers had flaring headlines, The Mystery of Great Eyrie!
HungarianEz bizony igazolható álláspont szólalt meg egy pillanatnyi szünet után Geraszimov.
That is a defensible opinion, Gerasimov commented after a moment.
HungarianMarlowe mondta a lány kis szünet után , én semmi ilyesmit nem képzelek Orrinról.
Please, Mr. Marlowe, she said at last, I don't think anything of the sort about Orrin.
HungarianA Közel-Keleten a bibliai idők óta dúlnak vallási háborúk, gyakorlatilag szünet nélkül.
Rick, there have been religious wars in this region for virtually all of recorded history.
HungarianA lány azonban azt hitte, hogy a szünet talán csak átmeneti, így továbbra is szorította a gombot.
She thought the surrender might be only a trick, so she main-tained a firm grip.
Hungarian- Kis szünet után még hozzátette: - No, persze, ha még itt lesznek egyáltalán.
He paused, then added: 'If you're still around at all, accourse.'