HU

szünet {noun}

volume_up
Automatikusan futtatja a bemutatót, és rövid szünet után újraindítja azt.
Runs the presentation automatically, and restarts it again after a break.
Azonban az emberek nem gépek, amelyek szünet nélkül képesek dolgozni.
Yet human beings are not machines, able to work through without a break.
A nyári szünet után az iskolagyümölcs nem az égből fog az iskolákra hullani.
School fruit will not simply rain down on schools after the summer break.
Kis szünet után Gutman, utánozva Spade vállrándítását, átvette a borítékot.
Gutman, after a little pause, imitated Spade's shrug and accepted the envelope.
Kis szünet állt be, amíg mindnyájan kissé rendbeszedték a gondolataikat.
There was a pause for a general readjusting of ideas.
- Szünet, azután David Letterman hangja: - Százhuszonhét.
A pause, then the voice of David Lettertman: 'One hundred and twenty-seven.
The house-lights came on, and it was time for the intermission.
It's not even intermission.
Mintha a szünet után érkeztem volna a moziba.
I feel like I came into a movie just after the intermission.
Az istentisztelet után szünet következett a játékokig.
After the service, there was an interval before the games.
A többi vendég is követte őket tisztelettudó szünet után.
The other guests followed at a respectful interval.
Aztán hosszabb szünet után: Ford az égben! káromkodott.
Then, after a long interval of listening, Ford in Flivver! he swore.
szünet (also: megállás)
Valahányszor egy beteg gyógyultan ment el, a körülállók kiáltással üdvözölték, diadalmenetben hordozták, és szünet nélkül ezt ismételték:
Every time that a sick person went away healed, the people applauded, carried him in triumph, and ceased not to repeat -
Ezért legyetek éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szünet nélkül, könnyek között figyelmeztettelek benneteket.
Therefore watch, keeping in memory that for three years I ceased not with tears to admonish every one of you, night and day.
A pause as Owen checked his watch.
Kezében Chelsea Ablaktisztítók Egyesülete feliratú egyensapkát tartott, és szünet nélkül gyűrögette.
In his hand he held a uniform hat bearing the legend Chelsea Window Cleaners Association which he twirled awkwardly.
Egy hangosabb hangot hallott, majd szünet következett, és arra gondolva, hogy üdvözölték, felnézett egy mosolygó fiú szemébe, aztán folytatta tovább a munkáját.
He heard a louder voice followed by a pause, and, judging that he had been hailed, he glanced up, held a grinning Boy's eye for a moment, then deliberately went back to his work.
Rövid szünet után Drummond indítványt tesz az esküdtszék valamennyi tagjának felmentésére.
AFTER A SHORT RECESS, Drummond makes a formal morion to dismiss the entire panel.
A szünet után bejelenti, hogy a védelem befejezte a bizonyítást.
He announces after recess that the defense rests.
Véleményem szerint erre a rövid nyári szünet után sor kerülhet.
I believe that can be done shortly after the summer recess.
Hosszú szünet után a fordítógépből halk hang válaszolt.
After a longish silence came the calm voice of the translating box.
Némi szünet után más hangon folytatta: Búcsúzni jöttünk.
After a silence, We've come to say good-bye, he went on in another tone.
Azt hiszem, nem mondta a Vadember némi szünet után.
I suppose not, said the Savage after a silence.
Ott állt, közvetlenül a szünet előtt, a délutáni menet végén, és ránézett az idegenre.
He stood, just before the break, at the end of the afternoon session, and he looked at the alien.

Context sentences for "szünet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianAz egymással szünet nélkül társalgó sirályokkal teli égbolt tisztán ragyogott.
The sky was clear and full of sea gulls talking incessantly among themselves.
HungarianGyakorlatilag szünet nélkül bizonygatnom kell, hagy tényleg szeretem mondta.
I have to reassure her that I really love her practically incessantly, he said.
HungarianÜdv, Lillias köszöntötte a köpenyes, fátylat viselő, szünet nélkül kiabáló nőt.
'Hello, Lillias,' he said to the robed and veiled woman who had been shouting at him.
HungarianElizabeth látta, hogy nem kap bővebb választ, s rövid szünet után hozzátette:
She found that she was to receive no other answer, and, after a short pause added:
HungarianKis szünet után Gutman, utánozva Spade vállrándítását, átvette a borítékot.
Gutman, after a little pause, imitated Spade's shrug and accepted the envelope.
HungarianEgy kis szünet után száraz hangon folytatta: Akarja, hogy azonnal elmenjek?
She paused and said in a matter-of-fact voice, Would you like me to leave now?
Hungarian- Látom, nagyon kis parkjuk van - szólalt meg ismét Lady Catherine, rövid szünet után.
You have a very small park here, returned Lady Catherine after a short silence.
HungarianHosszabb szünet után tértem vissza, hogy Lady Ravenscroft mellett legyek.
Lady Ravenscroft's sister was living with her also about that time, was she not?
HungarianKis szünet után Henry megkérdezte, nem segítene-e neki felállítani a kidőlt táblát.
After a moment, Henry asked her if she would help him set his sign up again.
HungarianCarlos rövid szünet után megkérdezte: Mit gondol, hogy keletkezett a Világmindenség?
Carlos ended a short pause by asking, How do you think the universe started?
HungarianKis szünet után hozzátette: Még szerencse, hogy olyan sok sziget van a világon.
It's lucky, he added, after a pause, that there are such a lot of islands in the world.
HungarianKis szünet után hozzátette: De az a Rice Screen radar aggaszt egy kicsit.
She paused for a moment, then added, But that Rice Screen radar has me worried.
HungarianKis szünet után tette csak hozzá: Olyan dolgok, amik nagyon fontosak nekem.
He thought for a moment before adding, Things that are very important to me.
HungarianAmikor kis szünet volt a forgalomban, átkelt az úttesten, és belépett a kórházba.
After waiting for a gap in traffic, Pittman crossed toward the hospital.
HungarianAztán egy-két másodpercnyi szünet után megkérdezte: Mit mondott... a gonoszságról?
She was silent for a moment or two, and then said, What did she say--about wickedness ?
HungarianElizabeth a szokásos módon felelt, majd egy pillanatnyi szünet után hozzátette:
She answered him in the usual way, and after a moment's pause, added:
HungarianRövid szünet után Drummond indítványt tesz az esküdtszék valamennyi tagjának felmentésére.
AFTER A SHORT RECESS, Drummond makes a formal morion to dismiss the entire panel.
HungarianA nyári szünet után az iskolagyümölcs nem az égből fog az iskolákra hullani.
School fruit will not simply rain down on schools after the summer break.
Hungarian- Újabb két másodperces szünet után Tom Brokaw tévékommentátor szólalt meg a szalagon.
Another two-second pause, and then Tom Brokaw spoke from the tape recorder.
HungarianKis szünet után megszólaltam: Önök sok mindent hisznek, mert hinni akarják.
After a pause I said: Youre believing a lot of this because you want to.