"szellem" English translation

HU

"szellem" in English

HU szellem
volume_up
{noun}

1. general

A kertben ólálkodó látogató nem egy átlagos szellem volt, sőt talán nem is szellem.
The visitor on the lawn was not an ordinary ghost, maybe not a ghost at all.
A szellem hatalmasat visított és elállta a kijáratot átlátszó testével.
The ghost emitted an unworldly screech as it blocked the door with its transparent body.
Szellem üdvözlése jeléül bólintott egyet, Sally pedig szokása szerint elvigyorodott.
Ghost nodded greeting, and Sally gave him her usual sardonic grin.
szellem (also: szándék, kedv, értelem, ész)
volume_up
mind {noun}
Csupán a szellem birodalmának materialista megközelítései.
These were a materialist's way of describing a state of mind.
Megálltam, előreküldtem a Szellem-Ajándokot, hogy kutassa át a szobákat.
I stopped and sent the Mind Gift before me to search out the rooms.
De még helyesebb, ha azt mondjuk: csak a szellem képes teljes elragadtatásra.
But we may even say more: the mind alone is capable of perfect rapture.
szellem (also: démon, dzsinn)
volume_up
djinni {noun} (djinn)
Úgy vélem, nagyszerűen feldíszítették ezt a termet a portugál elnökség nyakkendőivel, és olyan testületi szellem alakult ki a Tanácsban, amelyet soha nem gondoltunk lehetségesnek.
I believe you have greatly adorned this Chamber with your Portuguese Presidency ties, and you have generated an esprit de corps in the Council that we should never have thought possible.
szellem (also: démon, dzsinn)
volume_up
jinnee {noun} (jinn)
szellem (also: démon, dzsinn)
volume_up
jinni {noun} (jinn)
szellem (also: hangulat, közszellem)
volume_up
morale {noun}
Ezt látván a közemberek is visszahúzódtak, s a szellem jóvátehetetlenül megromlott.
Watching this, the lower ranks had suffered a staggering setback to morale.
szellem (also: üvegbura, roló, roletta, homály)
volume_up
shade {noun}
Úgy érezte, Kether egy szellem, olyan valakinek az árnyéka, aki a régmúltban élt, vagy talán egész elmúlt életeinek megtestesülése.
He felt that Kether was a spirit, the shade of some being who had lived far in the past, or perhaps a representation of all his past lives.
szellem (also: kísértet, menedék, homály, árnyék)
volume_up
shadow {noun}
Az a szellem akkor a brit kormány egyik titkosügynökének a nyoma volt.
That shadow was a covert operative for the British government.
Illó, a szellem, aki mellé szegődött, elmesélt pár titkot.
Wither, the shadow wraith that had adopted Udinaas, had whispered some truths.
How many shadow wraiths obliterated?
szellem (also: lélek, ember)
volume_up
soul {noun}
Valami vállalkozó szellem, háromlábbal és kurblis kamerával.
Some intrepid soul with a tripod and a wind-up camera.
Mi az, ami két idegent összehoz, hogy testüket egy szellem egyesítse?
What is it that brings two strangers together so that one soul inhabits two bodies?
A halál közeledésére a szellem apró magva ugyanúgy összeolvadt húsoddal, mint ahogy az energiája már egyesült a lelkeddel.
For surely as inevitable death came to your body, the spirit's tiny core merged with the flesh of your body as its energy had already merged with your soul.
szellem (also: kísértet)
The specter, the spook, the ghost.
Úgy látszott, inkább suhan, mint megy, mintha szellem lett volna, nem igazi ember.
He seemed to glide rather than walk, as if he were a specter instead of a real man.
Õ volt a fantom, a szellem, amely Gordont immár hónapok óta kísértette... az egyetlen hazugság, ami horderejét tekintve az ő csalárd fondorlatához volt mérhető.
This was Gordon’s ghost the specter that had haunted him for months now the only lie he had ever met to match his own damnable fraud.
szellem (also: kísértet)
A szellem felemelte sisakrostélyát, és Sparhawk megpillantotta az ismerős arcot.
The spectre raised its visor, and Sparhawk saw a familiar face.
Az infláció olyan szellem, amely ismét kísérti a tagállamokat.
Inflation is a spectre that once again haunts the Member States.
. - (PL) Az Északi-sarkvidék felett szellem lebeg.
A spectre is hovering over the Arctic.
szellem (also: alkohol, kísértet, kedv, bátorság)
volume_up
spirit {noun}
Könyörögtem neki, hogy óvakodjon a szellemtől, és a szellem hatalmától.
I begged her to beware of the spirit and the spirit's power.
Ez a szellem fogja tehát áthatni a bizottsági intézkedések koordinációját.
This will therefore be the spirit in which the Commission's measures are coordinated.
Védj meg minket ettől a szellemtől, ha gonosz szándékkal jött ez a szellem!
Protect us from this spirit if evil is the intent of this Spirit.
szellem (also: kísértet, hazajáró lélek)
volume_up
spook {noun}
The specter, the spook, the ghost.

2. "kopogó szellem"

szellem (also: kísértet)
Ez a szellem egyre erősebb, és egyre veszélyesebb.
This poltergeist is growing increasingly more violent.
A plakettet és a hifilejátszót sajnos később darabokra zúzta egy dühös kopogtató szellem.
The plaque and the music system were later smashed to bits by an angry poltergeist.
Hallottam amikor Dwight azt mondta a Professzornak... hogy egy szellem van a házban... és, hogy nagyon veszélyes.
I heard Dwight tell the Professor... there could be a poltergeist in the house... and that we could all be in danger!

Context sentences for "szellem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA szellem aurája dühtől és felháborodástól lüktetett, amikor a vendigóról hallott.
Its aura pulsed, flaring in indignation and rage as he told it of the wendigo.
HungarianHa Claudia volt, akkor Claudia még nem távozott a tiszta szellem birodalmába.
If it was Claudia, then Claudia has not gone on into a purely spiritual realm.
HungarianTudtommal Aelia meglehetősen kritikus szellem, ha érted, hogy mire gondolok.
From what I know of Elia she's rather critical, if you understand what I mean.
Hungarian- kérdezte a harmadik szellem.
Was there not another intruder, fighting this hungry thing? the third guardian asked.
HungarianAz alap további célja a vállalkozói szellem és az önfoglalkoztatás elősegítése.
The fund is also intended to promote entrepreneurship and self-employment.
HungarianA vállalkozó szellem újra felkiáltott, de ő nem hagyta, hogy elvonja a figyelmét.
The adventurer had begun to shout something, but he ignored her agitation.
HungarianA hazafias szellem - ki gondolta volna? - még nem halt ki a kongresszusból.
There still was true patriotism in the Congress, much to the surprise of everyone.
HungarianAzt hiszik róluk, hogy tisztátalan szellem szállta meg őket, és állatként kezelik őket.
They are thought to be possessed by unclean spirits and are treated as animals.
HungarianTalálékonyság, energia, szellem, stílus, vonzerő mindenért kemény valutában kell fizetni.
Invention, energy, wit, style, charm - theyve all got to be paid for in hard cash.
HungarianFurcsa szerzet vagy te suttogta a szellem, aki a víz mellett kuporgott.
Youre a strange one, the wraith whispered from where it crouched by the water.
HungarianA legfontosabb, amit tudni kell, hogy minden szellem rendelkezik valamiféle szervezettel.
But the main thing is to understand that all spirits have a kind of organization.'
HungarianHát jó, eszesnek eszes, de szellem nem szorult belé; indulatos, álnok, önző...
All right; bright but not intellectual; impulsive, dishonest, greedy--
HungarianA szellem széles, ívelt vállai között kidudorodás látszott, ami akár a lény feje is lehetett.
Between its wide, humped shoulders there was a knob that might have been a head.
HungarianOlyan volt, mintha egy ördögi szellem kerítette volna hatalmába a várost.
It was as though some huge evil intelligence were brooding over the town.
HungarianÉs csak reménykedni tudott, hogy belőle sem halt még ki a harci szellem.
He only hoped that, like the B-52, he had a little fight left in him yet.
HungarianEz az az együttműködő szellem, ami segít megoldani Európa problémáit.
It is this kind of cooperation that I consider necessary to solve European problems.
HungarianKétségtelenül Lidérc a leghatalmasabb szellem, de vannak hazajáró lelkek is.
Goblin is without a doubt the most potent of the spirits, but there are ghosts here as well.
HungarianÉbredj, Sir Sparhawk szólította meg a szellem tompa, élettelen hangján.
'Awaken, Sir Sparhawk,' the figure commanded in a chillingly hollow tone.
HungarianA legtöbb kóborló szellem mindig abban a ruhában van, amiben meghalt.
Other lingering spirits manifest only in the clothes they were wearing when they died.
HungarianA fényben szétfoszlik a szellem, mint ahogy a szél széttépi a ködöt.
Light parts the fabric of the ghosts like a gust of wind tatters the fog.