HU szerepel
volume_up
{verb}

1. general

- Ez a lehetőség nem szerepel a számításaimban.
It does not figure in my calculations, Hari said, quite truthfully.
A számot azért hangsúlyozom, mert a Lisszaboni Szerződésben nem ez a létszám szerepel.
I underline this figure because it is not the one foreseen in the Treaty of Lisbon.
Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy az atomenergiánál a 7-es szám szerepel.
I would remind you that there is a figure of 7 for nuclear.
szerepel (also: megjátszik, előad, eljár, játszik)
A Gallop és a Banshees egyformán jól szerepel.
The Gallop and the Banshees are play,ing equally, so far.
Gondolja, hogy az ETI szerepel majd a félidős értékelésben és az állapotfelmérésben is?
Do you think that the EIT will play a role in the mid-term review and the Health Check as well?
Ezek a fickók azonban nem félnek, az óvatosság nem szerepel a szótárukban.
But these fellows aren't afraid playing safe isn't really in their vocabulary.
szerepel
Harmadszor: megfigyeltem, hogy az "atom” szó nem szerepel az állásfoglalásban.
Thirdly, I notice the word 'nuclear' does not appear in the resolution.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy ez nem szerepel a Pieper-jelentésben.
We regret that this does not appear in the Pieper report.
A "könyv” szó nem egyszer szerepel az előttünk lévő szövegben.
The word 'books' does not appear a single time in the text before us.
szerepel
Sosem gondoltam volna, hogy csak mert olvastam egy regényt, amiben egy sorozatgyilkos szerepel, akkor ő valami módon az összes amerikait képviseli.
But it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer that he was somehow representative of all Americans.
A szív-átültetések tekintetében hazám Európában az utolsók között szerepel, pedig eredményeink kitűnőek, nemzetközi összehasonlításban is az elvárásnak megfelelnek.
As regards heart transplants, my own country has outstanding results, performing well in international comparisons, but we are at the bottom of the list in Europe.
Gondolja, hogy az ETI szerepel majd a félidős értékelésben és az állapotfelmérésben is?
Do you think that the EIT will play a role in the mid-term review and the Health Check as well?
szerepel
szerepel (also: előad, állít, kijelent, vall)

2. "vinek a szerepét játsza"

Felszámoló az a gazdasági társaság lehet, amely a felszámolók névjegyzékében szerepel.
A company that appears in the list of liquidators may act as liquidator.
Úgy hallottam, ő is szerepel ebben a jövendölési színjátékban.
I have heard she's participating in your act.
Központi javaslatként szerepel az egységes piacról szóló jogszabályban is, amelyet 2010. október 27-én fogadtak el.
It is also quoted as a key proposal in the Single Market Act, which was adopted on 27 October 2010.

3. "listán"

szerepel
Valóban igaz-e az, hogy nem szerepel a veszélyes anyagok Uniós listáján?
Is it really true that it is not included in the EU's Hazardous Waste List?
Emiatt is szerepel a törvényi párbeszéd az általános projektben.
This is also the reason why the statutory dialogue is included in the overall project.
Sajnálatos módon ez a hozzájárulás nem szerepel a nemzeti statisztikákban és elszámolásokban.
Unfortunately, this contribution is not included in national statistics and accounts.

4. theatre

szerepel
Felszámoló az a gazdasági társaság lehet, amely a felszámolók névjegyzékében szerepel.
A company that appears in the list of liquidators may act as liquidator.
Úgy hallottam, ő is szerepel ebben a jövendölési színjátékban.
I have heard she's participating in your act.
Központi javaslatként szerepel az egységes piacról szóló jogszabályban is, amelyet 2010. október 27-én fogadtak el.
It is also quoted as a key proposal in the Single Market Act, which was adopted on 27 October 2010.

5. "rádióban"

Az asztma, az asztmás rohamot kiváltó okai között pedig első helyen szerepel a légszennyezés.
First among the causes that trigger asthma and asthma attacks is air pollution.

6. film & TV: "televízióban"

Context sentences for "szerepel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKülönleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
HungarianEz a szavazás azonban nem a deregulációról szól, mely már szerepel a Szerződésben.
However this vote does not concern deregulation, which is already in the treaty.
HungarianA Bizottság által éppen most elfogadott véleményben ez egyértelműen szerepel.
The opinion that the Commission has just adopted makes explicit mention of that.
HungarianA helyi rendőrség bűnügyi nyilvántartójában nem szerepel senki Peter Denning néven.
The local police don't have any criminal record for someone named Peter Denning.
HungarianEz a szavazás azonban nem a deregulációról szól, mely már szerepel a Szerződésben.
This vote does not, however, concern deregulation, which is already in the treaty.
HungarianMivel 13 személy szerepel a listán, a felszólalásokat 1 perc után megszakítom.
We will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
HungarianAz EU 2020 gazdasági stratégia megvitatása természetszerűleg szerepel a napirenden.
The debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
Hungarian- Az ilyen elemzésekben általában szerepel az optimálisan szilárd tudat" kifejezés.
I've skipped over the hard parts, but they will be on the homework assignment.
HungarianA jelentésben sok minden szerepel, amivel az Elnökség és a Tanács egyet tud érteni.
There is much in the report with which the Presidency, and the Council, can agree.
HungarianVagy ahogy az állásfoglalás (12) bekezdésében szerepel, az a "legfőbb szereplő”?
Or, as it says in paragraph 12 of the resolution, is it the 'major player'?
HungarianA választásmegfigyelési iránymutatásokban szerepel egy külön szakasz a nőkről.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Hungarian. - A terrorizmus elleni küzdelem régóta e Ház prioritásai között szerepel.
in writing. - The fight against terrorism has been high on the agenda of this House.
HungarianDe vajon mit mond Ralph, az egyetlen férj, aki a rovatban az első helyen szerepel?
And what was Ralph, the only man who's listed first in this column, saying?
HungarianEnnis Rafferty eltűntként szerepel a feljegyzésekben, ezért nincs rajta a sziklán.
Ennis Rafferty is on the books as a disappearance, so he's not on the rock.
HungarianEzek a fickók azonban nem félnek, az óvatosság nem szerepel a szótárukban.
But these fellows aren't afraid playing safe isn't really in their vocabulary.
HungarianHelyesen állapította meg, hogy López Garrido úr neve szerepel a felszólalók listáján.
You were right when you said that Mr López Garrido is on the list of speakers.
HungarianAmi meg Ashlart illeti, ki ez a szent, aki nem is szerepel az egyházi kalendáriumban?
And as for St. Ashlar, who was this saint who had no feast in the church calendar?
HungarianAz elkövetkező G20-csúcstalálkozó napirendjén - most először - a fejlesztés is szerepel.
The next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
HungarianLord, ha jól tudom, a vád egyik tanújaként szerepel majd a tárgyaláson.
Dr. Lord, I understand, has been subpoenaed as a witness for the prosecution.
HungarianValaki, aki szerepet játszik az új ajánlatokban, szerepel a diagramban is.
One of the people who plays a role in your new offers appears on this diagram.