HU

szeret {verb}

volume_up
Egy kicsit jobban szeretem a Pave Low képességeit, de ez a jószág szeret repülni.
I like the Pave Low's capabilities a little better, but this one does like to fly.
Igen, úgy vettem észre, szeret borotvaélen táncolni mormogta Jack.
Yeah, he must like riding the point of the lance, Ryan murmured in reply.
Nem játszom meg, hogy az az ártatlan, egyszerű, fiatal leányka vagyok, akit maga szeret.
I'm not pretending to be the kind of girl you like, young and innocent and simple.
Olyan mint ha valaki azt mondja hogy szeret, illetve ha tényleg szeret is.
It's like the difference between saying you love somebody and being in love with somebody.
Ha szeret, ha én... szeretem, miért riadna vissza ily csekély kötelezettségektől?
If you love me, if I - love you, why should you shrink back from such a slight obligation?
Maitréja ugyanis szanszkritül szeretet jelent, azt, aki szeret.
"Maitreya" means love, "the loving one," in Sanskrit.

Context sentences for "szeret" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianOlyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
He was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Hungarian- Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljanak körülötte a tálcával.
Suits him very well to lie up and ring bells and have trays brought up and down.
HungarianHarper főfelügyelő, a glenshire-i rendőrségtől, aki szeret csillapítóan beszélni
Superintendent Harper -- Of the Glenshire Police; he was inclined to be soothing.
HungarianEgy kicsit jobban szeretem a Pave Low képességeit, de ez a jószág szeret repülni.
I like the Pave Low's capabilities a little better, but this one does like to fly.
HungarianHa nem született volna meg, Hugo gazdag lenne elvehetné a lányt, akit szeret
If it weren't for him, Hugo would be rich... able to marry the girl he loved...
HungarianMeg is mondta, hogy nem szeret ő olvasni, Wolf azonban nem fogyott ki a türelemből.
She just didn't like to read, she told John Wolf; but he would not give up on her.
Hungarian- Hacsak Douglas Keefer nem olyasféle szörnyeteg, aki szeret női ruhában járni.
'Unless, of course, Douglas Keefer is the sort of monster who likes to cross-dress.'
Hungarian- Én is inkább ilyet fogtam volna ki, ilyen izmos kis pöcsit, amelyik főzni szeret.
I should have gotten one like yousome muscular little prick who likes to cook.
HungarianNagyon fekete presszókávé, amit Michael szeret, ahogy San Franciscóban megszokta.
Very black, espresso, Michael's kind of coffee, the kind he'd loved in San Francisco.
HungarianMichael megemlítette, hogy tulajdonképpen nem is tudja, milyen zenét szeret Rowan.
Michael mentioned that he didn't know what kind of music Rowan really liked.
HungarianTelefonhívás egy halott embertől - ez azokba a filmekbe való, amelyeket szeret.
A telephone call from a dead man it was the stuff of the movies he liked.
HungarianDe azt tudom, hogy téged igencsak szeret, és visszatér hozzád, amint teheti.
But I know that he loves you well and that he will return to you when he can.
HungarianMert megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.
For whom the Lord loveth he chastiseth: and he scourgeth every son whom he receiveth.
HungarianMár majdnem sötét van, és ő nagyon szeret a teraszon kávézgatni, miközben eltűnik a nap.
It's almost dark and she likes to sip coffee on the patio as the sun disappears.
HungarianArra kérem, ne meséljen nekem többet arról, hogy a mamája mit szeret, és mit nem.
Just don't tell me any more of the things your mother won't like, I said.
HungarianEgyütt élnek, és a néni nagyon szeret főzni a gyerekeknek, akiket Reggie képvisel.
They live together, and she loves to cook for the kids Reggie represents.
HungarianSzeret odakinn játszani magyarázta a nő, és felnézett a gyerekről Lorira.
She likes to play outside, the woman was saying, looking up from the child at Lori.
HungarianFigyelmeztette, hogy Lasher megpróbálja majd elszakítani azoktól, akiket szeret.
You warned her that it would seek to divide her from those she loved.'
HungarianÚgy látszik -, gondolta magában Anthony -, hogy Hiram Fish szeret az árnyékban ülni.
'Hm!' said Anthony to himself, 'Evidently Mr Hiram Fish prefers sitting in the shade.'
HungarianSenki sem szeret a vesztesre szavazni, Barker és Hudson pedig alul maradnak ma, az szent.
Nobody wants to re-elect losers, and Barker and Hudson were sure to lose today.