HU

szerez {verb}

volume_up
Arról, hogy Ön többséget szerez-e - igen vagy nem?
It is about the question of whether you gain a majority - yes or no?
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ökocímke a nyilvánosság tág körében szerez elismertséget.
The Member States have to ensure that the Ecolabel gains recognition among the public at large.
Akármilyen információt szerez a levélből információt egy másik ember hősiességéről , arra fogja használni, hogy elkerülje a további fájdalmat.
Whatever information he gained from the letter information gained by another man's heroism he would use to avoid any more pain.
szerez (also: megenged, enged, kap, tűr)
Talán remélhetem, hogy látogatásával szerez örömet?
Does that mean that I may have the pleasure of a visit from you?
Nem tudta eldönteni, jó lesz-e, ha a gyerek tudomást szerez az igazságról.
He was not certain that he wanted the boy to have that information.
Talán minden másként alakult volna, ha Tazi hamarabb szerez tudomást arról az üzenetről.
Perhaps things would have been different if she had known of the note before so much time had passed.
Mi lesz, ha Théoden, Lovasvég ura, tesz szert rá, és tudomást szerez a hatalmáról?
What if Théoden, Lord of the Mark, should come by it and learn of its power?
Hamarosan eljön, amint tudomást szerez rólad.
He should come soon, once he finds out about you.
Eventine nem fogja tűrni, hogy az unokatestvéreit sokáig börtönben tartsák és Allanon is eljön, amint tudomást szerez balsorsukról.
Eventine would not permit his cousins to remain the prisoners of Callahorn for very long, and Allanon would come as soon as he heard of their misfortune.
to pick up sth cheap
Képzeljék csak el, hogy fog érezni iván, ha mégis tudomást szerez a Nyúlról.
Imagine how Ivan's going to feel if he finds out about the Rabbit.
Mennyire elfelejtettem már, micsoda örömet szerez a kezemben levő erő.
She had forgotten how it was, Petra realized, the sheer joy of the power she held in her hands.
Ha tudomást szerez róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket."
And if the governor shall hear of this, we will persuade him and secure you.

Context sentences for "szerez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianPersze könnyű dolog vadászatra járni, azt bárki meg tudja tenni, meg hogy húst szerez
Anyone can play at hunting, anyone can get us meat-- He looked from face to face.
HungarianA fenébe is, örülni fogok, ha a Gran Maestro szerez néhány flaskával, gondolta.
Damn Ill be glad when the Gran Maestro gets those big fiascos, he thought.
HungarianItt kell hagynunk ezt a tömeget, mielőtt Ghwerig túl nagy előnyt szerez mondta.
'We've got to get clear of this lot before Ghwerig gets too far ahead of us,' he said.
HungarianHa focizik, sem mint fiúk után fut, akkor azzal nekem inkább örömet szerez.
If she'd rather play football than chase boys, I'm over the moon about that.
HungarianClark nem hitt ebben, de az ilyesfélék emlegetése mindig örömet szerez a diplomatáknak.
Clark didn't believe it, but saying such things always made diplomats happy.
HungarianHa elég okosak vagyunk, tudomást sem szerez róla, csak amikor túljutunk az egészen.
If we're clever, he won't know what we're doing until the exhumation is a fait accompli.
HungarianAz unió csak új hatásköröket szerez magának, és ehhez több pénzt akar.
The EU is just seizing new powers for itself and wants more money to that end.
Hungarian- Ha így lesz, neked szépen vissza kell csókolnod, mert az ember így szerez férjet magának.
If so, you must kiss him nicely in return; that is the way one wins a husband.
HungarianAbban a pillanatban, hogy a média tudomást szerez a Hálózat létezéséről, minden elveszik.
The moment that the news media became aware of the Network's existence, all was lost.
HungarianGandalf pontosan ettől tartott, hogy az áruló Szarumán tudomást szerez az utazásunkról.
It is as Gandalf feared: by some means the traitor Saruman has had news of our journey.
HungarianÕ majd elmondja, ami neked és egész házad népének üdvösséget szerez.
Who shall speak to thee words whereby thou shalt be saved, and all thy house.
HungarianDe csak ha szerez egy olyan teherhajót, amibe belefér egy háromszor öt méteres rakomány.
But only if you can find us a freighter that can handle something three by five meters.
HungarianÉgető szüksége van pénzre, amit föld, gyár, olaj és gabona formájában szerez meg.
He desperately needs cash, so he'll simply take it in the form of land, factories, oil, crops.
HungarianHa valaki hozzád hasonló felbukkan egy kocsmában, arról ő tudomást szerez.
Let one such as you appear in the wine shops you mention,Captain, and he shall hear of it.
HungarianHa a Boszorkánymester tudomást szerez útjuk céljáról, akkor végük.
If the purpose of their journey became known to the Warlock Lord, they were finished.
HungarianJa, de ha Cain tudomást szerez róla, kurva ideges lesz, bazzeg.
Yeah, but if Dean Cain find out about this shit, he gonna be mad as a motherfucker.
HungarianEz egy magányos farkas kint az utcán, aki seggeket rúg szét, és neveket szerez.
This is one man, on his own, kicking ass and taking names.
HungarianMég azt is megmondjuk, hogyan kaphat INGYEN CIPÕT, ha jövedelmező megrendeléseket szerez!
Well even tell you how you can earn shoes FREE OF COST as a bonus for taking profitable orders!
HungarianÁm Avalon papnője nem fecseg ki hálószobatitkokat, ha tudomást szerez róluk.
But a priestess of Avalon did not babble the secrets of the bedchamber if they came into her keeping.
HungarianMennyire elfelejtettem már, micsoda örömet szerez a kezemben levő erő.
She had forgotten how it was, Petra realized, the sheer joy of the power she held in her hands.