HU szomorú
volume_up
{adjective}

E szavaknál ébredtem teljesen tudatára, hogy mennyire csüggedt, mennyire szomorú.
And it was at this point that I became keenly aware of how distressed he was.
szomorú (also: búskomor)
Ekkor különvált, felerősödött a fuvola melankolikus, szomorú dallama.
And the flute rose, in that melody singing of something melancholy, sad.
Idegen, improvizált zene, roppant bonyolult, az egyszerű szomorú dallamra.
Alien music, improvised, overly complex against the simple melancholy tune.
Mélabús arca volt, nagy, szomorú, sötét szemekkel és vaskos orral.
It was a melancholy face with great sad dark eyes and a heavy nose.
szomorú (also: gyászos, siralmas)
Sparhawk szomorú arckifejezést erőltetett magára.
Sorgi asked Sparhawk put on a mournful expression.
Tommy játszotta az ír balladát, és az olyan szomorú volt.
Tommy played the Irish song and it was so mournful.
Occuda sat down, his rugged face mournful.
szomorú (also: bús)
Odalépett az ablakhoz; úgy tűnt, szép idő lesz, bár ezen a korai órán a világ még szomorú volt és lehangoló.
She went to the window; it seemed as if the day might be fair; still, at this dim hour the world seemed cheerless and unsympathetic.
szomorú (also: komor, lehangoló)
volume_up
dismal {adj.}
Az éjszakai levegő, a sör és a lámpák nedves csillogása szomorú világosságot teremtett Gordon agyában.
The night air, the beer, and the watery radiance of the lamps induced in Gordon a sort of dismal clarity.
szomorú (also: gyászos)
szomorú (also: fájdalmas, súlyos, megrendítő)
Időben felhívtuk a figyelmet a szomorú következményekre és, hát, sajnálatos módon igazunk lett.
We gave a timely warning of the grievous consequences, and we have, alas, been proved most tragically right.
- Szomorú, hogy ennyi embered elesett, de majd meglátod, hogy legalább a hegyi farkasok nem lakmároztak rajtuk.
'Grievous is the fall of your men; but you shall see that at least the wolves of the mountains do not devour them.
szomorú (also: búslakodó)
szomorú (also: örömtelen)
szomorú (also: búskomor)
szomorú (also: zord, örömtelen)
Fart szomorú mosolyra emelte szája sarkát.
Farl lifted one side of his mouth in a mirthless smile.
szomorú (also: panaszos)
Eastley meg elég szomorú típus, inkább olyan, mint egy boldogtalan kamasz.
Eastley is a rather plaintive type, rather like an unhappy little boy.
A halk és szomorú hang ismét megszólalt.
The faint, rather plaintive voice continued.
Sollace királyné minden este vele vacsorázott, de Casmirnak kevés mondanivalója volt, így Sollace is szomorú némaságba burkolózott.
Queen Sollace dined with him each night, but Casmir had little to say, so that more often than not Sollace lapsed into plaintive silence.
szomorú (also: rideg, zord, kérlelhetetlen)
volume_up
sad {adj.}
Szomorú, kimondottan szomorú és elgondolkozó volt az arca.
Paige's face looked sad, deliberately sad and thoughtful.
Milyen szomorú, milyen szomorú mondta a kanonok a fejét csóválva.
Very sad, very sad, said the canon, shaking his head.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szomorú és elkeserítő valóságról tanúskodnak.
Statistics currently available portray a sad and distressing reality.
szomorú (also: bánatos, sajnálatos)
"Halálosan szomorú a lelkem - mondta nekik.
Then he saith to them: My soul is sorrowful even unto death.
I like the sorrowful one.
Megnéztem kezén a szőrszálakat, azután megnéztem vastag száját, nagy, szomorú, könnyes szemét.
I looked at the hair on his hands, and then up at his thick lips and his large watering and sorrowful eyes.
szomorú (also: hitvány, siralmas, bús, nyomorúságos)
volume_up
sorry {adj.}
A szomorú, vén csontokat újra eltemették, legalábbis időlegesen.
The sorry old bones had been buried again, at least for the time being.
Most biztos szomorú, nagyon szomorú, mert mindenhol ott a vére... az istenverte karodon.
I bet she's real unhappy, real sorry that you're getting fuckin' her blood all over your goddamn arm.
Ez egy szomorú történet, és nem tűrhetjük, hogy így menjen tovább.
It is a sorry tale and can no longer be tolerated.
szomorú (also: bús, bánatos, bizalom, búbánatos)
volume_up
trist {adj.}
szomorú (also: bús, bánatos, búbánatos)
szomorú (also: levert, bánatos)
Glyneth a parton. állva szemlélte a tájat: magányos, szomorú kis alak, csinos kék ruhában.
Glyneth stood on the shore, dubiously considering the landscape: a woeful figure in a pretty blue frock.
Bár az Egyesült Államok egyes államai elkezdtek foglalkozni az éghajlatváltozással, szomorú módon hiányoljuk a szövetségi kormány vezető fellépését.
Although individual states in the US have begun to tackle climate change, there is a woeful lack of leadership from the Federal Government.

Context sentences for "szomorú" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÚgy álltunk egymás mellett a szomorú dal igézetében, mint akiket megbabonáztak.
We stood together, bound by the sorrow of it, as if we were in a deep enchantment.
HungarianSzomorú lett tőle, ezért hogy kimeneküljön belőle, erőszakkal fölébresztette magát.
It saddened him even in sleep, so that he started awake in order to escape it.
HungarianMattingly atya addigra rendesen becsiccsentett a bortól, ez a szomorú igazság.
Father Mattingly was now drunk on the wine he'd had, that was the plain truth of it.
HungarianSzomorú, hogy az ilyen becsület és bizalom lassan kihal a világból... ugye, Ilhundyl?
Such honesty and trust is sadly lacking in this world todayisn't it, Ilhundyl?
HungarianEl sem tudják képzelni, milyen szomorú volt Argon nagymoff, amióta eltűntek.
You can't imagine how brokenhearted Grand Mqff Argon has been since your departure.
HungarianLodovik Trema mosolya kedves és szomorú volt; az arca Marira emlékeztette Dorst.
He smiled, this time with a warmth-and sadness that reminded her of Hari.
HungarianAz én generációm, szomorú, de nem fogja megváltoztatni a felsővezetők számát.
My generation really, sadly, is not going to change the numbers at the top.
HungarianAz, szomorú hagyta rá a zeneszerz, és a távolban kanyargó gyjtfolyamra bámult.
'Though happily that hatred does produce vital inspiration for my work.'
HungarianSzomorú ezt mondani, de nem hiszem, hogy Ótata szerette a lányát, Patsyt.
But I don't think, and it's hurtful to say it, that Pops loved his daughter, Patsy.
HungarianA szomorú tény az, uram fordult Reichhez , hogy a legjobbak közül egyet sem alkalmaztunk.
To Reich, the Chief said: The fact is, sir, we are not hiring the best Espers.
HungarianSzomorú feleltem, majd visszamentem a kocsimhoz, és hazaindultam Hollywoodba.
Aw hell, I said, and went back to my car and drove on home to Hollywood.
HungarianEgészséges, derűs, vonzó asszonynak tűnik, csak a szeme szomorú egy kicsit.
She appears healthy and serene, an attractive woman with a hint of sadness in her eyes.
HungarianEzenkívül Európának megvan a maga szomorú tapasztalata a politikai megbékélés terén.
Besides, Europe has its own unhappy experience of political appeasement.
HungarianMondjuk ott, hogy elmondod, hogy tényleg szomorú voltál-e az elmúlt hónapokban?
Why not by telling me if you've really beensad for all theses months?
HungarianSzomorú volt olvasni a lelkes leveleket, amelyeket Matthew küldött haza.
It was tragic to read the enthusiastic letters which Michael had sent home.
HungarianMásnap Corát is meggyilkolták, de ez lehet a szomorú véletlenek összjátéka.
The fact that she herself was murdered the day afterwards may be the purest coincidence.
HungarianKedvenc uzsorásunk az elvárásoknak megfelelően szomorú módon véget vetett életének?
Did our favourite money-lender commit suicide as woefully anticipated?
HungarianA sarokban egy sötét hajú, szomorú arcú, apró termetű nő szipákolt a zsebkendőjébe.
One small dark girl was sniffling into her handkerchief in the corner.
HungarianHari unokája szomorú volt, a professzor bíztató mosollyal próbálta jobb kedvre deríteni.
Hari's granddaughter looked unhappy, and he tried to reassure her with a gentle smile.
HungarianSzomorú, hogy ma is tovább tartanak a keresztyénüldözések világunkban.
It saddens me that the persecution of Christians continues in our world to this day.