HU

támogat {verb}

volume_up
támogat
De mindenképpen szereztem volna pénzt... vagy valakit, aki támogat.
But I'd have raised money somehow or other - got someone to back me.
Sokkal nyugodtabb lennék, ha azt erezném, hogy támogat engem.
I should feel so much stronger if I felt that you were at the back of me.
Az a kérdésem, vajon támogat-e az elnök?
My question is, will the President back me up?
Ezért ez nem támogat sem egy hosszú távú jövőképet, sem pedig az általános érdekeket.
Therefore, it will favour neither a long-term vision nor the general interest.
Hogy ez valósággá válhasson, képviselőcsoportom három fő célkitűzést támogat.
In order to make this a reality, my Group is in favour of three main objectives.
Miért támogat egy EU-projektet, és miért akarja ezt elhallgatni az emberek elől?
Why is it in favour of an EU project but wants to keep it from the people?
Mindeközben érkeznek az illegális nyersurán szállítmányok Kongóból, abból az országból, amelyet az EU humanitárius segélyekkel támogat.
Meanwhile, illegal secret imports of raw uranium arrive from the Congo, a country the EU supports with humanitarian aid.
Pont ezért került az állami támogatás megítélése a Bizottság kezébe - olyan döntésről van szó, amelyet valamennyi tagállam támogat.
That is exactly why judgments on State aid lie in the hands of the Commission - a decision backed by all the Member States.
támogat (also: segít)
támogat (also: kéznél van)
Úgy véli a Bizottság, hogy ezek az egyesülési tervek még mindig egybecsengnek a jelen alapelvekkel, melyeket az Európai Unió energiapiacának liberalizációja kapcsán támogat?
Does the Commission believe that these merger plans still accord with the current principles which it espouses with regard to liberalisation of the energy market in the European Union?
Pénzük nagy része a Nevelőszülő-programnak megy; ez a szervezet nyomorúságos körülmények között élő gyerekeket támogat a világ különféle részein.
Much of their money goes to the Foster Parents Program, a scheme that allows them to support individual children in unfortunate circumstances in many parts of the world.
A további nagyarányú bevándorlás, amit Ön támogat, csak nagyarányú problémákhoz vezethet.
The further large-scale immigration you are advocating can only lead to large-scale problems.
A Parlament szavazata tehát egy újabb lépés az atomenergia fokozatos elhagyása felés, és olyan fenntartható energiaügyi megoldásokat támogat, amelyek a lakosságra nézve biztonságosak.
Parliament's vote is therefore a further step towards the gradual abandonment of nuclear energy, in favour of sustainable energy solutions that are safe for the public.
Az Európai Unió az alapvető jogok védelmére irányuló politikát támogat, és ez a következő hat hónapban is így lesz.
The European Union promotes a policy, just as it will continue to promote for the next six months, of defending fundamental rights.
Az Unió olyan integrált kutatási projekteket támogat, amelyekben különböző uniós országban dolgozó tudósok vesznek részt.
EU research funding promotes integrated research projects involving scientists working in different EU countries.
Az EU ezenkívül a világ mintegy 80 országával együttműködve csereprogramokat támogat, illetve képzéseket kínál az európai integrációs folyamatról.
The EU also promotes exchanges and courses in European integration with some 80 countries around the world.
Elmondhatom Önöknek, hogy az egész Bizottság - a biztosok teljes testülete, Barroso elnök úrral együtt - egy erős második pillért támogat a jövőbeni közös agrárpolitika esetében.
I can tell you that the entire Commission - the full College of Commissioners, including President Barroso - is in favour of a strong second pillar in the future common agricultural policy.
Az egyik csöppség, akire vigyázok Ndugu, a kisfiú, akit támogat.
One of the children I care for... is little Ndugu Umbu, the boy you sponsor.
Még Lot sem állhat ellen olyan embernek, akit egyként támogat a merlin, a tündérnép, az összes törzsek és a rómaiak.
Even Lot could not stand against one backed by the Merlin and the fairy folk and all the Tribes and all the Romans.
Még Lot sem állhat ellen olyan embernek, akit egyként támogat a merlin, a tündérnép, az összes törzsek és a rómaiak.
Even Lot could not stand against one backed by the Merlin and the fairy folk and all the Tribes and all the Romans.

Context sentences for "támogat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEz két olyan, alapvető követelés, amit a szakértők többsége már régóta támogat.
These are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
HungarianHogy ez valósággá válhasson, képviselőcsoportom három fő célkitűzést támogat.
In order to make this a reality, my Group is in favour of three main objectives.
HungarianAzután itt van az európai biztonsági stratégia, amelyet most mindenki támogat.
Then there is the European Security Strategy, which now has everyone's support.
Hungarian2008 júniusában az Európai Unió több mint 23.000 fős katonai állományt támogat.
In June 2008 the European Union is supporting a military staff of more than 23,000.
HungarianIlyenkor joggal tehetjük fel a kérdést, hogy ki támogat tulajdonképpen kicsodát?
There are therefore good grounds for asking who exactly is supporting whom?
HungarianMiért támogat egy EU-projektet, és miért akarja ezt elhallgatni az emberek elől?
Why is it in favour of an EU project but wants to keep it from the people?
HungarianReméljük, hogy a többi politikai csoport támogat majd minket ebben a kérdésben.
We hope that the other political groups will be able to support us on this.
HungarianEz általában is fontos téma, amelyet az én képviselőcsoportom nagyon is támogat.
This is an important subject generally, which my Group very much supports.
HungarianA mi részünkről biztosíthatom, hogy az EU teljes szívből támogat egy ilyen folyamatot.
From our side, I can guarantee the EU's wholehearted support to such a process.
HungarianEz az érettség valódi próbája, melyet az EU teljes vállszélességgel támogat.
This constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.
HungarianEzért ez nem támogat sem egy hosszú távú jövőképet, sem pedig az általános érdekeket.
Therefore, it will favour neither a long-term vision nor the general interest.
HungarianA bizottság nyugtalan aggódik Afrika miatt és támogat mindent, ami itt elhangzott.
It is concerned about Africa and it supports everything that has been said.
HungarianA héa, amelyet ez a szöveg szintén támogat, ennek a rendszernek az egyik aberrációja.
VAT, which this text also supports, is one of the aberrations of this system.
HungarianA Bizottság üdvözli a jelentést, és támogat néhány javasolt módosítást.
The Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
Hungarian- Nos, Névtelen - dorombolta a vörös varázsló -, a nép okosabb rétege támogat bennünket.
Well, Nameless, the disguised Red Wizard purred, folk with wits are backing us.
HungarianTöbb olyan projektre van szükség, amelyet több minisztérium támogat egyszerre.
We need more projects which are supported by several ministries at once.
HungarianJobban, mint eddig bármikor, az idők szava egy szociálisabb Európát támogat.
Now more than ever, the signs of the times advocate a more social Europe.
HungarianŐk a burmai lakosság szerves részét képezik, akiket több ezer ember támogat.
They are part of the citizenry and are supported by thousands of people.
HungarianRáadásul mindenki bűnös, aki közvetlenül vagy közvetve terrorista bűncselekményeket támogat.
Furthermore, anyone directly or indirectly supporting terrorist crimes is guilty.
Hungarian- Az Alastrarra Ház, azt hiszem, támogat ebben. - szólt közbe Naeryndam.
All those of House Alastrarra would, I believe, support you on that, Naeryndam put in.