"tényező" English translation

HU

"tényező" in English

HU tényező
volume_up
{noun}

volume_up
factor {noun}
Van azonban egy tényező, amelyet soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, ez pedig az emberi tényező.
However, there is one factor that must never be ignored, and that is the human factor.
Azért, mert még nem eléggé megértett pszichológiai vagy kulturális tényező?
Is it because of an as yet not well understood psychological or cultural factor?
A stratégia további rendeltetése, hogy fontos gazdasági ösztönző tényező legyen.
The Strategy is furthermore intended to be an important stimulating factor for the economy.
tényező (also: ügynök, közeg, közvetítő, okozó)
volume_up
agent {noun}
Ez az utóbbi tényező minden FBI-ügynök szemében a felsüléssel volt egyenértékű.
That single fact, for any FBI agent, was a professional failure.
Dingiswayo zului azt példázzák, hogy minden egyes tényező önmagában is hozzájárult valamiképpen a történelem alakulásához.
Dingis-wayo's Zulus illustrate that each of those agents contributed somewhat independently to history's pattern.
tényező (also: együttható, koefficiens)
A szokásos visszaverődési tényező "éjszakai" állásban nem lehet kisebb, mint 4%.
The value of the normal coefficient of reflection in the night position must be not less than 4 %.
A rendes visszaverődési tényező értéke az "éjszakai" állásban nem lehet kisebb 4 %-nál.
The value of the normal coefficient of reflection in the night position must be not less than 4 %.
A melléklet 2. függelékében közölt módszer szerint mért rendes visszaverődési tényező nem lehet 40 %-nál kisebb.
The value of the normal coefficient of reflection, as determined according to the method described in Appendix 2 to this Annex, must be not less than 40 %.
Ez volt az egyetlen olyan tényező, amelyet figyelembe vettem az alapkezelő-társasági útlevéllel kapcsolatban.
This was my one and only consideration dealing with the management company passport.
Szeretném biztosítani Önöket, hogy a biztonság a legfontosabb tényező minden döntésünk esetén.
May I assure you that safety takes absolute priority in all our considerations and decision-making.
- Ez volt az egyetlen tényező, amit nem elemeztek ki elég alaposan, de nem is lett volna értelme.
This was the one thing that hadn't been fully considered, Ryan thought, but the truth of the matter was that full consideration would not have helped.
tényező (also: együttható, arányszám)
volume_up
modulus {noun} (moduli)

Context sentences for "tényező" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVilágosnak tűnik, hogy ez a tíz tényező milyen irányba mozdítja a technológiát.
At least the direction in which those ten factors influence technology seems clear.
Hungarian- Az egyik faktort valóban megmutattad, de a csomóegyenletekben több tényező van.
Well, sure, but everybody knows— What everybody knows doesn't need much proof.
HungarianE három új tényező ismeretében alaposan át kell gondolnunk a 2011-2013-as időszakot.
In view of those three new elements, we must give thought to the years 2011-2013.
HungarianDe a legjobb esetben is olyan bizonytalansági tényező lehet, ami árthat az üzletnek.
Other times, at best, it can be a cause of uncertainty and can damage business.
HungarianAzonban a szegénység egy összetett probléma, így a jövedelem csak egy tényező.
And yet the complexity of poverty really has to look at income as only one variable.
HungarianDe ha egy házasság felbomlik, a gyerek rendszerint döntő fontosságú tényező.
But in the usual breakup of a marriage the child forms a very important point.
HungarianEbben csak két tényező akadályozta meg: okosabb tanácsadói és saját paranoiája.
Two things pre-vailed to prevent him: wiser counsels and his own para-noia.
HungarianVéleményem szerint a kockázat profiljának a megváltozása legnyugtalanítóbb tényező.
In my opinion, the most disturbing aspect is the change in the risk profile.
HungarianKulcsfontosságú tényező a munkavállalók folyamatos oktatása és képzése is.
Another key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
HungarianHa ezt nem vesszük figyelembe a kiképzésükkor, akkor ez zavaró tényező lesz.
And if we don't make that a reward in training, that will be a distraction.
HungarianA három tényező közül az első - azaz a tudás birtoklása - ma már nem probléma.
The first of these factors - that is, possession of knowledge - is not a problem today.
HungarianA meghatározó tényező végül valószínűleg a globális gazdaság és az olajár lesz.
The decisive factors will probably ultimately be the global economy and the price of oil.
HungarianEmellett a középítkezési projektek példamutatása is sorsdöntő tényező lesz.
It will also be crucial for a good example to be set in public construction projects.
HungarianAz oktatás az egyik olyan tényező, amely támogatja a növekedést és a fejlődést az EU-ban.
Education is one of the factors underpinning growth and development within the EU.
HungarianA második tényező, az oktatás szoros összefüggésben áll a fent említett elvvel.
The second element, education, is in close correlation with the above-mentioned principle.
HungarianNehéz megállapítani, hogy e két tényező közül melyik gyakorol nagyobb hatást.
It is difficult to know which of these two factors has a greater effect.
HungarianA belső piacot számos tényező vezérli, amelyek egyformán fontosak.
(HU) Mr President, numerous factors of equal importance guide the internal market.
HungarianE tekintetben még ösztönzőkről is beszélhetünk, és ez nyilvánvalóan pozitív tényező.
We can even talk about incentives in this regard, and that is obviously a positive thing.
Hungarian- Nos - felelte a CIA igazgatóhelyettese -, ez az a tényező, amelyet nem befolyásolhatunk.
'Well,' the DDCI agreed, 'it is the one thing we couldn't control, isn't it?'
HungarianAmi a megelőzését illeti, szerintem három alapvető fontosságú tényező létezik.
As for how to prevent it, I think there are three essential factors.