"tölt" English translation

HU

"tölt" in English

HU tölt
volume_up
{verb}

Miért tölt el Isten engem ezzel a vággyal ha én nem is akarok vele lenni?
Why would God fill me with this desire If I wasn't meant to be with her?
This will fill few people with confidence.
Pontkisebbítés okozta színhiányokat tölt be.
Fills the color gaps caused by applying a point reduction.
tölt (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
Egy nap, amelyet kint tölt az ember, sokszor több újságot hoz, mint tíz év, amelyet az ember odahaza tölt.
Often a day passed abroad will show more novelties than ten years passed at home.
Bár nem mindegyikük tölt minden éjszakát a feleségével.
Not everyone passes every night with his wife though.
Természetesen engem is örömmel tölt el, hogy hazámban elfogadták a Lisszaboni Szerződést.
Mr President, of course I am delighted that the Lisbon Treaty has passed in my country.
A két biztos álláspontjából itt is arra következtetek, hogy a Bizottság is hasonló irányban gondolkodik, és ez optimizmussal tölt el.
Here, too, from the positions of both members of the Commission, I infer that the Commission is thinking along similar lines and that makes me very optimistic.
A nyálkahártya valószínűleg nagyon érzékeny lett a homok ízére, szagára, és akármennyi időt tölt is el itt - soha nem bírja megszokni.
The mucous lining of his throat had become hypersensitive to the presence of the sand; he would never get used to it no matter how long he stayed there.
A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált, amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt.
She was already fumbling with the security bolt he'd put on when she'd entered.
Riol válaszra nyitotta száját, de valaki kinyúlt egy sötét oldalátjáróból és kardot tolt bele.
Riol opened his mouth to answer, but someone reached out of a dark side-passage and put a sword into it.
Lépjen föl erre a zsámolyra rendelkezett Wil, és egy sámlit tolt az asszony elé, aki engedelmesen föltette a lábát.
Put your leg up on this stool, Wil ordered, shoving a vacant stool in front of the woman, who dutifully placed her leg on it.

Context sentences for "tölt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAggodalommal tölt el, hogy a Birodalom túlságosan csendes az utóbbi néhány évben.
I'm really worried that the Empire has been so quiet in the last couple of years.
HungarianAmi a csomagot illeti, aggodalommal tölt el, hogy megkérdőjelezik az árverést.
With regard to the package, I am concerned that auctioning is being questioned.
Hungarian. - Büszkeséggel tölt el, hogy hazám látja el a Tanács soros elnökségét.
in writing. - I feel proud that my country is the current President of the Council.
HungarianCarson és Michael egyszerre fordultak Luke felé, aki egy a sarokba tolt széken ült.
Simultaneously, Carson and Michael looked at Luke, who sat on a stool in a corner.
HungarianBüszkeséggel tölt el, hogy olyan országban élek, ahol még működik a törvénykezés.
Makes me proud to live in this great country where justice is still served.
HungarianA komornyik hátulról a lábamhoz tolt egy nedves fonott széket, s én leültem.
The butler pushed a damp wicker chair against the backs of my legs and I sat down.
HungarianÖrömmel tölt el, hogy képviselőtársaim többsége támogatta ezt a módosítást.
I am pleased that this amendment enjoyed the support of most of my fellow Members.
HungarianDot azt mondja, hogy az öregember Donny Ray miatt tölt egyre több időt odakint.
She says he's spending more and more time out there because of Donny Ray.
HungarianElégedettséggel tölt el, hogy második olvasatra megállapodásra jutottunk.
I am satisfied that it has been possible to reach an agreement at second reading.
HungarianSzomorúsággal tölt el De Keyser asszony és Romeva i Rueda úr hozzáállása is.
I am also filled with sadness by the attitude of Mrs De Keyser and Mr Romeva i Rueda.
HungarianAz egyetlen hálószobára jellemző bútordarab a sarokba tolt faragott ágy volt.
A carved wooden bed pushed into one corner was the only concession to conventionality.
HungarianEredetileg úgy tervezte, hogy éveket tölt majd a hajón, de egy év után feladta.
He'd planned to spend a few years on that cruise, but gave up after one.
HungarianA lőfegyverek legitim használata jelentős szerepet tölt be mindenhol az Európai Unióban.
The legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.
HungarianA puszta űr észbontó látványa engem csak csekély, és gyorsan múló érdeklődéssel tölt el.
The mind-wrenching sight of naked space fills me with mild but waning interest.
HungarianBizakodással tölt el a program Afrikára vonatkozó javaslatainak pozitív iránya.
I am encouraged by the positive direction of the programme's proposals concerning Africa.
HungarianKövetkezésképpen Brazíliát kevéssé érdekli, hogy milyen szerepet tölt be a kontinensen.
As a result, Brazil has less of an interest in its own role on the continent.
HungarianMár bizonyította, hogy ebben a kérdésben meghatározó szerepet tölt be ebben a Házban.
She has proven herself as a key person working on this issue in this House.
HungarianVigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm.
I am filled with comfort: I exceedingly abound with joy in all our tribulation.
HungarianA Parlament ezen politika fejlődésében továbbra is központi szerepet tölt be.
Parliament will remain a central figure in the evolution of this policy.
HungarianÖrömmel tölt el, hogy a nyitottság és átláthatóság jelentőségét illetően egyetértünk.
I am pleased that we agree on the importance of openness and transparency.